Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia korostaa sivistystä, uudistumista ja merkityksellisyyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.4.2019 12.46
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa uudella strategiallaan vaikuttaa siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa ja ihmisillä on yhdenvertaiset edellytykset kokea elämänsä merkityksellisenä.

Vuoteen 2030 ulottuva strategia on opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesnäkemys asioista, joihin ministeriössä ja sen hallinnonalalla tulee keskittyä hallituskautta pidemmällä ajalla.

– ”Sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella” kiteyttää, mitä toimialallamme teemme ja myös tapamme tehdä asioita, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.

Tiiviissä strategiassa visio kiteytyy toiminta-ajatukseksi ja arvopohja toimintalupaukseksi. Strategia sisältää kolme vaikuttavuustavoitetta ja niiden tarkemmat painotukset. Tavoitteena on, että 1) kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat, 2) luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa ja 3) merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

Lehikoisen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriöllä pitää olla vahva näkemys suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä. 

– Strategia siivittää ministeriön ja hallinnonalan työtä. Voimme toiminnallamme vaikuttaa kehitykseen myönteisesti ja ehkäistä riskien toteutumista.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriö haluaa toimia avoimesti, vastuullisesti ja luottamusta rakentaen.

Vastuu sivistyksestä ja osaamisesta – uudistumiskyky turvaa hyvinvointia ja kestävän kasvun

Strategian ytimenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö toimialoineen vastaa yhteiskunnan sivistysperustasta. Varhaiskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö uudistavat yhteiskuntaa ja luovat sivistystä.

– Sivistys näkyy ja vaikuttaa yhteiskunnassa osaamisena, luovuutena, vastuuntuntona ja -kantona. Se on myös kansainvälisyyttä, moninaisuuden ymmärtämistä, toisista välittämistä ja hyvinvointia, Lehikoinen toteaa. Kun ihminen kokee elämän merkityksellisenä, lisää se luottamusta myös yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa.

Toiminnallaan ministeriö vahvistaa talouden uudistumiskykyä hyvinvoinnin ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Ministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan edellytykset ja voimavarat vahvistuvat. Talouden kasvua, työelämän kehitystä ja yhteisöjen elinvoimaa edistetään kestävän kehityksen periaattein. Taidetta ja kulttuuria tehdään, tuotetaan ja hyödynnetään monipuolisesti ja monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä huolehditaan.

Ministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat. Se tarkoittaa muun muassa sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista, korkealaatuista varhaiskasvatusta, osaamis- ja koulutustason nostoa ja jatkuvaa oppimista, joka kuuluu kaikille. Luova osaaminen ja luovat alat vahvistavat elinkeinorakennetta.

Strategiaan sisältyy ministeriön tulevaisuuskatsauksessaan esiintuoma ajatus merkityksellisestä elämästä ja sen edellytysten luomisesta.

– Tunne ja kokemus merkityksellisyydestä saattaa manifestoitua eri tavoilla, mutta tehtävänämme on luoda ihmisille mahdollisuuksia kokea elämä merkityksellisenä. Lupauksena se tarkoittaa koko toimialamme tuottamia palveluja ja sisältöjä, niiden saavutettavuutta sekä yhdenvertaista kohdentumista. Lujitamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 330 182