Hyppää sisältöön

Undervisningsminister Grahn-Laasonen: Man bör alltid ingripa i mobbning

Undervisnings- och kulturministeriet 8.1.2019 15.48 | Publicerad på svenska 9.1.2019 kl. 9.36
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen kräver att kommuner och skolor tar förebyggandet av och ingripandet i mobbning oerhört allvarligt.

- Mobbning är aldrig den mobbades fel. Den vuxna har ett ansvar att ingripa i mobbningen och att bygga upp en atmosfär där varje barn och ungdom får växa upp och vara sig själv på sitt eget unika sätt, utan att vara rädd. Skolans ansvar är entydigt: man bör alltid ingripa i mobbning, säger Grahn-Laasonen.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 24 november 2016 en arbetsgrupp för att dryfta förebyggandet av mobbning och främjandet av skolfred. Arbetsgruppen utredde på vilka sätt man kan ingripa i mobbning och främja skolfred och överräckte sitt förslag till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen våren 2018. Uppdraget gällde småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt andra stadiets utbildning.

Arbetsgruppen kom med 24 åtgärdsförslag som bl.a. hänförde sig till ändringsbehov inom lagstiftningen, ändringar i verksamhetskulturen och utvecklandet av ett branschövergripande samarbete samt informationsstyrning. En del av arbetsgruppens utvecklingsförslag har förverkligats bl.a. i samband med den nya lagen om småbarnspedagogik och den nya gymnasielagen och en del håller man som bäst på att verkställa.

Ändringen av lagstiftningen bereds vid ministeriet som tjänsteuppdrag på basis av arbetsgruppens förslag. Förebyggandet av mobbning och främjandet av arbetsro inom småbarnspedagogiken, i skolorna och i läroanstalterna hänför sig i första hand till utvecklandet av verksamhetskulturen. Ett lyckat ingripande i mobbning kräver systematiska åtgärder på individplanet, i gruppen och gemenskapen. Mobbningsfallen kommer att öka ifall skolans verksamhetskultur och den omgivning som stöder mobbning inte ändras.

Läraren har en nyckelställning i fråga om att bygga upp och upprätthålla klassens arbetsro. Ministeriet startar ett särskilt forskningsprojekt om hur rektorer och lärare för tillfället går till väga för att ingripa i störande beteende och återställa arbetsron inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Forskningsprojektet genomförs av Centret för utbildningsevaluering som en del av resultatstyrningen. Målet är att på ett bättre sätt informerar anordnare av utbildning och undervisning om de modeller som redan finns för att förbygga mobbning och främja arbetsro. Informationen ska delges till daghem, skolor och läroanstalter och deras närsamfund så att modellerna på ett aktivt sätt kan utnyttjas och etableras som en del av skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur.

Enligt arbetsgruppens förslag ska man i Finland grunda ett nationellt utvärderingsorgan som ska skapa metoder för att förbygga mobbning och främja välmående och arbetsro. Utvärderingsorganet ska ha som uppgift att sprida information om effektiva metoder och erbjuda fostrare samt anordnare av undervisning och utbildning pålitlig, aktuell och praktisk information om vilka metoder som fungerar för att främja välmående och arbetsro. Ministeriet inleder ett utredningsarbete om grundandet av ett nationellt utvärderingsorgan.

Upplysningar:

- Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30258
- Daniel Sazonov, specialmedaretare, tfn 045 1296812

Förebyggande av mobbning samt främjande av arbetsron inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt på andra stadiet. Slutrapport (på finska, svenskspråkigt sammandrag) 

Nya sätt att förbygga mobbning och främja skolfred Pressmeddelande 16.3.2018

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning