Hyppää sisältöön

Uusi laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.6.2016 13.30
Tiedote

Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden maastavientiin tarvitaan maastavientilupa. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen uudeksi laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta.

Tarkoituksena on suojella kansallisaarteiksi katsottavia kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lain tarkoituksena on selkeyttää kulttuuriesineiden maastavientiä koskevia säännöksiä ja saattaa ne ajan tasalle. Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva maastavientilaki.

Lakia sovellettaisiin laissa määriteltyjen kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja vientiin unionin alueelta. Maastavientilain lisäksi kulttuuriesineiden maastaviennistä Euroopan ulkopuolelle säädettäisiin kulttuuriesineiden viennistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009.

Maastavientilupaa edellyttävät esineet on jäsennelty neljään pääryhmään: kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin kuuluvat esineet, muinaismuistolaissa tarkoitetut esineet, arvokkaat arkistot ja kokoelmat sekä lain liitteessä luetteloidut esineet, joiden luvanvaraisuuteen vaikuttavat ikä, alkuperämaa ja Suomessa oloaika. Ehdotetulla lailla ei ole tarkoitus puuttua yksityisen henkilön omistusoikeuteen, jos henkilö muuttaa pois Suomesta tai jos hän saa kulttuuriesineen perintönä tai osituksen perusteella.

Maastavientilupa-asioita koskevat hallintotehtävät keskitettäisiin Museovirastoon ja Kansallisgalleriaan. Ne toimisivat lupaviranomaisina maastavientiasioissa. Valvontaviranomaisena toimisi puolestaan nykyiseen tapaan Tulli.

Lisätietoja: hallitusneuvos Merja Leinonen, p. 0295 3 30191