Hyppää sisältöön

Selvitysmies esittää uudistuksia urheilun valtionavustusjärjestelmään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.10.2016 14.17
Tiedote

Selvitysmies Heikki Halila esittää useita uudistuksia urheilun valtionavustusjärjestelmään. Valtionavustusten ehdot ovat keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa. Ehtoja tulisi valmistella yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Painopistettä tulisi myös siirtää yleisavustuksiin. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle maanantaina.

Ministeri Grahn-Laasonen nimitti professori Halilan selvittämään liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittämistä kesäkuussa. Professori Halilan toimeksiantona oli laatia toimenpide-ehdotukset erityisesti valtionavustusten käytön ohjaamisen ja valvonnan tehostamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi valtionavustusprosessissa.

Valtionavustuksen ehdot ovat selvitysmiehen mielestä keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa, jotka vahvistetaan ministeriön päätöksellä. Ehtoja tulisi valmistella yhteistyössä liikuntaa edistävien järjestöjen kanssa. Ehtojen tulee perustua säädöksiin, liikuntalakiin, sitä koskevaan asetukseen sekä valtionavustuslakiin.

Yleisavustuksen osalta valtionavustuksen saajan tulisi voida päättää siitä, mihin avustusta lähemmin käytetään, kunhan erityisiä ehtoja noudatetaan ja kunhan toiminta on sen mukaista, kuin sen hakemuksessa on kerrottu olevan. Painopistettä tulisi siirtää erityisavustuksista yleisavustuksiin. Tämä lisäisi järjestöjen mahdollisuutta päättää omista prioriteeteistaan ja lisäisi järjestöjen itsemääräämisoikeutta. Lisäksi se estäisi sellaisen vaikutelman syntymistä, että järjestöt ovat valtion liikuntapolitiikan toteuttamisen välineitä. Tätä menettelyä puoltaisivat myös käytännössä havaitut epäselvyydet yleis- ja erityisavustuksen rajanvedossa.

Valtionavustusjärjestelmän tulisi olla kannustava ja hyvää taloudenpitoa palkitseva. Kannustinloukkuja tulisi purkaa: erityisavustuksen saajan hankkiman muun rahoituksen ei tulisi vähentää valtionavustuksen määrää. Missään tapauksessa palautettavasta suorituksesta ei tulisi maksaa korkoa. Lisäksi valtionavustusta tulisi voida käyttää vielä puoli vuotta sen kauden jälkeen, jota varten se on myönnetty.

Halila siirtäisi urheilun lajiliittojen valtionavustukset Suomen Olympiakomitean päätettäviksi. Selvitysmiehen mielestä avustuksia tulisi jakaa avustuskelpoisille järjestöille riippumatta siitä, ovatko ne Olympiakomitean jäsenjärjestöjä. Päätöksenteko kuuluisi Olympiakomitean hallitukselle. Ratkaisu siirtäisi urheilu- ja liikuntatoiminnan painopistettä urheilun kansanliikkeen suuntaan ja sinne, missä urheilu- ja liikuntatoimintaa harjoitetaan. Myös valtionavustuslaki mahdollistaa valtionavustuksen edelleen jakamisen. Olympiakomitea jakaa jo nyt huippuyksikköään varten saamastaan avustuksesta yli puolet eteenpäin.

Skandinavian maissa urheilun keskusjärjestöt jakavat liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on liikuntalaissa nimetty urheilun vastuuministeriöksi, joka jakaa liikunta- ja urheilujärjestöille yleis- ja erityisavustuksia, myöntää tappiontakuita sekä apurahoja huippu-urheilijoille. Valtionavustukset perustuvat veikkausvoittovaroihin.

Selvitysmies esittää selvennyksiä myös valtionavustuksen ehdoista informoimiseen sekä kiinnittänyt huomiota siihen, että valtionavun ehtojen tulee ilmetä valtionavustuspäätöksestä. Valtionavustusten valvonta ei selvitysmiehen mukaan kaipaa muutoksia eikä myöskään ole syytä kehittää matemaattista mallia, jonka perusteella valtionavustukset määräytyisivät. Valtionavustusten myöntämisessä on oltava harkinnanvaraa, koska järjestöt ovat erilaisia myös eri ryhmien sisällä.
Selvitysmies kannustaa myös järjestöjä kehittämään edelleen toimintojaan niin, että ne täyttävät hyvälle järjestöhallinnolle ja eettiselle toimintaohjeelle asetettavat vaatimukset.
_ _ _

Liikuntajärjestöjen valtionavustukset, Selvitys valtionavustusjärjestelmän kehittämisestä, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:32

Lisätietoja:
- selvitysmies, siviilioikeuden professori Heikki Halila, p. 040 545 4535
- ministerin erityisavustaja Matias Marttinen p. 044 269 3113 (ministerin haastattelupyynnöt)
_ _ _

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain veikkausvoittovaroista valtakunnallisille liikuntajärjestöille ja lajiliitoille noin 40 miljoonaa euroa. Ministeri Grahn-Laasosen asettama työryhmä selvitti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustustoiminnan sisältöjen ja käytäntöjen toimivuutta ja teki kehittämisehdotuksia valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Työryhmä luovutti esityksensä 29.2.2016, ja valtionavustustoiminnan uudistaminen on käynnistetty opetus- ja kulttuuriministeriössä.

- OKM verkkouutinen 8.6.2016

- Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset