Hyppää sisältöön

Minister Kosonen slog fast teatrarnas och orkestrarnas statsandelar

Undervisnings- och kulturministeriet
30.10.2019 10.26
Pressmeddelande
.

Teatrarna får totalt ca 57,21 miljoner euro finansiering i statsandelar för sin verksamhet nästa år. Helhetsbeloppet för orkestrarnas statsandelar 2020 är ca 19,88 miljoner euro. Statsandelarna växer med totalt 7 523 522 euro jämfört med 2019.

Förutom statsandelarna slog ministern preliminärt fast anslagen för teatrarnas och orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt för orkestrarnas och teatrarnas utvecklingsprojekt.

Statsandelssystemet är kalkylerat. Finansieringen bestäms på basis av årsverken och det pris per enhet som slagits fast för dem. Förutsättningen för att statsandelarna ska betalas ut enligt de summor som slagits fast är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2020.

”Det är storartat att anslagen för teatrar och orkestrar växer i så hög grad. Att trygga tillgången till kulturtjänster och att stärka verksamhetsförutsättningarna för kultur hör till de centrala kulturpolitiska målen i regeringsprogrammet. Den pågående statsandelsreformen kommer också att på en bredare skala öka verksamhetsmöjligheterna för aktörer inom branschen”, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Teatrar

Teatrarna tilldelas 2 469 årsverken. Antalet är samma som för i år. Årsverkens pris per enhet uppgår till 58248 euro. Aktörer som inte har ansökt om att bli mervärdesskattsskyldiga för sin teaterverksamhet beviljas ett pris per enhet som är höjt med mervärdesskatten, vilken under nästa år är 4,14 % högre än priset utan mervärdesskatt. Inga nya teatrar tog med i statsandelssystemet.

I den preliminära uppdelningen av anslagen riktade ministern 3 120 000 euro i understöd som beviljas beroende på prövning till regional, dans- och barnteaterverksamhet, till svenskspråkig teaterverksamhet, till turnéverksamhet och till utvecklingsprojekt. Preliminärt riktas 1 409 000 euro av anslaget till regionala teatrar, 536 000 euro till dansteatrar, 973 000 euro till barnteatrar, 87 000 euro till betydande turnéverksamhet eller mottagande av turnéverksamhet samt 115 000 euro till svenskspråkig verksamhet.

Orkestrar

1 033 årsverken riktades till orkestrarna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 51 851 euro, vilket är 5,4 % större än 2019 (49 184 euro). Priset per enhet, förhöjt med  mervärdesskatt, är 53 515 euro. Det här priset per enhet används  för de privata orkestrar som inte omfattas av systemet för återbetalning av mervärdeskatt. Det finns sex sådana orkestrar. Inga nya orkestrar togs med i statsandelssystemet.

Därutöver riktades preliminärt 668 000 euro i understöd till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt till utvecklingsprojekt, dvs. lika mycket som i år.

Statsandelarna för teatrar och orkestrar

Upplysningar:

- teatrar: Katri Santtila, kulturråd, tfn 0295 330 285
- orkestrar: Tiina Eerikäinen, kulturråd, tfn 0295 330 081