Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Tämä haku koskee talousarvion momentilta 29.90.50 myönnettäviä liikuntapaikkarakentamisen avustuksia. Valtion talousarvioesityksessä momentilla 29.90.30 olevat virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustusmäärärahat julistetaan erikseen haettavaksi myöhemmin.

 Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valtionapupäätöstä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvallassa olevat hakemukset toimitetaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun.

Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista on esitetty jäljempänä.

Hakuaika alkaa 25.11.2020
Hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 16.15

Valtionavustuksia myönnetään edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti, jossa kerrotaan sekä avustuksen käyttöohjeet ja -ehdot sekä avustuksen maksamiseen liittyvät ohjeet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki(390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) sekä valtion talousarvion ehdot. Rakentamisen osalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asetuksineen (895/1999) muutoksineen.

Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemuksen tulee olla tallennettuna ja lähetettynä sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään 31.12.2020 klo 16:15 mennessä. Avustuksen haku asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä hakemusta voi sen jälkeen jättää. Tämän vuoksi kannattaa varautua ennakoimattomiin viivästystekijöihin ja varata hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Mahdollisissa asiointipalvelun häiriötilanteissa hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä alueensa aluehallintoviraston viranhaltijaan.

Hakija vastaa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

”Hakemuksen liitteet ja täyttöohje” jonka ohjeistusta hakijan tulee noudattaa, löytyy myös asiointipalvelusta. Hakemukseen tulee liittää vain kuhunkin liikuntapaikkatyyppiin määritellyt liitteet eikä muita asiakirjoja hakemukseen liitetä.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Sähköisen asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Hakija tekee sähköisessä asiointipalvelussa valtionapuviranomaisen pyynnöstä mahdolliset hakemuksen täydennykset.

Aluehallintoviraston päätösvaltaan kuuluvista hankkeista avustuksen saaja tekee mahdolliset päätöksen muutospyynnöt sekä avustuksen maksatuspyynnöt ja hankeselvityksen aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tekemien päätösten osalta em. pyynnöt ja selvitykset lähetetään postitse kirjaamoon osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 00023 Valtioneuvosto.

Hankkeiden käsittely

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan kuuluvien, kustannuksiltaan yli 700 000 euron hankkeiden osalta aluehallintovirastot laativat alueensa hankkeista kiireellisyysjärjestyksen ja pyytävät siitä lausunnon alueelliselta liikuntaneuvostolta. Aluehallintovirastot toimittavat oman alueensa hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen perusteluineen sekä hankekohtaiset lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriöön.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii koko maan hankkeita koskevan avustusesityksen ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta. Vuosittaiset avustuspäätökset tehdään kevään aikana.

Aluehallintoviraston päätösvaltaan kuuluvia hankkeita varten opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa avustusmäärärahan virastoille. Aluehallintovirastot pyytävät lausunnon käsittelyssä olevista hankkeista alueelliselta liikuntaneuvostolta. Tavoitteena on, että aluehallintovirastot tekevät omalta osaltaan avustuspäätökset toukokuun loppuun mennessä.

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustusten määrää harkittaessa käytetään arvonlisäverottomia kustannuksia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu hakemusasiakirjojen laatuun ja erityistä huomiota kiinnitetään hakemuksen liiteasiakirjoihin.

Hakemuksen liiteasiakirjat

Lisäksi hakemuskäsittelyn taustakriteereinä huomioidaan valtion liikuntaneuvoston  Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjassa esitettyihin kriteereihin:

 • Hanke palvelee laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita
 • Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yhteisö on ensisijainen avustuksen saaja
 • Hanke on suunniteltu yleisiä rakentamisen laatuperiaatteita korostaen
 • Hankkeella vastataan muuttuviin ja kehittyviin olosuhdetarpeisiin ja sen tarve on selkeästi osoitettu
 • Hanke on perusparannus- tai peruskorjaushanke
 • Hanke on yhteisrahoituskohde useamman kunnan, hallintokunnan tai muiden toimijoiden kanssa
 • Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa

Valtionapuviranomaiset voivat myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Nämä yleiset edellytykset otetaan huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa

Toimialan strategisten linjausten perusteella liikuntapaikkaan myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %), ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. Uimahallien avustus voi olla enintään 800 000 – 1 000 000 euroa allastilaohjelman monipuolisuudesta riippuen.

