Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus

Valtionavustus on tarkoitettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien ammatillisten opintojen rahoittamiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa.

Valtionavustus on tarkoitettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien ammatillisten opintojen rahoittamiseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa.

Valtionavustushakemuksesta tulee ilmetä:

Arvio siitä, kuinka moni kohderyhmään kuuluva aloittaisi vuodelle 2017 myönnetyn valtionosuusrahoituksen lisäksi:

 • ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti järjestettävässä ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa,
 • näyttötutkintoina järjestetyissä ammatillisiin perustutkintoihin ja niihin valmistavassa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa,
 • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa,
 • ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin sekä niihin valmistavaan koulutukseen sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena

Järjestäjä voi hakea avustusta joko kaikkiin edellä mainittuihin tai vain osaan niistä. Rahoitus on kohdennettava täysimääräisesti hankkeen puitteissa opiskeleviin. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän kokonaismäärän selvä kasvu ammatillisessa koulutuksessa, eikä lisärahoitus saa aiheuttaa kohderyhmän siirtymistä perusrahoitukselta hankerahoituksen piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ohjelman toteutumista vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 21 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustukseen sovellettavat säädökset

 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (tarvittaessa)
 • muut toimialakohtaiset säädökset (tarvittaessa)
 • Valtionavustuslaki (688/2001) http://www.finlex.fi   

 

 

Valtionavustus on tarkoitettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen maahanmuuttajien ammatillisten opintojen rahoittamiseen. Tarkoituksena on tarjota kohderyhmälle heidän työelämässä tarvitsemaansa koulutusta sekä turvata tai vahvistaa jo hankittua ammattitaitoa.

Ks. myös Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön (pvm 3.5.2016). Toimenpiteen 2 alakohdat 2, 3, ja 4 sekä toimenpide 3 alakohta 1.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • työvoiman alakohtainen tarve alueella
 • kohderyhmän työllistymistä edesauttavat toteutusmallit
 • millaisia yhteistyörakenteita koulutuksen järjestäjä tulee muiden järjestäjien, työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden toimijoiden kanssa hyödyntämään
 • hakemuksia arvioitaessa eduksi katsotaan, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostaisivat, järjestäjäkentän mahdollistamissa puitteissa, laajoja alueellisia tai alakohtaisia yhteistyöverkostoja. Verkostoihin voi kuulua myös muita toimijoita kuin
 • koulutuksen järjestäjiä. Alustavat sopimukset muodostettavista verkostoista tulisi näkyä hakemuksessa. Lisäresurssit kohdennetaan yksittäisille järjestäjille.
 • oppisopimuskoulutuksen osalta avustusta voidaan myöntää vain niille koulutuksen järjestäjille, joilla on ollut omia, toteutuneita valtionosuusrahoitteisia lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja vuonna 2015.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.  

Haku paperilomakkeella:

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakulomakkeet:

x

x

x

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.
Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

 

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Erno Hyvönen
puh. 0295 3 30398
[email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
puh. 0295 3 30249
[email protected]