Hyppää sisältöön

Yleisavustukset lastenkulttuurin tukemiseen

Avustukset lastenkulttuurikeskuksille ja valtakunnallisesti merkittäville lasten taide- ja kulttuuritapahtumille

Haku alkaa 15.10.2019 ja päättyy 29.11.2019 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 2 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustuspäätökset pyritään tekemään helmikuun 2020 aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: valtionavustuslaki (688/2001).

Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville lastenkulttuurikeskuksille, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat taide- ja kulttuuripalveluja lapsille, lastenkulttuurikeskusten verkoston koordinointiin ja lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin koko maassa. Avustuksella tuetaan lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja yhteistyötä sekä valtakunnallisesti merkittävien lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä Suomessa.

Tavoitteena on

 • lisätä taiteen ja kulttuurin tasavertaista saatavuutta lapsille
 • vahvistaa alueen taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä
 • edistää lastenkulttuurikeskusten yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen kanssa ja edesauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmien valmistelutyötä ja toteuttamista kunnissa
 • tukea lastenkulttuurikeskusten yhteistyöverkostoa, joka on avoin kaikille Suomessa toimiville lastenkulttuurikeskuksille
 • edistää lastenkulttuurikeskusten  yhteistyötä ja verkottumista
 • tukea tiedonkeruuta lastenkulttuurikeskusten toiminnan määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista
 • tukea sisällöltään tai kohderyhmältään valtakunnallisten ja taide- ja kulttuuripoliittisesti merkittävien lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä eri puolilla maata
 • edistää sellaisten lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämistä, joissa ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja tapahtuman sisällössä huomioitu heidän kiinnostuksen kohteet ja toiveet

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakijan toiminta edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian vaikuttavuustavoitteita tai millä muulla tavalla hakijan toiminta on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä.

Toiminnan alueellinen/ valtakunnallinen merkittävyys

Lastenkulttuurikeskuksen toiminnan tulee olla alueellisesti merkittävää. Lastenkulttuurikeskuksen tulee toimia yhteistyössä alueen taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa lasten ja nuorten taiteeseen ja kulttuuriin osallistumisen sekä lastenkulttuurin tarjonnan ja palveluiden edistämiseksi.

Taide- ja kulttuuritapahtumien tulee olla kansallisesti merkittäviä. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon valtakunnalliset taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät tavoitteet, tapahtuman tunnettavuus, miten laajalta alueelta lapsiyleisöä tavoitetaan sekä peruste  tapahtuman järjestämiselle.

Toiminnan sisältö

Lastenkulttuurikeskusten ja lastenkulttuurikeskusten verkoston arvioinnissa kiinnitetään huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee edistää ja vahvistaa alan toimijoiden yhteistyötä. Toiminnassa tulee huomioida eri väestöryhmät ja kulttuurinen moninaisuus. Hankkeessa luotujen hyvien käytäntöjen tulee olla muiden alan toimijoiden hyödynnettävissä.

Lastenkulttuurikeskuksien tulee täyttää liitelomake 1.

Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdalla arvioidaan, onko toiminta ammattimaista, tavoitteellista ja millaisia tavoitteita tapahtumalle on asetettu (mm. visio, strategia, kehityssuunnitelma sekä henkilöstön, ohjaajien ja esiintyjien ammattitaito).

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota suunnitellun ohjelmiston ja mahdollisen oheistoiminnan sisältöön, lapsilähtöisyyteen, taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin tavoitteisiin, taiteelliseen laatuun ja toteutukseen (mm. valtakunnallinen merkittävyys, vaikutus taiteenalansa/alojensa kehittymiseen, uudet sisällöt ja toimintamallit sekä kulttuuripoliittinen vaikuttavuus).  

Hakija

Arvioinnissa huomioidaan hakijan ammattitaito, osaaminen ja kokemus. Jotta avustus voidaan myöntää, hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja tai muita lakisääteisiä velvoitteita, lupa- ja ilmoitusmenettelyjä, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan suunnitelmien realistisuutta suhteessa tapahtuman talousarvioon.

Avustus lastenkulttuurikeskukselle voi kattaa pääsääntöisesti enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja taide- ja kulttuuritapahtumille enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Toiminnan kehittäminen

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä sekä aktiivisesti tunnistaa alansa kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet sekä pyrkii vastaamaan toiminnallaan niihin: sisältöjen uudistaminen, tarjonnan lisääminen tietylle ikäryhmälle (esim. 13-17-vuotiaat nuoret), alan rakenteellinen kehittäminen, saavutettavuuden ja ympäristöasioiden hallinnan edistäminen sekä toimenpiteet, joilla vahvistetaan rahoituspohjaa. (esim. eri toimijoiden yhdistyminen tai uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).


2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

 Lastenkulttuurikeskusten valtionavustusten haku vuodelle 2020 (docx)  Liitettävä täydennettynä sähköiseen hakuun.

 

Lastenkulttuurikeskukset ja lasten taide- ja kulttuurifestivaalit:

20202019 l 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Lasten taide- ja kulttuurifestivaalit:

2016

Kulttuuri

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Iina Berden, puh. 0295 33 0069; [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset