Hyppää sisältöön

Lisähaku erityisavustus uuden etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaamiseen vuonna 2020

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. 
Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään uusien etsivän nuorisotyön työntekijöiden palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus on osa koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16.15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään 3 milj. euroa. 

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: hakuilmoitus (PDF) 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtionavustuslaki (688/2001).
 

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. 
Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään uusien etsivän nuorisotyön työntekijöiden palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus on osa koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/
lomakkeella ”Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön”.  

Hakemuksen tulee olla lähettynä viimeistään 14. syyskuuta 2020 klo 16.15. Hakemusta pysty lähettämään määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet:

Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ . Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät osoitteesta https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit 


Hakija täyttää hakulomakkeen ja toimittaa hakemuksen liitteineen asiointipalvelun kautta. Tämän lisäksi asiointipalvelun kautta 

•    tehdään mahdolliset hakemuksen täydennykset  
•    toimitetaan päätös hakijalle 
•    tehdään mahdolliset päätöstä koskevat muutospyynnöt 
•    raportoidaan avustuksen käyttö.

Malli yhteistyösopimukseksi etsivästä nuorisotyöstä (PDF)

Avustukset etsivään nuorisotyöhön ovat harkinnanvaraisia. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin.

Etsivää nuorisotyötä ja avustuksen myöntämistä ohjaavat nuorisolain tavoitteita koskeva säädös ja etsivää nuorisotyötä koskevat säädökset (www.finlex.fi).

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon seuraavissa kohdissa olevat perusteet: 


    Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustus voidaan myöntää kuntien ja muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen ja säätiöiden etsivää nuorisotyötä varten. 

Avustuksella tuetaan nuorisolain (1285/2016) mukaista etsivää nuorisotyötä. Avustuksen saajan tulee huolehtia siitä, että sen järjestämä etsivä nuorisotyö noudattaa nuorisolakia (http://www.finlex.fi). 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat kunnat yhdessä. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. 

Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä yhdessä toisten kuntien kanssa. Kun kunnat järjestävät yhdessä etsivää nuorisotyötä, tulee kuntien laatia asiasta yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksessa tulee olla tieto siitä, mikä kunta toimii varsinaisena valtionavustuksen hakijana ja mahdollisena saajana. Kunta, jolle avustus myönnetään, vastaa avustuksen käytöstä ja siihen liittyvän selvityksen tekemisestä myös yhteistyökuntien osalta. 

Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palvelua myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain (1285/2016) mukaisesti. Palveluntuottaja voi hakea ja sille voidaan myöntää avustus, mikäli kirjallisessa yhteistyösopimuksessa kunnan /kuntien ja palvelun tuottajan välillä on niin sovittu. Myönnetty avustus voidaan maksaa suoraan palveluntuottajan ilmoittamalle tilille tai se voidaan maksaa kunnan tilille, josta kunta maksaa sen edelleen palveluntuottajalle. Avustuksen käyttöä koskeva selvitysvastuu on sillä organisaatiolla, jolle avustus on myönnetty. Hakemukseen on liitettävä kopio yhteistyösopimuksesta. Sopimusmalli https://bit.ly/2Cre6Hk

Avustus kohdennetaan etsivän nuorisotyön työntekijän palkkauskustannuksiin. Avustus on enintään 30 000 euroa /yksi (1) kokonainen henkilötyövuosi eli htv.  Avustus myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi. 

Myönnettävä avustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön palkkauskuluja vaan hakijoiden edellytetään osallistuvan niihin myös omalla rahoitusosuudellaan. Omasta rahoitusosuudesta maksetaan myös etsivän nuorisotyöntekijän koulutus-, matka- ja työnohjauskustannukset sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Etsivää nuorisotyötä tekemään voidaan palkata tällä hetkellä samassa organisaatiossa vakinaisessa tehtävässä oleva henkilö, jos etsivään nuorisotyöhön siirtyvän henkilön tilalle palkataan toinen henkilö (1:1). Etsivän nuorisotyön aloittaminen ei voi olla perusteena olemassa olevan vakinaisen tehtävän lakkauttamiselle. 

Etsivään nuorisotyöhön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa nuorisolain mukaisesti rekisterinpitäjänä kunta. 

Hakemusten keskinäisessä vertailussa painotetaan erityisesti hakijan kuvausta etsivän nuorisotyön toiminnasta ja sen tarpeesta sillä alueella, missä hakija tulee toteuttamaan etsivää nuorisotyötä. 

