Hyppää sisältöön

Raportti satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa on valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.9.2016 9.05
Uutinen

Euroopan komissio järjesti syksyllä 2015 avoimen kuulemisen satelliitti- ja kaapelidirektiivin mahdollisista uudistamistarpeista. Vuonna 1993 annettu direktiivi koskee televisio- ja radiolähetysten oikeuksien hallinnointia satelliitin välityksellä tapahtuvassa lähettämisessä sekä edelleen lähettämistä kaapelilähetyksinä. Asiaa koskevassa kannanotossa sivistysvaliokunta katsoi, että direktiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen vaikutuksista kotimaiselle av-teollisuudelle ja av-aineistojen saatavuudelle Suomessa tulee valmistella kattava vaikutusarvio.

Nyt julkaistavassa raportissa todetaan johtopäätöksenä, että satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalueen laajentaminen sekä alkuperäisen että edelleen lähettämisen osalta lineaariseen internetlähettämiseen olisi perusteltua teknologianeutraliteetin kannalta. Tällaisen laajentamisen markkinavaikutukset olisivat eri toimijoiden kannalta neutraaleja tai lievästi positiivisia.

Ei-lineaarisen (on-demand) välittämisen osalta markkinavaikutukset olisivat suurempia ja niihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Televisio- ja radioalan kannalta ei-lineaarisen välittämisen liiketoimintamallit poikkeavat oleellisesti alan perinteisistä malleista, ja ne ovat monin osin vasta muotoutumassa, kuten myös palveluihin liittyvät kuluttajakäyttäytymisen tavat.

Jo käynnissä olevat av-markkinoiden muutokset, jotka johtuvat pitkälti digitalisaatiosta, markkinointiviestinnän kehityksestä sekä katselu- ja kulutustottumusten muutoksista, vaikuttavat markkinoihin paljon enemmän kuin satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdolliset muutokset. Raportin mukaan huomiota tulisi kiinnittää myös lainsäädännön muiden osa-alueiden mahdollisten muutosten yhteisvaikutuksiin.

Raportissa suositellaan, että direktiivin muutosten toteuttamisessa noudatetaan varovaisuutta ja huolellisuutta, jotta muutokset eivät johda epätoivottuihin vaikutuksiin suhteessa direktiivin ja yleisemminkin komission sisämarkkinatavoitteiden monitahoisiin poliittisiin päämääriin.

Satelliitti- ja kaapelidirektiivin soveltamisalan mahdollisen laajentamisen markkinavaikutuksista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:29