Hyppää sisältöön

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö
19.9.2017 11.30 | Julkaistu suomeksi 19.9.2017 klo 11.41
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,6 miljardia euroa vuodelle 2018. Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamista jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Peruskoulun tasa-arvon edistämiseen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja positiivisen rakennemuutoksen alueille esitetään lisäpanostuksia.

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeille esitetään vuonna 2018 yhteensä 146,9 miljoonaa euroa hallitusohjelman mukaisesti. Kärkihankkeilla uudistetaan peruskoulua toteuttamalla Uusi peruskoulu -ohjelmaa ja opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Siirtymistä työelämään nopeutetaan ja vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan. Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon kohdistetaan 15 milj. euroa.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen tukemiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistäviin toimiin esitetään 8,1 miljoonan euron määrärahaa.

Yleissivistävään koulutukseen, taiteen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen esitetään 943 miljoonan euron määrärahaa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen valtionrahoitus maksetaan pääosin valtiovarainministeriön hallinnonalalta osana kuntien peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.1.2018 lukien, jonka vaikutus on noin 70 milj. euroa.  Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat ja 2. lapsen sisaralennus nostetaan 50 %:iin. Maksutulojen menetys kompensoidaan kunnille. Hallitus käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhteistyössä kuntien kanssa.  Valmistelu on käynnissä ja siitä tiedotetaan erikseen.

Peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen ja haasteellisilla alueilla toimivien koulujen avustamiseen tarkoitettua rahoitusta lisätään 25 miljoonalla eurolla. Peruskoulujen digioppimisen kokeiluihin ja kehittämistyöhön sekä kielikokeiluihin ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen kohdennetaan kärkihankerahoitusta vuonna 2018 yhteensä 24 miljoonaa euroa.

Lukiokoulutus uudistetaan.  Tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa ja sujuvoittaa siirtymistä lukio-opinnoista korkeakoulutukseen.  Uudistuksen yhteydessä lukion rahoitukseen ei esitetä muutoksia. Vapaaseen sivistystyöhön esitetään 153 miljoonan euron määrärahaa. Maahanmuuttajille tarkoitettu uusi koulutus käynnistyy. Keskeisenä sisältönä ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot.

Ammatilliseen koulutukseen esitetään vuodelle 2018 yhteensä 808 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä uudistuvat. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle siirretään tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta, minkä vuoksi ammatillisen koulutuksen määrärahaa lisätään 50,7 miljoonalla eurolla. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli.

Uudistuksen toimeenpanon tukemiseen esitetään ensi vuodelle 15 miljoonan euron lisäpanostusta.   Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Koulutusjärjestelmän, tukipalveluiden ja työelämän yhteistyössä rakennetaan polkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Lisäksi digitalisoidaan ammatillisen koulutuksen prosesseja.

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään 1000 opiskelijavuodella.

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen esitetään yhteensä 3,3 miljardia euroa vuodelle 2018. Edistetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja kansainvälisyyttä. Profiloitumista tukevaa työnjakoa edistetään sekä opiskeluympäristöjä ja opiskelijavalintoja kehitetään. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan.

Yliopistokoulutettujen lastentarhan opettajien koulutusmääriä nostetaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen esitetään 5 miljoonan euron lisäystä vuodelle 2018. Positiivisen rakennemuutoksen alueiden korkeakoulutetun työvoiman tarpeeseen vastaamiseksi esitetään 6 miljoonan euron määrärahaa. Yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämiseen esitetään 2 miljoonan euron lisämäärärahaa.
Huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen panostetaan. Suomen Akatemialle esitetään määrärahavaltuutta lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen 25 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Vastaavasta panostuksesta vuodelle 2019 on sovittu kevään julkisen talouden suunnitelmassa. Lippulaiva-ohjelma vahvistaa suomalaisen tieteen huippuja ja tukee yhdessä innovaatioverkostojen kanssa tutkimuksen yhteiskunnallista ja talouden kasvua tukevaa vaikuttavuutta. Lippulaivat perustetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteyteen.

Datahallinnan ja suurteholaskennan kehittämiseen esitetään 12 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Kehittämisohjelmalla vahvistetaan muun muassa tekoälyyn liittyvää tutkimusta ja koulutusta.
Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseen esitetään 23 miljoonan euron määrärahaa vuodeksi 2018 osana osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteena on taata opettajille mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen läpi työuran.

