Hyppää sisältöön

Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat

Avustuksen tarkoitus on luoda edellytykset hakea Suomeen ja tukea Suomessa järjestettäviä urheilun arvokisoja sekä muita merkittäviä liikuntakulttuurin liittyviä tapahtumia vuosina 2021 - 2024.

Avustusta myönnetään ehdolla, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat.

Avustusta myönnetään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Sitä ei myönnetä yksityishenkilöille.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittaa hakija 

Hakuaika alkaa 16.11.2020 ja päättyy 18.12.2020 klo 16:15

Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.
Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: 

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)

Avustus on tarkoitettu liikunnan ja urheilun kansainvälisten suurtapahtumien ja arvokisojen järjestäjille.

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 on liikuntatoimen yhtenä tavoitteena vahvistaa liikuntajärjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia ja liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus.

1.    Hakukohtaiset myöntöperusteet

Urheilun arvokisat ja tapahtumat neljän eri kokonaisuuden pohjalta niiden; 

 • tapahtumamuodon,
 • suuruuden,
 • kansainvälisen ja kansallisen merkittävyyden sekä;
 • taloudellisten vaikutusten perusteella

Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien tuki koostuu kolmesta osa-alueesta. Tukimuotoja ovat: 

 • avustus tapahtumahakua varten, 
 • avustus tapahtuman valmistelukustannuksiin
 • avustus tapahtuman toteuttamiseen

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet: 

 • tapahtumat edustavat ko. lajin kärkitapahtumia kansainvälisesti
 • tapahtumat herättävät kiinnostusta lasten ja nuorten keskuudessa sekä lisäävät lajin harrastusta Suomessa
 • tapahtumaa hakevalla järjestäjällä on tapahtumaa hakiessa arvio sen suunnitelluista yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä esitys siitä, miten tapahtuman vaikuttavuus tullaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen arvioimaan,
 • tapahtuma on määritellyt ympäristövastuun osalta keskeisimmät toimenpiteet
 • tapahtumat lisäävät median, katsojien sekä yritysten mielenkiintoa ko. lajia ja urheilua kohtaan sekä tarjoavat suomalaisurheilijoille menestysmahdollisuuksia 
 • tapahtumat tuovat Suomeen kansainvälisiä joukkueita, mediaa, turisteja sekä arvovieraita
 • tapahtumat televisioidaan kansainvälisesti merkittävässä laajuudessa
 • kisajärjestäjä on aiemminkin osoittanut valmiutensa järjestää tapahtumia onnistuneesti

Muiden kuin urheilun MM- ja EM-kisojen osalta arvioidaan se, että tapahtumalla on suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittävyyttä ja se, että Maailman Cup-kilpailu tai vastaava kalenterikilpailu on korkein mahdollinen Suomessa järjestettävä tapahtuma lajissa. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi se, mihin näistä osa-alueesta avustus kohdennetaan. Mikäli avustusta haetaan tapahtuman valmisteluun, tulee se selkeästi rajata tapahtuman toteuttamisen kustannuksista hankkeen talousarviossa ja kuluseurannassa.

Tapahtumien, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 1 miljoonaa euroa, avustus on tarkoitettu pääsääntöisesti tapahtuman tai arvokilpailun valmistelujen tukemiseen. Varsinaisen tapahtuman toteutus onnistumisineen tai riskeineen on pääsääntöisesti tapahtumajärjestäjän omalla vastuulla. 

Pienempien tapahtumien tai kilpailujen osalta avustusta voidaan myöntää myös niiden varsinaiseen toteuttamiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia avustettavan tapahtuman hyväksyttävistä menoista. 

2.    Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta.

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti. 

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

Haussa nyt

Avustuksen hakuaika
16.11.2020 - 18.12.2020 16:15

Lisätietoja

erityisasiantuntija Hannu Tolonen
puh: 0295 330314 
[email protected]

hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
puh: 0295 330072
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.