Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajataustaisia opettavien osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Hankerahoituksella tuetaan maahanmuuttajille suunnatun valmentavan ja valmistavan koulutuksen kehittämistä ja erityisesti vasta maahan saapuneiden opetuksen ja ohjauksen kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan maahanmuuttajille suunnatun valmentavan ja valmistavan koulutuksen kehittämistä ja erityisesti vasta maahan saapuneiden opetuksen ja ohjauksen kehittämistä. Hankkeissa kehitetään opetustoimen henkilöstön osaamista mm. järjestämällä täydennyskoulutusta.

Rahoitusta voivat hakea organisaatiot, joilla on edellytykset toteuttaa tutkimukseen perustuvaa opettajankoulutusta, hyvä kokemus opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä sekä edellytykset tuottaa pysyväluonteista koulutustarjontaa.

Koulutus ja muut toimet toteutetaan työelämälähtöisesti. Hakijoita pyydetään suunnittelemaan toimet siten, että koulutusta olisi mahdollista suorittaa myös korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolella. Koulutus ei tuota erillistä pätevyyttä.

Hankkeissa lisätään opettajien osaamista

 • erityispedagogiikassa
 • valmistavan opetuksen toteuttamisessa
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä tutkintoihin tai niiden osiin valmistavan koulutuksen toteuttamisessa
 • suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksessa ja oppimisessa
 • aikuisten perusopetuksen järjestämisessä
 • maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opettamisessa ja kohtaamisessa
 • perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä
 • työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä
 • mahdollisissa muissa hakemuksessa erikseen perustelluissa aiheissa.

Hankkeissa toteutettavan koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien opettajat perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida myös koko opetusta ja koulutusta antavan yhteisön osaamisen kehittämisen kokonaisuudessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset rahoituksesta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Avustus maksetaan valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (29.30.20). Avustusta on haettavissa yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa.

Avustukseen sovellettavat säädökset: Valtionavustuslaki (688/2001)

 

 

Avustettavat hankkeet toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö sisällyttää harkinnanvaraisiin valtion- avustushankkeisiin ja ESR-toimenpidekokonaisuuksien valintakriteereihin läpäisyperiaatteella monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen.

Avustettavilla hankkeilla tuetaan Merkityksellinen Suomessa toimintaohjelman toteuttamista, erityisesti toimintaohjelman tavoitetta 4. Aikuisen ABC. Kehitämme lasten ja nuorten parissa työskentelevän opetushenkilöstön ja muiden ammattilaisten koulutusta.

Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma

Suomeen on lyhyellä aikavälillä tullut suuri määrä maahanmuuttajia. Tarve maahanmuuttajien valmistavalle koulutukselle ja osaavalle opetushenkilöstölle on kasvanut. Pitkällä tähtäimellä avustus tukee pysyvien yhteistyörakenteiden luomista osaamisen kehittämiseen.

Hankkeissa tulee huomioida myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteet esimerkiksi sisällyttämällä hankkeisiin sukupuoli- ja tasa-arvotietoisia opetussisältöjä ja menetelmiä.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (pdf)

Hankerahoitus tukee osaltaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Hankkeiden tulee tukea erityisesti tavoitteita 1, 2 ja 3.

Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (pdf)

 

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Rahoittavilta hankkeilta edellytetään seuraavaa:

 • Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas hankesuunnitelma
 • Koulutuksen toteuttaminen perustuu tutkimukseen
 • Kouluttajilla on hyvä kokemus toimimisesta maahanmuuttajien koulutuksessa sekä opettajankoulutuksessa ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 • Hankkeelle ja koulutukselle on alueellinen tarve
 • Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneet hankkeeseen

Eduksi katsotaan lisäksi jos:

 • Hanke toteutetaan koulutusta antavien yhteistyönä
 • Hankkeessa mallinnetaan ja luodaan pysyviä käytäntöjä opettajien osaamisen kehittämiselle
 • Hankkeen tulokset ovat avoimesti hyödynnettäviä (esim. oppimisympäristöt, materiaalit, mallit, hyvät käytännöt)

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara
puh. 0295 3 30111
[email protected]