Hyppää sisältöön

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain urheilijoille verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa ylittävät 80 000 euroa.

Apurahoja voidaan myöntää edellytyksellä, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 20 000, 10 000 tai 6 000 euroa vuodessa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 12.10.2020 ja päättyy 16.11.2020 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 1.3.2021 ja päättyy 6.4..2021 kello 16.15

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n nojalla valtion varoista opetusministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (1170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Tuloverolaki (1535/1992)

 

 

20 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu ehdottomalla ja vakiintuneella kansainvälisellä huipulla oleville olympia- tai paralympialajien yksilöurheilijoille. 20 000 euron apurahan saava urheilija arvioidaan potentiaaliseksi seuraavien olympialaisten tai paralympialaisten mitaliurheilijaksi. Apuraha voidaan harkinnalla myöntää myös välittömän ja erityisen mitalipotentiaalin omaavalle nuorelle, uransa vahvassa kehitysvaiheessa olevalle urheilijalle.

10 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha voidaan myöntää sellaisille yksilölajien urheilijoille, jotka ovat kansainvälisissä arvokilpailuissa tai muissa vastaavissa kansainvälisissä kilpailuissa vakiinnuttaneet tasonsa 16 parhaan joukkoon olympialajeissa ja 8 parhaan joukkoon paralympialajeissa. Heidät arvioidaan tulevaisuuden pistesijaurheilijoiksi olympialajeissa ja mitaliurheilijoiksi paralympialajeissa.

10 000 euron apuraha voidaan myöntää myös:

 • Urheilu-uransa kehitysvaiheessa oleville nuorille urheilijoille, joilla on hyviä näyttöjä aikuisten kansainvälisistä arvokilpailuista tai vastaavista kansainvälisistä kilpailuista ja jotka arvioidaan tulevaisuuden aikuisten arvokilpailumenestyjiksi.
 • Olympia- tai paralympiajoukkuelajien urheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten arvokilpailu- tai tasoltaan vastaavien kilpailujen näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitaleille olympialaisissa tai lajin MM-kilpailuissa.
 • Ei-olympialajien yksilöurheilijalle, joka on mitaliehdokas seuraavissa lajin MM-kilpailuissa ottaen huomioon lajien erityispiirteet, kansallinen ja kansainvälinen arvostus ja taso, eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja urheilijoiden määrä

6 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, jotka urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi (lähtökohtaisesti nuoret urheilijat). Urheilijan menestyspotentiaalia arvioidaan vertaamalla hänen tulos- ja suoritustasoaan aikuisten kansainväliseen tasoon.

Apuraha voidaan myöntää myös yksilölajien joukkueen urheilijoille tai paralympialajien joukkueurheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten näyttöjen perusteella olevan tulevaisuudessa mahdollisuus mitalisijoihin joukkue- tai viestikilpailussa olympialaisissa, paralympialaisissa tai lajin MM – kilpailuissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa urheilijalle kuukausittain yhden kahdestoistaosan myönnetystä apurahasta. Koska talvilajien urheilijoille myönnettävästä apurahasta päätetään myöhemmin keväällä, jatketaan vuonna 2021 apurahan saaneiden urheilijoiden maksatusta kilpailukauden loppuun vuonna 2022 edellytyksellä, että eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahan.

Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Urheilija-apurahaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankkitunnistetta.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittaa hakija

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa kesälajien urheilijoiden osalta viimeistään 16.11.2020 klo 16.15 ja talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) viimeistään 6.4.2021 klo 16.15.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Suomen Olympiakomitea ry:n huippu-urheiluyksikkö toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijana valmennus- ja harjoitteluapurahojen arvioinnissa ja harkinnassa sekä tekee vuosittain esitykset apurahan saajista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hakiessaan apurahaa urheilija antaa luvan omien tietojensa luovuttamiseen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikölle sekä urheilijan lajiliitolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa urheilija-apurahahakemukset huippu-urheiluyksikköön hakuajan päätyttyä. Huippu-urheiluyksikkö pyytää lajiliitoilta tarvittavat lausunnot paremmuusjärjestyksineen apurahaa hakeneista urheilijoista. Huippu-urheiluyksikkö toimittaa lausuntonsa ja esitykset perusteluineen lajikohtaisesti paremmuusjärjestyksessä apurahan saajista Opetus- ja kulttuuriministeriölle kesälajien osalta 11.12.2020 ja talvilajien 21.5.2021 mennessä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen.
 • Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.
 • Apurahaa myönnettäessä otetaan huomioon urheilijan kansainväliset näytöt (katso tarkemmin apurahaluokkien myöntöperusteet) sekä arvioidaan urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa ja urheilijan tuloskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Yksittäinen arvokisamenestys tai huipputulos ei vielä takaa urheilijalle apurahaa tai sen tason korotusta.
 • Arvioinnissa huomioidaan myös lajien erityispiirteet, kansallinen ja kansainvälinen arvostus ja taso, eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja urheilijoiden määrä. Niissä urheilumuodoissa, joissa on sekä olympia- ja ei-olympialajeja, huomioidaan arvioinnissa vain olympialajien näytöt.
 • Apurahan saamisen yleisenä edellytyksenä on, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue sekä valmennusjärjestelmä. Lähtökohtaisesti apurahan saanti edellyttää myös urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

2.Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. 

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

 

 

Apurahojen myöntämispäätöksissä opetus- ja kulttuuriministeriö tulee asettamaan apurahojen saajille seuraavanlaisia ehtoja ja rajoituksia:

 1. Sitoutuminen pitkäjänteiseen, huippu-urheilukriteerit täyttävään ammattimaiseen valmentautumiseen;
 2. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, lajiliiton ja urheilijan välisen kolmikanta-urheilijasopimuksen allekirjoittaminen ennen apurahan maksatuksen käynnistämistä;
 3. Asianomaisen lajiliiton sekä huippu-urheiluyksikön kanssa sovitun valmennus- ja kilpailusuunnitelman noudattaminen, valmennuksen seuranta ja raportointi sekä sopimuksessa määriteltyjen eettisten periaatteiden noudattaminen;
 4. Maailman Antidopingtoimikunnan (WADA) ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n voimassa olevan urheilua antidopingsäännöstön noudattaminen;
 5. Sitoutuminen olinpaikkatietojärjestelmän edellyttämien tietojen antamiseen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle;
 6. Apurahaa ei myönnetä alle 16-vuotiaille

Mikäli urheilija lopettaa uransa apurahakauden aikana, lopetetaan apurahan maksatus. Urheilijan on välittömästi tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus opetus ja kulttuuriministeriöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Olympiakomitea ry ovat sopineet, että huippu-urheiluyksikön vastuulla on seurata urheilijoiden urakehitystä ja ilmoittaa välittömästi urheilijan uraan liittyvistä muutoksista. Mikäli urheilija antaa vääriä tietoja ministeriölle tai huippu-urheiluyksikölle, voidaan jo myönnetty apuraha periä takautuvasti takaisin. Lisäksi huippu-urheiluyksikkö seuraa yhdessä asianomaisten lajiliittojen kanssa apurahaa saaneiden urheilijoiden valmentautumista ja menestymistä samoin kuin kouluttautumista ja muiden velvoitteiden hoitamista.

Urheilija-apurahahakemus (yksilölajit)

Urheilija-apurahahakemus (joukkuelajit)
 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh. 0295 330314
[email protected]

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
puh. 0295 330072
sähköposti: [email protected]