Hyppää sisältöön

Liikuntatiede: liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Tuettujen hankkeiden edellytetään tekevän keskenään yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi ministeriön järjestämiä seminaareja tai keskustelutilaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon. Tutkimusviestintää on pohdittava jo tutkimussuunnitelmassa ja esitettävä konkreettisesti, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituspäätöksissä huomioidaan seuraavat asiat:

 • Tutkimuksen korkea taso
 • Tutkimuksen innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus sekä korkea sovellettavuusarvo liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.
 • Tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö liikuntatieteiden sisällä ja muiden tieteenalojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 • Tutkimuksen rahoituspohjan laajuus
 • Tutkimusryhmän kompetenssit
 • Suunnitelma tutkimuksen tiedeviestinnästä ja hyödynnettävyydestä osana päätöksentekoa


Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voivat hakea tutkimusyhteisöt. Tutkimusrahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin.

Hakuaika /uudet tutkimushankkeet:
Hakuaika alkaa 1.9.2020
Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 16.15


Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin.

Hakuaika /jatkotutkimushankkeet:
(jatkohankkeita varten julkaistaan erillinen hakuilmoitus syyskuussa):
 
Käsittely:
Päätökset uusista liikuntatieteellisistä tutkimushankkeista pyritään tekemään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa uusia tutkimushankkeita sekä jatkotutkimushankkeita, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka sijoittuvat seuraavassa määritellyille teema-alueille ja joissa pääasiallisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseen eduskunnan asettamien liikuntapoliittisten tavoitteiden suunnassa. Tutkimusrahoituksen suuntaamisen tarkoituksena on lisätä liikuntapoliittisesti relevantin tutkimuksen määrää, lisätä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa, vahvistaa tutkimuksen asemaa päätöksenteon tukena ja siten lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Teema-alueet on linjattu liikunnan toimialalle valtion talousarviossa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti. Tutkimusteemat ja niiden painopisteet ovat toisiaan tukevia tutkimusalueita ja tutkimushankkeet voivat kohdistua usealle teema- tai painopistealueelle. Hakemuksia toivotaan erityisesti monitieteisiltä ja laajoilta hankkeilta, jotka voivat kattaa useita painopistealueita.

 1. Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen
 2. Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus
 3. Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen
 4. Huippu-urheilun tuloksellisuus ja vastuullisuus


Tutkimuksen rahoittamisen ydintavoitteena on innovatiivisen ja monialaisen liikuntatutkimuksen tukeminen. Hakemuksia toivotaan erityisesti monitieteisiltä ja laajoilta hankkeilta. Rahoitettavalle tutkimukselle on eduksi tulevaisuuden muutostekijöiden huomioiminen.

Tutustu myös Liikunnan tiedolla johtamisen suunta asiakirjaan 2020 – 2024, joka löytyy valtioneuvoston julkaisuista.

Hakemusten tieteellinen taso arvioidaan Suomen Akatemian järjestämässä kansainvälisessä arviointipaneelissa. Tämän jälkeen liikuntalain (390/2015) 6 §:n ja liikunta-asetuksen (550/2015) 2 §:n mukaisesti valtion liikuntaneuvosto antaa lausuntonsa liikuntatieteellisistä valtionavustuksista opetus- ja kulttuuriministeriölle, minkä pohjalta ministeriö tekee päätökset avustuksista ja tiedottaa asiasta hakijoille.

Ministeriö huomioi päätöksiä tehdessään hakemuksen saamat tieteellisen tason arviot Suomen Akatemialta sekä valtion liikuntaneuvoston tutkimus- ennakointi- ja arviointijaoston antaman lausunnon hankkeiden liikuntapoliittisesta relevanssista.

Ministeriö arvioi päätösharkinnassaan hankkeiden saamaa tieteellisen tason arviota, hankkeiden sijoittumista valituille teema-alueille liikuntaneuvoston lausunnon pohjalta, käytettävissä olevia määrärahoja sekä hankkeiden tarpeellisuutta tunnistettujen tietoaukkojen täyttämiseksi.

Suomen Akatemialta ja valtion liikuntaneuvostolta saadut arviointilausunnot eivät sido opetus- ja kulttuuriministeriötä päätök¬senteossa.

Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta.

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti. 

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä, jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.
 

Uusia tutkimushankkeita koskevat hakemukset toimitetaan Suomen Akatemian verkkoasiointiin (hakuaika 1.9 – 30.9.2020).  Hakemukset liitteineen tulee laatia englanninkielisinä.

Avustuksen hakijana on tutkimusyhteisö. Avustuksen hakijaksi merkitään se yhteisö, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan (suorituspaikka). Tutkimushankkeelle nimetään vastuullinen tutkija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen koordinoinnista.  Yksittäisiä väitöskirjatutkimuksia ei rahoiteta, mutta rahoitusta haettaessa väitöskirjatutkimus voi olla osana laajempaa tutkimushankekokonaisuutta. Hankkeita, jotka koostuvat ainoastaan väitöskirjatasoisista tutkimuksista ei kuitenkaan rahoiteta. Tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia käynnistivät yhteistyön liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten arvioinnissa vuonna 2013. Arviointiyhteistyö koskee ministeriölle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia.

Liikuntatieteellisten määrärahahakemusten tieteellisen tason arvioinnissa noudatetaan Akatemian yleisiä arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina ulkomaisia asiantuntijoita.

Hakemus ja hakemuksen liitteet toimitetaan Suomen Akatemian käytäntöjen mukaisesti. Hakemuksen osat ja liitteet selviävät Suomen Akatemian hakuohjeistuksesta.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2021 hakuun.
Tämä (liite 14) kirjoitetaan muusta hakemuksesta poiketen mahdollisuuksien mukaan SUOMEKSI.
 
Jatkohankkeiden rahoitus

Hakemukset, jotka ovat saaneet vuonna 2019 ja/tai vuonna 2020 ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2021, ja jotka Suomen Akatemia ja valtion liikuntaneuvosto ovat jo arvioineet aiemmin, muodostavat jatkohakemusten ryhmän. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat hakemukset käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä.
 
Jatkohankkeiden rahoituksen hakemisesta julkaistaan ministeriön sivuilla erillinen hakuilmoitus syyskuussa 2020.

Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Jatkohanke-hakemukset toimitetaan ministeriöön hakuilmoituksen mukaisesti erillisessä hakuilmoituksessa ilmoitetulla tavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella voidaan kattaa sekä hankkeen välittömiä, että välillisiä kustannuksia, jotka syntyvät:

Tutkimusryhmän tutkijoiden palkkakustannuksista

Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää osan avustuksesta myös apurahana. Apuraha on tarkoitettu tutkijan työskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisen tutkijan työskentelyyn Suomessa. Apurahojen osalta sovelletaan Suomen Akatemian apurahakäytäntöjä ja apurahojen mitoitusta. Jos apurahalla työskennellään tieteellisessä tutkimuksessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja työskentelyyn tarkoitettu apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 3 980 euroa tai suurempi (vuonna 2020), apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). Mela perii eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset vakuutusmaksut ovat yhteensä n. 15 % työskentelyapurahan määrästä.


Muista kustannuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa harkinnanvaraisesti myös tutkimushankkeiden muita kustannuksia. Muiden kustannusten ulkopuolelle jäävät suorituspaikan ainakin osittain yleiskustannuksilla kustantamat ja järjestämät perusedellytykset. Muut kustannukset eritellään hakulomakkeeseen selkeästi menolajeittain ja vuosittain:

 1. aineet, tarvikkeet, tavarat
 2. kongressi- ja kokousmatkat (enintään 5 000€ vuodessa)
 3. muut kulut (eriteltyinä)

Tutkimushankkeen hyväksyttävien kongressi- ja kokousmatkakustannusten kriteerinä on hyväksytty tieteellinen esitys kongressissa tai kokouksessa (hyväksyntä esitettävä tutkimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitaessa), keskeinen luottamustoimi järjestävässä yhteisössä tai toimiminen puheenjohtajistossa.

Yleiskustannuksista (enintään 15 % myöntöpäätöksestä)

Opetus- ja kulttuuriministerin avustuksesta enintään 15% voidaan käyttää tutkimushankkeen yleiskustannuksiin, joiden tarkoituksena on kattaa tutkimusrahoitusta saavien hankkeiden perusedellytyksiä. Tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli esimerkiksi työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. tietohallinto), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.

Valtionavustuslain (688/2001, 6§) mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Hakemukseen tulee kirjata muualta saatu rahoitus ja tutkimuslaitoksen omarahoitus.

Muutokset rahoituksen käytössä
​​​​​​
Vähäisiin tutkimussuunnitelman muutoksiin ei tarvita opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa lupaa. Lupa tarvitaan esimerkiksi tutkijan tai suorituspaikan muutokseen, sekä tutkimussuunnitelman merkittävään muutokseen.  Vapaamuotoinen muutoshakemus on tehtävä myös muusta tutkimuksen toteuttamiseen oleellisesti vaikuttavasta syystä.

Alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetun kustannusarvion menolajit ovat ohjeellisia ja niistä poikkeaminen on sallittua, mikäli se tukee esitetyn tutkimussuunnitelman toteuttamista. Yli 15 prosentin poikkeamista kustannusarviossa tulee kuitenkin olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt saamaansa avustusta sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee jäljellä oleva avustus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Avustukselle voidaan myöntää myös käyttöajan pidennystä, mutta vain pakottavista syistä.  Hakijan tulee tällöin tehdä ministeriölle hakemus perusteluineen avustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta, viimeistään 30 vrk ennen avustuksen alkuperäisen käyttöajan päättymistä.

Rajoitukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa yksittäistä, vuonna 2021 aloitettavaa tutkimushanketta enintään kolmen vuoden ajan, yhteensä enintään 400 000 euron avustusmäärään asti.

Valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti samalle tutkimushankkeelle ei myönnetä rahoitusta samanaikaisesti sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että Suomen Akatemiasta. Jos laajan tutkimuskokonaisuuden eri osille kuitenkin haetaan rahoitusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että Suomen Akatemialta, tulee hakijan osoittaa erilliset hakemuksensa ao. rahoittajille.

Hakemusten käsittelyn ehtona on, että rahoittajille osoitetuilla hakemuksilla ei haeta rahoitusta samaan käyttötarkoitukseen. Lisäksi hakemuksissa tulee kuvata tutkimuksen liittyminen laajempaan tutkimuskokonaisuuteen. Lähtökohtana on, että tutkimuskokonaisuuteen liittyvät perustutkimukset suunnataan Akatemian hakuun ja soveltavat tutkimukset opetus- ja kulttuuriministeriön hakuun.

Tutkimushankkeen rahoituskausi voi alkaa aikaisintaan 1.4.2021. Rahoitusta on oikeus käyttää myöntövuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään avustuspäätökset viimeistään maaliskuussa 2021.

Ministeriö rahoittaa yksittäistä tutkimushanketta enintään kolmen vuoden ajan.

Jatkorahoituskausien myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliselle tutkimushankkeelle riittävät määrärahat, että valtionavustusta tai määrärahaa saava tutkimus etenee suunnitelmansa mukaisesti, ja että hankkeelle esitetään realistinen jatkosuunnitelma.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. 

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja –rajoitukset kokonaisuudessaan.
 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta. 

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella: https://minedu.fi/avustukset.

Rahoituksen päätyttyä hankkeet toimittavat rahoitusselvityksen ja tutkimusraportin. Selvitys jätetään avustuspäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO. Mikäli selvitystä ei pakottavista syistä voida toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan kuluessa, tulee selvitykselle hakea perusteluineen jatkoaikaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä vapaamuotoisella hakemuksella tai sähköpostitse.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2021 myönnetyistä avustuksista selvitykset voi tehdä OKM asiointipalvelussa. Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemus ja hakemuksen liitteet toimitetaan Suomen Akatemian käytäntöjen mukaisesti. Hakemuksen osat ja liitteet selviävät Suomen Akatemian hakuohjeistuksesta.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2021 hakuun.

Tämä (liite 14) kirjoitetaan muusta hakemuksesta poiketen mahdollisuuksien mukaan SUOMEKSI.

Selvitys:

Selvityslomake liikuntatieteellisen tutkimustyöhön saadun valtionavustuksen käyttämisestä

Lisätietoja

ylitarkastaja Samuli Rasila, puh. 0295 330057, [email protected]

hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330072, [email protected]