Luonnontieteen ja matematiikan opetuksen laadun nostamiseen panostetaan lisäämällä määrärahoja 5 miljoonaa euroa.  

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pääomitukseen esitetään 70 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen TKI -toimintaan panostetaan 5 miljoonaa euroa osaamistarpeisiin vastaamiseen ja alueiden työelämän kehittämiseen.

Opintotukeen esitetään yhteensä 589 miljoonan euron määrärahaa, josta opintorahan osuus on 450 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevien asumislisän.  Perheellisten opiskelijoiden opintotukeen esitetään 75 euron (kuukaudessa) huoltajakorotusta, jota varten varataan 10 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan sisältyvien opintotukimäärärahojen osuus on pienentynyt opiskelijoiden siirryttyä 1.8.2017 alkaen pääosin yleisen asumistuen piiriin. sekä korkeakouluopiskelijoiden opintoraha- ja tukiaikaan kohdistuvien rajausten vuoksi.

Kulttuurille ja taiteelle esitetään 457 miljoonaa euroa, josta rahapelitoiminnan voittovarojen osuus 244,3 miljoonaa euroa.  Tavoitteena on taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytysten parantaminen. Kulttuurin perusta säilytetään vahvana ja elinvoimaisena.  Tavoitteena on myös turvata taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus.

Kärkihankkeella lisätään erityisesti lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taiteen prosenttiperiaatetta laajennetaan kattamaan taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vuodelle 2018 varataan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Kansallisteatterin pienen näyttämön perusparannuksen suunnitteluun esitetään 1 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2018.

Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan lahjoitetaan 6 miljoonaa euroa jakamattomia rahapelitoiminnan voittovaroja.

Liikunnalle esitetään 166 miljoonaa euroa, josta 159 miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovaroista. Valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään ja tuetaan kansalaistoimintaa liikunnan edistämiseksi.  Tavoitteena on liikunnan harrastamisen lisääntyminen kaikissa väestöryhmissä. Huippu-urheilua kehitetään tuloksellisesti ja vastuullisesti.

Osana hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan tunti liikuntaa päivässä hanketta. Sen tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin koulupäivän aikana.  Lisäksi jatketaan kokeiluja toisen asteen oppilaitoksissa – lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Hankkeeseen käytetään vuonna 2018 kärkihankerahoitusta 7 miljoonaa euroa.

Nuorisotyön määrärahoihin esitetään 76 miljoonaa euroa, josta 55 miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovaroista.  Nuorisotoimialalla edistetään nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä seurataan ja tuetaan nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen rahoitusta kohdistetaan toimiin, joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuetaan osana kärkihanketta.

Rahapelitoiminnan voittovaroja esitetään käytettäväksi yhteensä 564,5 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön menoihin, mikä kattaa 47 prosenttia menoista.

Lisätietoja:
- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 0295 3 30276
- eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja Toni Kokko, puh. 0295 3 30113
- eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerin erityisavustaja Toni Ahva, puh. 0295 3
 30340
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (yleissivistävä koulutus, varhaiskasvatus ja vapaa sivistystyö), puh. 0295 3 30316
- ylijohtaja Mika Tammilehto (ammatillinen koulutus), puh. 0295 3 30308
- ylijohtaja Tapio Kosunen (korkeakoulutus ja tiede), puh. 0295 3 30440
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), puh. 0295 3 30129
- ylijohtaja Esko Ranto (nuoriso- ja liikuntapolitiikka), puh. 0295 3 30115
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen (opintotuki), puh. 0295 3 30110
- johtaja Kirsi Kangaspunta (maahanmuuttajat), puh. 0295 3 30136
- talouspäällikkö Pasi Rentola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30211
- neuvotteleva virkamies Timo Ertola (yleinen taloussuunnittelu), puh. 0295 3 30083
_ _ _
Talousarvioesitykseen liittyvät hallituksen esitykset:
- laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
- laki perusopetuslain muuttamisesta (toisen kotimaisen kielen kielikokeilua edellyttävät lainsäädäntömuutokset)
- laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
- laki opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Kärkihankkeet Liikunta Nuoriso Opintotuki Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus