Hyppää sisältöön

Selvitys kulttuurilaitosten digitaalisesta yleisösuhteesta valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriö
14.6.2019 13.02
Uutinen

Selvityksen perusteella digitaalisen yleisösuhteen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina nähdään yleisöpohjan monipuolistuminen ja saavutettavammat palvelut. Merkittävimmät edellytykset kulttuurilaitosten menestymiselle ovat organisaation strateginen sitoutuminen digitaalisiin toimintamuotoihin, uudenlaisen osaamisen hankkiminen, uusien yhteistyötapojen ja toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto sekä tiedon lisääminen ihmisten tarpeista ja käyttäytymisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2017–2018 toteuttamassa selvityshankkeessa Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde kartoitettiin kulttuurilaitosten ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta digitaalisissa toimintaympäristöissä. Selvityksen tavoitteena oli koota tietoa kulttuurilaitosten nykyisistä käytännöistä ja haasteista, lisätä digitaalista yleisösuhdetta koskevaa keskustelua ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä sekä antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Selvityshankkeen keskeisimmät tulokset

Verkkokyselyn ja seminaarien tulosten perusteella digitaalisten kanavien ja ympäristöjen hyödyntäminen kuuluu arkipäiväisenä osana kulttuurilaitosten toimintaan. Erityisesti viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään monipuolisesti sosiaalista mediaa ja muita verkkokanavia. Toisaalta käytännöt yleisöjen syvemmän osallistumisen suhteen tai käyttäjistä kerääntyvän tiedon hyödyntäminen ovat vähemmän vakiintuneita.

Kehittämiskohteita

Organisaation strateginen sitoutuminen

Toiminnan kehittäminen edellyttää koko kulttuurialan yhteistä keskustelua digitalisaation tavoitteista ja kulttuurilaitosten roolista muutoksessa. Organisaatioiden tulee arvioida, mitä digitaalisuus merkitsee, miten se muuttaa organisaation toimintaa, mitkä ovat organisaation vahvuudet ja miten organisaatio sitoutuu digitaalisen läsnäolon kehittämiseen.

Uudenlainen osaaminen

Kulttuurilaitosten toiminta perustuu voimakkaasti henkilöstön osaamiseen, ja digitaalisten toimintatapojen edellyttämää osaamista tarvitaan lisää. Tarvittava osaaminen on yleensä soveltavaa ja laaja-alaista ja edellyttää eri ammattiryhmien yhteistyötä. Hankittava osaaminen voi myös perustua usean toimijoiden yhteisiin resursseihin.

Uudet yhteistyötavat ja toimintamallit

Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden toteuttamisen tulee rakentua yhteistyöverkostoille, jotka voivat koostua sekä kulttuurialan että muiden toimialojen toimijoista ja mahdollisesti muodostaa laajempia ekosysteemejä. Digitaalisten palveluiden toteuttaminen vaatii usein pilotointia, tuotekehitystä ja kokeiluja.

Ihmisten tarpeiden ymmärtäminen keskeistä

Palveluiden saavutettavuuden lisääminen ja yleisöpohjan laajentaminen edellyttää ymmärrystä käyttäjien tarpeista. Keinojen valinta kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi, uusien yleisöjen tavoittaminen ja käytännön toimintatavat yleisöjen osallistamiseksi kulttuurin tuotantoon tai laitoksen toimintaan edellyttävät tietoa käyttäjistä ja heidän käyttäytymisestään sekä käyttäjäkeskeisten ja osallistavien suunnittelumenetelmien käyttöönottoa.

Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde. Kooste selvityshankkeen tuloksista 

Lisätietoja: ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Muualla verkossa

Digitaalisia toimintatapoja kulttuuritoimijoiden yleisötyössä kartoitettu (OKM uutinen 10.4.2018)