Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Hakuaika alkaa 25.11. 2020

Hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 16.15.

Määrärahahaku käynnistetään olettamuksella, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Hakemukset käsitellään kahdessa erässä siten, että jatkohankkeita koskevat määrärahapäätökset ratkaistaan hankkeiden keskeytymättömän jatkumisen varmistamiseksi mahdollisimman aikaisin vuoden alussa. Muiden hankkeiden osalta määrärahapäätökset tehdään pääsääntöisesti toukokuun loppuun mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköisen asioinnin kautta.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeilla pyritään edistämään liikuntapaikkarakentamisen laatua toiminnallisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden, esteettömyyden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustamat liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet tuottavat vuosittain mm. oppaita ja ohjeita liikuntapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä liikuntapaikkoja koskevia RT-kortteja.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu valtion liikuntaneuvoston

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa esitettyihin kriteereihin:

 • tuloksena on liikuntapaikan rakentamisopas, korjausopas tai ylläpito-opas,
 • tuloksena on liikuntapaikan RT-kortti tai yleisesti rakentamista ohjaava käsikirja,
 • hanke edistää liikuntapaikan rakentamisen tai käytön teknistaloudellista, toiminnallista tai ekologista laatua,
 • tuloksena on ratkaisu liikuntapaikan rakentamista tai käyttöä koskevaan ajankohtaiseen ongelmaan,
 • tuloksena on liikuntapaikan rakentamista koskeva ministeriön ohje,
 • tuloksena on liikuntapaikan rakentamiseen tai ylläpitoon liittyvä toteutusmalli,
 • tuloksena on liikuntapaikkatyypin käyttöä valtakunnallisesti kartoittava tutkimus,
 • tuloksena on liikuntapaikan tasa-arvoista ja erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoista käyttöä valtakunnallisesti kartoittava tutkimus tai
 • tuloksena on tutkimus liikuntapaikan vaikutuksista väestön liikuntakäyttäytymiseen.

Tutkimus- tai kehityshankkeet voivat käsitellä esim. seuraavia liikuntapaikkojen rakentamisen, ylläpitoon ja käyttöön liittyviä kysymyksiä:

 • liikunnan olosuhteiden huomiointi yhdyskuntasuunnittelussa
 • lähiliikuntapaikkojen sekä piha-alueiden ja puistojen liikunnallinen suunnittelu ja kehittäminen kaikenikäisille
 • terveysliikuntaa palvelevien liikuntapaikkojen kehittäminen
 • liikuntapaikkojen rakennustekniikka, kustannukset, urakointi- ja rahoitusmallit sekä ylläpito ja elinkaaritalous
 • liikuntapaikkojen toiminnallinen kehittäminen laadun, viihtyvyyden, käyttötalouden, mitoituksen ja monikäyttöisyyden näkökulmasta
 • liikuntapaikkojen käyttö, kysyntä ja tarjonta
 • liikuntamuotojen muuttuminen ja vaikutukset olosuhdetarpeisiin
 • liikuntapaikkojen turvallisuus- ja ympäristökysymykset
 • erityisryhmien ja ikääntyvien ihmisten liikuntapaikkojen kehittäminen
 • liikuntapaikkoihin liittyvät tasa-arvokysymykset

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

 

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.
Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

rakennusneuvos Erja Metsäranta
[email protected]
puh. 0295 330037

ylitarkastaja Jarkko Rantamäki
[email protected]
puh. 0295 018832

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen
[email protected]
puh. 0295 330341

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.