Hyppää sisältöön

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sääntelyä kevennetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.10.2016 13.30
Tiedote

Osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämishanketta koulujen ja oppilaitosten työrauhan ylläpitämiseen sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyviä velvoitteita tehostetaan. Kuraattorin kelpoisuuden saavuttamista helpotetaan. Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärä ja rahoitus yhdenmukaistetaan. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevat lakiesitykset.

Kurinpitorangaistuksiin liittyviä menettelyjä tehostetaan siten, että monijäsenisen toimielimen lisäksi myös rehtori voisi päättää lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan määräaikaisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta. Tavoitteena on päätöksentekoprosessin joustavoittaminen, mikä on omiaan myös parantamaan oppilaitosturvallisuutta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia kevennetään poistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kanssa päällekkäistä sääntelyä. Lisäksi kunnalle ja koulutuksen järjestäjälle annettaisiin nykyistä enemmän harkintavaltaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien suunnitelmien laatimiseen.

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaalityöntekijän ammattiin tai sosionomin ammattiin kelpoisten henkilöiden lisäksi kuraattorina voisi toimia myös henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä olisi kuitenkin edelleen oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Lukiokoulutuksen järjestäjien tehtävät kevenevät, kun laista poistuisi velvollisuus järjestää lukiossa taito- ja taideaineet sekä terveystieto niille aikuisten oppimäärän mukaan opiskeleville, jotka ovat aloittaneet lukio-opinnot alle 18-vuotiaana. Lukiossa aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien yksikköhinta olisi vastaisuudessa korkeampi verrattuna nykyiseen 18-vuotiaana aloittaneiden yksikköhintaan, yksikköhintakertoimen noustessa 0,58:sta 0,65:een.

Toimenpide-ehdotukset on valmisteltu osana valtiovarainministeriön kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämishanketta, joka liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan.
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Aikuisille tarkoitetun lukion oppimäärän mukaan opiskelevien oppimäärän yhdenmukaistamista koskevat säännökset tulisivat voimaan 1.8.2017 ja niitä koskeva rahoituslain muutos 1.1.2018.

Lisätietoja: hallitussihteeri Matti Sillanmäki (OKM), puh. 02953 30193

kärkihankkeet norminpurku