Lähiliikuntapaikoille voidaan myöntää korotettua avustusta, jolloin avustuksen määrä voi olla enintään 35 – 45 prosenttia hankkeen kustannuksista. Eri toimijoiden (eri hallintokunnat, järjestöt, yksityinen sektori, muut yhteisöt) merkittävällä yhteisrahoituksella toteutettavissa hankkeissa avustuksen määrä voi kattaa 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 1 000 000 euroa.

Jos hankkeessa toteutetaan tai peruskorjataan samassa yhteydessä useampi toiminnallisesti merkittävä liikuntapaikka (esim. monipuolinen uimahalli ja mittava liikuntahalli), avustuksen määrä voi kattaa 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 1 200 000 euroa. Jos hankkeessa toteutettavat ratkaisut merkittävästi parantavat sen elinkaaren aikaista energiatehokkuutta tai energiaratkaisuna on uusiutuva energia, avustuksen määrää voidaan harkita korotettavaksi.

Valtakunnallisten hankkeiden valtionavustus

Valtakunnallisten, yleensä poikkeuksellisen mittavien hankkeiden, valtionavustus määritellään tapauskohtaisesti. Tullakseen avustetuksi muiden kuin yleisten liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden avustamisperiaatteiden mukaisesti liikuntapaikkarakentamishanke on ministeriön päätöksentekoprosessissa tunnistettava valtakunnalliseksi huippu-urheilun hankkeeksi. Edellytys tälle on, että kaikilla asianosaisilla tahoilla on yhtenäinen näkemys hankkeen valtakunnallisesta luonteesta. Asianosaisia tahoja ovat:

 • Kunta, jonka alueella perustamishanke sijaitsee
 • Järjestöt, joiden toiminnalle perustamishankkeelle on merkitystä
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Aluehallintovirasto
 • Valtion liikuntaneuvosto
 • Olympiakomitea/huippu-urheiluyksikkö, lajiliitto

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee lopullisen päätöksen asiassa. Kansallisesti merkittävien valtakunnallisten huippu-urheiluhankkeiden avustuskehys on enintään 15 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista valtionavustuksista.

Valtionavustuspäätöksessä ja siihen liitettävässä perustamishankkeiden valtionavustusta koskevissa lisäehdoissa on ehtoja, joihin avustuksen saajan tulee noudattaa.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta ei voi jakaa eteenpäin. Jos hankkeeseen tulee muutos, niin siitä tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) mukaisesti.

Valtionapuviranomaisella on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee noudattaa hankkeen toteuttamisessa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) säännöksiä ja valtionapupäätöksen mukaisia ehtoja.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Valtionapuviranomainen voi hylätä hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa sille tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

EU:n rakennerahastojen ja mm. toimintaryhmien kautta myönnettävät EU-tuet, esim. Leader-avustukset katsotaan valtion avustusmuodoiksi, joiden kanssa valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta ei voida myöntää samaan hankkeeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tai aluehallintoviraston myöntämä avustus voidaan käyttää avustuksen myöntämisvuonna ja sitä seuraavana kahtena vuotena, ellei avustuspäätöksessä muuta määrätä.

Avustusta voidaan käyttää hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin, määrältään kohtuullisiin menoihin sekä hankkeeseen liittyvän irtaimen omaisuuden hankinnasta aiheutuviin menoihin. Avustusta ei voi käyttää maapohjan hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Jos hankkeen rakennustöitä ei ole aloitettu ja hankkeesta ei ole esitetty valtioapupäätöksessä määriteltyyn ajankohtaan mennessä maksatuspyyntöä, avustuksen saajan tulee esittää päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä selvitys hankkeen aloittamisvalmiudesta. Mikäli selvityksen perusteella hankkeen käynnistyminen avustuksen myöntövuoden aikana on vaarantunut, voi valtionapuviranomainen peruuttaa myönnetyn valtionavustuksen. 

Myönnettyjen avustusten käytön raportointi

Myönnetyistä avustuksista tehtävistä selvityksistä annetaan ohjeet valtionavustuspäätöksessä.

Hakemuksen liiteasiakirjat

 

Ohjeita ja oppaita:

 

Liikuntapaikkatyyppikohtaiset erityisasiakirjat, jotka tulee liittää hakuasiakirjoihin:

 

Lomakkeet opetus- ja kulttuuriministeriössä myönnettyjen valtionavustusten maksatusta ja selvitystä varten

Lisätietoja

Avustushakemukset ja rahoitussuunnitelmailmoitukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected]), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069 ([email protected]), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,
20801 TURKU 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected]), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected]), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected]), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI  

 

rakennusneuvos Erja Metsäranta
[email protected]
puh. 0295 330037

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen,
[email protected]
puh. 0295 330341

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.