Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetuksen järjestämislupa vuodesta 2020 alkaen

Päätökset tehdään sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen. Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 2 §:n mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Saadakseen valtionosuutta laskennallisen tuntimäärän mukaan myös kunnalla tulee olla ministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa.

Haku alkaa 16.8.2019 ja päättyy 13.9.2019 klo 16.15.

Koulutuksen järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaisesti opetus on tarpeellista ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Koulutuksen tulee olla järjestetty niin kuin lailla ja asetuksella on säädetty ja niiden nojalla on määrätty.

Taiteen perusopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua opetussuunnitelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa vuoden 2020 talousarvioksi on ehdotettu kahden miljoonan euron tasokorotusta taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisiin valtionosuuksiin. Vuoden 2020 lisämäärärahasta kohdennettaisiin 5000 opetustuntia musiikin perusopetukselle ja 38 400 tuntia muulle opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvalle taiteen perusopetukselle. Lisäksi valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän alituksen olisi tarkoitus vaikuttaa nykyistä herkemmin koulutuksen järjestäjän seuraavan vuoden valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaan opetustuntimäärään (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/taiteen-perusopetuksen-opetustuntimaarien-hyvaksyttava-vaje-pienenee ).

Opetustuntikohtaisia valtionosuustunteja kohdennettaisiin sellaisille koulutuksen järjestäjille, jotka ylittävät niille valtionosuuden perusteeksi vahvistetun opetustuntimäärän, sekä uusille koulutuksen järjestäjille.

Kaikki ministeriössä jo vireillä olevat taiteen perusopetuksen järjestämislupahakemukset otetaan huomioon vuotta 2020 koskevassa päätöksenteossa.

Päätökset tehdään sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (398/2018) mukaan koulutuksen järjestämislupaa koskeva päätös on sekä myönteisenä että kielteisenä maksullinen (2055 euroa; aikaisemman luvan muuttamista koskeva päätös 1225 euroa). 

Hakemus tehdään ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset hakuajan puitteissa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

•                        Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa

•                        Asiointipalvelun käyttöohje

Avustusta on mahdollista hakea myös paperilomakkeella.  Lomakkeen voi pyytää tarvittaessa ministeriöstä. (ylitarkastaja Hanna Koskimies, p. 0295 330 048)

Hakemuksen tekee koulutuksen järjestäjä ja sen allekirjoittavat henkilöt, joilla on koulutuksen järjestäjän puolesta nimenkirjoitusoikeus ja asianmukainen valtuutus hakemuksen tekemiseen.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä 13.9.2019 klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon vuoden 2020 lisämäärärahan jaosta päätettäessä.

Taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestämislupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja asiakirjat: 

A.  KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ
 • Lupaa hakevan koulutuksen järjestäjän nimi
 • Yksityiset yhteisöt ja säätiöt liittävät hakemukseensa otteen yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä (LIITE 1). Otteesta tulee ilmetä, mihin rekisteriin yhteisö kuuluu, milloin rekisteröinti on tehty ja kenellä on nimenkirjoitusoikeus.
 • Vuosi, jolloin yhteisö tai säätiö on merkitty rekisteriin
 • Koulutuksen järjestäjän lähiosoite
 • Koulutuksen järjestäjän postinumero ja postitoimipaikka
 • Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilön nimi
 • Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilön viran/ toimen/ tehtävän nimike
 • Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Koulutuksen järjestäjän omistajatyyppi
B.  OPPILAITOS JA TAITEENALA
 • Kunta/kunnat, jossa/joissa koulutusta on tarkoitus järjestää haettavalla taiteen perusopetuksen järjestämisluvalla
 • Oppilaitos, jossa koulutusta järjestetään (koulutuksen järjestäjän ylläpitämän oppilaitoksen virallinen nimi)
 • Oppilaitoksen postiosoite
 • Vuosi, jona oppilaitoksen toiminta on alkanut
 • Taiteenala/-alat, jolle/joille lupaa haetaan
 • Mikäli oppilaitos toimii kunnan hankintaan perustuen, ilmoitetaan vuosi, jona kunta on hyväksynyt ensimmäisen kerran oppilaitoksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sekä taiteenalat ja oppimäärät, joille opetussuunnitelma on hyväksytty; vuosi, jona kunta on hyväksynyt nyt käytössä olevan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sekä taiteenalat ja oppimäärät, joille opetussuunnitelma on hyväksytty sekä kunnan toimielin, joka on hyväksynyt opetussuunnitelman.
 • Valtionosuuden perusteeksi haettavien opetustuntien määrä ilmoitetaan kokonaislukuna taiteenaloittain ja oppimäärän laajuuden (laaja/yleinen) mukaan lomakkeessa yksilöidyllä tavalla.
 • Opetustunnin pituus on vähintään 45 minuuttia. Opetustunteihin ei ilmoiteta opettajien muun työn tuntimäärää (esim. pääsykokeiden ja kurssitutkintojen järjestäminen, tutkintolautakuntatyö). Opetustuntien lukumäärään ei saa ilmoittaa maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien määrää.
 • Annetaan selvitys, mitä muuta taiteen perusopetusta annetaan kunnassa/alueella, jolla hakija antaa taiteen perusopetusta.
C.  OPPILAAT (LIITE7)
 1. Ilmoitetaan oppilaitoksen laajan oppimäärän oppilasmäärä syyskuussa 2017 ja syyskuussa 2018 sekä ennuste oppilasmäärän kehityksestä kolmena seuraavana lukuvuotena. Kutakin taiteenalaa opiskeleva oppilas merkitään laskelmaan vain yhden kerran. Taulukosta täytetään se kohta, johon lupaa haetaan (esim. jos lupaa haetaan musiikkiin, täytetään kohta E. Jos lupaa haetaan myös tanssiin, täytetään myös kohta H.)
 2. Ilmoitetaan oppilaitoksen yleisen oppimäärän oppilasmäärä syyskuussa 2017 ja syyskuussa 2018 sekä ennuste oppilasmäärän kehityksestä kolmena seuraavana lukuvuotena. Kutakin taiteenalaa opiskeleva oppilas merkitään laskelmaan vain yhden kerran.Taulukosta täytetään se kohta, johon lupaa haetaan (esim. jos lupaa haetaan musiikkiin, täytetään kohta E. Jos lupaa haetaan myös tanssiin, täytetään myös kohta H.)
 3. Ilmoitetaan oppilaitoksen maksullisen palvelutoiminnan oppilasmäärä lukuvuonna 2017-2018 ja 2018-2019 sekä ennuste oppilasmäärän kehityksestä lukuvuosina 2019-2020 sekä 2020-2021.
 4. Ilmoitetaan taiteenaloittain, mistä kunnista laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaat ovat ja kuinka monta oppilasta kustakin kunnasta.
 5. Ilmoitetaan taiteenaloittain, mistä kunnista yleisen oppimäärän yhteisten opintojen ja teemaopintojen oppilaat ovat ja kuinka monta oppilasta kustakin kunnasta.
 6. Ilmoitetaan vuonna 2019 oppilaitokseen taiteen perusopetukseen hakeneiden ja opintonsa aloittaneiden uusien oppilaiden määrä taiteenaloittain ja oppimäärän mukaan (laaja/yleinen).
D.  OPETUSHENKILÖSTÖ (LIITE 2)

Hakemukseen liitetään tehtävänimikkeittäin selvitys rehtorin ja opetusta antavien opettajien kelpoisuudesta sekä opinnoista ja/tai työkokemuksesta. Eritellään, minkä tutkinnon/koulutuksen/kokemuksen oppilaitos katsoo olevan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen (19 § ja 20 §) mukaista:

laajan oppimärän

 1. soveltuvaa alan ylempää korkeakoulututkintoa
 2. soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 3. asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteista opettajantutkintoa

yleisen oppimäärän

 1. taiteenalan opettajaa
 2. taiteenalalle soveltuvaa muuta koulutusta
 3. alalla työskentelyn kautta hankittua riittäväksi katsottua pätevyyttä

Rehtoreista ja opettajista ilmoitetaan myös, ovatko he pää- vai sivutoimisia. Rehtoreiden ja opettajien kelpoisuudesta on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998).

E.  OPETUSSUUNNITELMA
 • Luetellaan opetussuunnitelma/opetussuunnitelmat, jotka myös liitetään hakemukseen (LIITE 3).
F.  TILAT JA VÄLINEET
 • Annetaan selvitys oppilaitoksen käytettävissä olevista tiloista, kalustosta ja opetusvälineistä.
G.  RAHOITUS
 • Annetaan selvitys, miten mahdollinen valtionosuusrahoitus muuttaa/kehittää oppilaitoksen toimintaa.
 • Hakemukseen liitetään rekisteröidyn yhteisön tai säätiön säännöt tai yhtiöjärjestys (LIITE 4), viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (LIITE 5) ja vuoden 2019 talousarvio (LIITE 6).
H.  LISÄTIETOJA

Mahdollisia lisätietoja hakemuksen tueksi

Ladattavat liitteet:
Hakemuksen muut liitteet:
 • Rekisteriote (vain yksityiset yhteisöt ja säätiöt)
 • Opetussuunnitelma/opetussuunnitelmat
 • Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön säännöt tai yhtiöjärjestys (vain yksityiset yhteisöt ja säätiöt)
 • Viimeisin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • Vuoden 2019 talousarvio
 • Muut mahdolliset liitteet
Koulutus Kulttuuri

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Koskimies, puh. 0295 3 30048, [email protected]