Hyppää sisältöön

UKM:s budgetförslag för år 2019

Undervisnings- och kulturministeriet
9.8.2018 10.08 | Publicerad på svenska 9.8.2018 kl. 11.11
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår budgetanslag på 6,4 miljarder euro för år 2019 inom sitt förvaltningsområde. Förslaget grundar sig på planen för de offentliga finanserna 2019-2022. Ministeriet föreslår tilläggsfinansiering bl.a. för att minska gruppstorlekarna och avlöna tilläggspersonal inom småbarnspedagogiken samt för att fortsätta och utvidga försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Högskolor och forskning får enligt förslaget 3,1 miljarder i finansiering. För kultur och konst föreslås 447 milj. euro, för idrott 159 milj. euro och för ungdomsarbete 77 milj. euro. För studiestödet föreslås sammanlagt 587 miljoner euro, där det föreslås ingå ett nytt studiematerialstillägg.

 I förslaget ingår ett anslag på  928 miljoner euro inom undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel som anvisas för allmänbildande utbildning, grundläggande konstundervisning och  småbarnspedagogik. Finansieringen av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken verkställs i huvuddrag inom finansministeriets förvaltningsområde som en del av statsandelssystemet för kommunernas basservice. Dessutom föreslås ett anslag på 10 miljoner euro för att etablera tutorlärarverksamheten inom den grundläggande utbildningen.

Jämlik småbarnspedagogik stöds med ett nytt anslag på 10 miljoner euro för 2019. Försöken med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar ska enligt förslaget fortsätta och utvidgas med ett anslag på 5 miljoner euro.

För det fria bildningsarbetet föreslås ett anslag på 155 miljoner euro. För huvudmän inom det fria bildningsarbetet föreslås därtill 4 miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utöka undervisningen i läs- och skrivkunskaper samt i finska/svenska.  

Sammanlagt 853 miljoner euro föreslås för yrkesutbildningen år 2019 ( statens finansieringsandel ). Satsningarna på ett större utbildningsutbud i syfte att svara på kompetensbehoven och minska på ungdomsarbetslösheten föreslås fortsätta.  De pilotförsök gällande yrkesskicklighet som genomförs i syfte att trygga tillgången på arbetskraft föreslås få ytterligare 16 miljoner euro. Reformen av den yrkesinriktade utbildningen förs vidare och anvisas tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro.

För högskoleundervisning och vetenskap föreslås totalt 3,1 miljarder euro för 2019. Enligt förslaget utökas anslagsfullmakten för Finlands Akademi med 25 miljoner euro från och med 2019. För verkställandet av forskningskluster i anslutning till Flaggskeppsprogrammet  föreslås en anslagsfullmakt på 25 miljoner euro för år 2019.  Flaggskeppsprogrammet stärker den finländska spetsforskningen och stöder tillsammans med innovationsnätverken forskningens bidrag till samhället och den ekonomiska tillväxten.

I syfte att skapa smidigare utbildningsvägar för invandrare föreslås en ökning på 6 miljoner euro för  kompetenscenterverksamhet för invandrare i huvudstadsregionens kommuner för att invandare ska få sysselsättning snabbare. Man förslår också 1,2 miljoner euro för erkännande av tidigare kompetens samt för styrning inom utbildning och arbetsliv i högskolor med ansvar för invandring.

Studiestödet höjs enligt förslaget med totalt 587 miljoner euro. Studiepenningens andel av detta är 442 miljoner euro. Enligt förslaget inkluderas ett studiematerialstillägg i studiestödet. Tillägget gäller studerande under 20 år inom gymnasie- och yrkesutbildning som är berättigade till förhöjd studiepenning på grund av små inkomster samt på motsvarande sätt studerande under 17 år inom gymnasie- och yrkesutbildning från familjer med små inkomster. Man föreslår också att stödtiden för ett gymnasieläsår förlängs med en månad samt att föräldrarnas inkomstbegrepp ändras och att inkomstgränserna höjs kostnadsneutralt.

Kulturen och konsten föreslås få 447 miljoner euro. Tippningsvinstmedlens andel av detta är 246 miljoner.  Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att andelen tipsvinstmedel från penningspel som anvisas för konstfrämjande höjs till sammanlagt ca åtta miljoner euro.  Förhöjningen anvisas bland annat för en strukturomvandling inom det s.k. fria fältet för framställande konst, internationella samproduktioner av film, den strategiska utveckling av kommunernas kulturverksamhet, utvecklingen på olika konstområden samt främjande av kulturexport och kulturturism.

Dessutom föreslås sammanlagt 2,9 miljoner euro för att särskilt trygga barns och ungas jämlika möjligheter att delta i konst och kultur samt att procentprincipen utvidgas. Därtill föreslås ett tilläggsanslag för en grundläggande renovering av bostäderna på Sveaborg. 

För idrott och motion föreslås ett anslag på 159 miljoner euro. Av detta är tippningsvinstmedlens andel 155 miljoner euro. Stödet till programmet Skolan i rörelse utvidgas med programmet Rörliga studier som huvudsakligen omfattar läroanstalter på andra stadiet. För projektet anvisas år 2019 sammanlagt 3,5 miljoner euro. En ökad andel av budgetanslaget för idrott anvisas enligt förslaget för bl.a. stipendier för idrottare och för frivilligverksamhet som gäller motion. 

För ungdomsarbetet föreslås ett anslag på 77 miljoner euro. Av detta är tippningsvinstmedlens andel 55 miljoner euro.  I ministeriets förslag tryggas verksamheten vid ungdomsverkstäderna och för uppsökande ungdomsarbete i hela landet.  Ungdomsarbetet deltar i samarbetet mellan olika förvaltningsområden kring utvecklandet av navigatorverksamheten. En större del av budgetanslaget för ungdomsarbete kommer att kanaliseras för att stödja ungas kunnande i fråga om entreprenörskap, ekonomi och livshantering.  
 Under 2019 står 563,8 miljoner euro till förfogande ur avkastningen på penningspel, outdelade vinstmedel samt outnyttjade tippningsvinstmedel som återlämnats. Det är ca 6,7 miljoner mindre än i budgeten för 2018. Av vinstmedlen används minst 25 % för främjande av idrott och motionsfostran, 9 % för främjande av ungdomsarbete, 17,5 % för främjande vetenskap och 38,5 % för främjande av konst. 21 % av kostnaderna för vetenskap och totalt 67 % av kostnaderna för konst, kultur, idrottsväsendet och ungdomsarbetet finansieras genom avkastningen för penningspelsverksamhet.

Budgetförslaget 2019 inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningssektor (på finska) offentliggjordes efter det att finansministeriet 9.8. publicerade sitt förslag till statsbudget. Regeringen behandlar budgetförslaget i sin budgetria, som inleds 28.8. Regeringen har då att ta ställning till och godkänna förslagets innehåll. Budgetpropositionen lämnas till riksdagen 17.9.2018, då den också publiceras på adressen http://budjetti.vm.fi/

Ytterligare information:
- kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30182
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete), tfn 0295 3 30258
- överdirektör Mika Tammilehto (yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308
- överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbildning och forskning), tfn 0295 3 30440
- överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30129
- överdirektör Esko Ranto (ungdoms- och idrottspolitik), tfn 0295 3 30115
- konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen (studiestöd), tfn 0295 3 30110
- direktör Kirsi Kangaspunta (invandrare), anträffbar från 13.8, tfn 0295 3 30136
- ekonomichef Pasi Rentola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211
- konsultativa tjänstemannen Timo Ertola (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30083

Allmänbildande utbildning Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Utbildning Yrkesutbildning