Hyppää sisältöön

Tietoyhteiskunnan teemat ja digitalisaatio esillä EU-puheenjohtajan agendalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.9.2017 10.34
Uutinen
Puheenjohtajuuskausi on Virolle ensimmäinen ja aikaistui brexitin vuoksi puolella vuodella. Suomen kausi alkaa heinäkuussa 2019.

Viron kesällä alkanut EU-puheenjohtajuuskausi aloitti samalla uuden puheenjohtajuuskolmikon kauden, jota johdattavat vuorollaan Viron lisäksi Bulgaria ja Itävalta. Viron omana teemana on ”tasapainon kautta yhtenäisyyteen”.

Ensimmäistä EU-puheenjohtajuuskauttaan vetävä Viro on määritellyt ohjelmassaan neljä prioriteettia, joihin sen puheenjohtajakaudella keskitytään: avoin ja innovatiivinen talous, turvallinen Eurooppa, digitaalinen Eurooppa ja datan vapaa liikkuvuus sekä osallistava ja kestävä Eurooppa.

Koulutusasioissa Viro pyrkii kaudellaan edistämään kolmea koulutusta koskevaa aloitetta, jotka komissio antoi kesäkuussa. Viro pyrkii saavuttamaan koulutusneuvostossa sovun neuvoston suosituksesta, joka koskee valmistuneiden seurantaa. Viron kaudella valmistellaan myös neuvoston päätelmät komission tiedonannosta korkeakoulutuksen modernisointia koskevaksi agendaksi. Mikäli aikaa jää, koulutusneuvosto valmistelee lisäksi päätelmät koulujen kehittämistä koskevasta tiedonannosta.

Puheenjohtajamaan tavoitteena on saavuttaa sopu neuvotteluissa Europassi-päätöksestä.  Europassin tarkoituksena on osoittaa tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Asia on esillä marraskuussa koulutusneuvostossa.

Tutkimusasioissa puheenjohtajamaan prioriteetit ovat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuus ja Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi sekä kumppanuushankkeiden valikoiman yksinkertaistaminen ja avoimuuden lisääminen.   Joulukuun kilpailukykyneuvostossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät ohjelman väliarvioinnista sisältäen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden ja kumppanuushankkeet. Neuvostossa keskustellaan myös digitaalisten teknologioiden merkityksestä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Digitaalisuuden edelläkävijä digitaalisen Euroopan edistäjänä

Kulttuuriasioissa Viron kaudella keskitytään digitaalisen Euroopan edistämiseen. Viro valmistelee päätelmät kulttuuriin pääsyn edistämisestä digitaalisin keinoin.

AV-sektorilla Viron pyrkimyksenä on saada neuvottelut valmiiksi audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Jäsenmailla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, miten direktiiviä tulisi muuttaa ja eri mediapalveluja koskevaa sääntelyä yhdenmukaistaa muuttuneessa mediaympäristössä. Neuvoston yleisnäkemys hyväksyttiin toukokuun neuvostossa. Suomi äänesti tuolloin yhteisnäkemyksen muodostamista vastaan.  

Digitaalista sisämarkkinaa (DSM) koskevasta direktiivistä EU:n puheenjohtajamaa Viro julkisti syyskuun puolivälissä kompromissiehdotuksen, jonka pohjalta neuvotteluja on tarkoitus jatkaa.  Suomi tekee työtä sen eteen, että jäsenvaltioiden harkintavalta säilytetään kustantajan korvausoikeutta koskevaa artiklassa ja että direktiivi ei vaikuta Suomen lainauskorvauksiin.

Nuorisoasioissa Viron prioriteetteja ovat vapaaehtoistyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorten ja nuorisoalan tulevaisuus. Vapaaehtoistyön osalta painopisteenä on Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan lainsäädäntöehdotuksen valmistelu, josta komissio antoi ehdotuksen toukokuussa. Tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys marraskuussa.

Toisena prioriteettina on digitaalinen nuorisotyö, jota koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttäneen marraskuun neuvostossa. Viro on painottanut digitalisaation merkitystä palvelujen saatavuuden, hallinnon läpinäkyvyyden ja nuorten henkilökohtaisen kehittymisen kannalta. Teknologian pitäisi myös tukea nuorisotyön ja nuorisopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, arviointia ja näkyvyyttä.

Nuorten ja päättäjien välisellä vuoropuhelulla pyritään vaikuttamaan EU:n seuraavan nuorisostrategian valmisteluun ja painotuksiin. Viron tavoitteena on myös kehittää vuoropuhelun käytäntöjä, jotta se tavoittaisi paremmin eritaustaisia nuoria. jäsennellyn vuoropuhelun teemana on Youth in Europe – what´s next?

Urheiluasioissa Viron ohjelma keskittyy valmennuksen rooliin yhteiskunnassa. Kauden aikana käydään myös keskustelua EU:n, sen jäsenmaiden ja urheilujärjestöjen yhteistyöstä. Tarkoitus on päättää myös siitä, uudistetaanko aiheesta vuonna 2010 hyväksytty päätöslauselma.

Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Tiede