Avustushakemuksen lomakkeella tulee esittää:
1.    Tiivistetty kuvaus toiminnasta
2.    Toteutusalue: ne kunnat, joiden alueella etsivä nuorisotyö toimii
3.    Toimintaympäristö: Etsivän nuorisotyön tarve toiminta-alueella esim. NEET nuorten määrä. Kuvaile etsivän nuorisotyön toimintapaikat (esim. nuorisotiloilla, kouluilla, kaduilla jne.)
4.    Etsivän nuorisotyön tavoitteet
5.    Toimintasuunnitelma:  
•    kuvaus toiminnasta ja sen tarpeesta
•    kuvaus etsivän nuorisotyön työntekijän koulutuksesta ja nuorten parissa tehdystä työkokemuksesta, jos tiedossa hakuvaiheessa 
•    etsivän nuorisotyöntekijän työnkuva
•    ne hakijat, jotka ovat aiemmin toteuttaneet etsivää nuorisotyötä, sisällyttävät hakemukseen arvion siitä, mihin mennessä vuonna 2020 myönnetty valtionavustus on käytetty loppuun. 
•    HUOM: Jos etsivä nuorisotyö on keskeytynyt vuoden 2020 aikana, keskeytyksen syy ja pituus tulee ilmoittaa hakemuksessa. Käyttöajan jatkoa tulee hakea viimeistään kuukausi ennen käyttöajan päättymistä. 
•    jos palveluntuottajana on koulutuksen järjestäjä, niin sen tulee hakemuksessa tarkkaan kuvata etsivän nuorisotyön asema ja rooli osana muita koulutuksen järjestäjälle säädettyjä tehtäviä
6.    Arviointi, seuranta ja vaikuttavuus  
•    miten etsivää nuorisotyötä arvioidaan ja seurataan
•    miten nuoret mukana arvioinnissa
•    käytätetäänkö PAR-järjestelmää ja SOVARI-mittaria
•    miten toiminnan vaikuttavuutta mitataan?
7.    Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Hakemuksen liitteet:
1.    Etsivän nuorisotyön toteuttamista koskeva yhteistyösopimus (kuntien välinen sopimus tai palveluntuottajan ja kunnan välinen sopimus), jos palveluntuottaja hakee avustusta kunnan toimeksiannosta, mukaan tulee liittää kopio asiakirjasta, joka vahvistaa asian. 


Yhteisöhakijoiden tulee liittää hakulomakkeelle tehtyyn hakemukseen:
1.    Edellisen vuoden tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus),
2.    Kopio voimassa olevasta yhdistysrekisteriotteesta tai muusta vastaavasta otteesta.


    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa kiinnitetään huomiota siihen, että avustettava toiminta vastaa nuorisolain tavoitteita ja arvolähtökohtia. 

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys ja kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.


    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Aluehallintovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät.  Aluehallintovirasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):
•    Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
•    Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
•    Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
•    Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.


    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia aluehallintovirastolta, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa aluehallintovirastolle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. 

Avustusta saa käyttää ainoastaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.  

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Aluehallintovirastoilla on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa. Aluehallintovirastolla on oikeus tehdä avustuksen käyttöön kohdistuvia tarkastuksia myös siinä organisaatiossa, joka kunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella toteuttaa etsivää nuorisotyötä ja jolle kunta on siirtänyt sille myönnetyn valtionavustuksen (valtionavustuslaki 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä huomioon toiminnassaan. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.
•    Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 
•    Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa. 
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

Avustuksen saajan tulee tallentaa ja lähettää avustuksen käyttöä koskeva raportointi aluehallinnon asiointipalveluun (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi ) heti hankkeen tai toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua avustuksen käyttöajan päättymisestä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. 

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Avustusta saaneen etsivän nuorisotyön järjestäjän tulee vastata etsivän nuorisotyön arviointi- ja seurantakyselyyn. Kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka toimittaa tiedot kyselystä avustuksen saajille.

Toiminnan seurannassa suositellaan käytettävän PAR -järjestelmää. Mikäli käytetään jotain muuta seurantajärjestelmää, sen tulee olla yhteensopiva PAR -järjestelmän kanssa. Järjestelmän käyttöönotto on maksuton ja siitä saa lisätietoja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastosta (tuulikki.nieminen(at)avi.fi).

Tiedot raportoidaan siten, että ne eivät sisällä tunnistettavia tietoja ja että noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).


 

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa:


Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
Ylitarkastaja Liisa Sahi, puh. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi


Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi


Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi


Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi


Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi


Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi


Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä
Ylitarkastaja Merja Hilpinen, puh. 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi