Hyppää sisältöön

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Valtionavustus on tarkoitettu liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeisiin, joiden rakentaminen alkaa vuonna 2021.

Avustukset myönnetään liikunnan koulutuskeskuksille.

Hakuaika alkaa 25.11.2020 ja päättyy 31.12.2020

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Valtionavustuksien päätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2021 ja rahoitussuunnitelmaesitykset marraskuussa 2021.

Valtionavustuksia myönnetään edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset.

Maa-alueen hankkimista ei pidetä perustamishankkeena.

Liikunnan koulutuskeskuksen perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 32 000 euroa.

Liikunnan koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa.

Avustuksella pyritään tukemaan liikunnan koulutuskeskuksia laissa määrättyjen tehtävien hoitamiseksi.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu suunnitelma-asiakirjojen laatuun sekä valtion liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa esitettyihin kriteereihin:

  • Rakentamishanke palvelee liikunnan koulutuskeskuksille laissa vapaasta sivistystyöstä (632/1998) määrättyjä tehtäviä.
  • Rakentamishanke palvelee liikunnan koulutuskeskukselle määrättyä valmennuskeskustoimintaa.
  • Rakentamishankkeella parannetaan liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyttä.

Avustuksiin sovelletaan perustamishankkeiden valtionavustusta koskevia lisäehtoja.

Valtionavustushakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.12.2019 mennessä.

Valtionavustuslomake ja avustamiseen liittyvät ohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Valtionavustuksen hakulomake (doc)

Ohjeet

Esitykset rahoitussuunnitelmaan

Hakemukset liikunnan koulutuskeskusten rahoitussuunnitelmaan ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.12.2019 mennessä. Suunnitelma on ohjeellinen. Suunnitelmaan ilmoitetaan hankkeet joiden rakentaminen alkaa vuosina 2020-2023.

Rahoitussuunnitelmalomake ja voimassaoleva rahoitussuunnitelma löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Rahoitussuunnitelmalomake (doc)

Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2020 - 2023

Valtionavustushakemukset ja hakemukset rahoitussuunnitelmaan toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan maksatuspyynnön perusteella avustuksen saajan käytössä olevalle
pankkitilille. Avustus voidaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä. Ensimmäinen
erä (30 % avustuksesta) voidaan maksaa, kun hankkeen rakennustyöt on aloitettu (valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 § 27). Toinen erä (50 % avustuksesta) voidaan maksaa, kun hankkeen valmiusaste on vähintään50 %. Kolmas erä maksetaan, kun hanke on valmis ja valtionapuviranomainen on hyväksynyt hakijan toimittaman hankeselvityksen liitteineen. Maksatuspyyntöön ja hankeselvitykseen on liitettävä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hanketta koskeva valmiusastetodistus. Avustuksen saaja voi hakea avustuksen maksuun myös yhdellä kertaa hankkeen valmistuttua.

 

 

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle erillisellä lomakkeella.

Selvitykset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

 

Lisätietoja

Rakennusneuvos Erja Metsäranta,
[email protected] 
puh. 0295 330037

 

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
[email protected]
puh. 0295 330072