Hyppää sisältöön

Kuntakysely: Lähes puolet kunnista järjestää kouluruokailua kaikille halukkaille, käytännöissä isoja eroja kuntien välillä

Opetus- ja kulttuuriministeriö
15.4.2020 16.20
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille viikolla 15 tekemän kyselyn perusteella kouluruokailua tarjotaan kaikille halukkaille oppilaille 47,3 prosentissa kaikista vastanneista kunnista koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Reilu neljäsosa kunnista (27,3%) tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Noin neljännes, eli 25,4% kunnista ilmoittaa kouluruokaa tarjottavan muilla perusteilla. Näissä kunnissa kouluruokailu järjestetään lähiopetuksen oppilaiden lisäksi osalle etäopetuksessa olevista oppilaista esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein ja/tai muulla harkinnalla, jolla pyritään kohdentamaan ateriatukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Opetusministeri Li Andersson muistuttaa, että poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana kuntien on järjestettävä kouluruokailua myös muille kuin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla, kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista.

-Suosittelen opetusministerinä voimakkaasti, että kaikissa kunnissa kartoitetaan kotona opiskelevien lasten tarvetta kouluruokaan, ja järjestetään kouluruokailu kunnalle sopivalla tavalla kaikille sitä tarvitseville lapsille ja nuorille, opetusministeri Andersson sanoo.

Kouluruokailu tulee pyrkiä järjestämään niin, että riski tartuntojen leviämiselle on mahdollisimman pieni. Käytännössä esimerkiksi ruoka-annosten noutoa voidaan porrastaa ja ruoan jakelu järjestää siten, että noutajan ei tarvitse tulla oppilaitoksen sisätiloihin.

Kouluruoan tarjoaminen kaikille halukkaille on keskimääräistä yleisempää suurimmissa kunnissa, kun verrataan 20 suurimman kunnan vastauksia muihin kuntiin (ks. taulukko liitteenä).

Useimmissa kunnissa ruokajärjestelyt etäopetuksessa oleville on saatu käyntiin, mutta toimintamalleja kehitetään edelleen. Lisäksi 20 kuntaa on ilmoittanut aloittavansa kouluruokailun järjestämisen etäopetuksessa oleville oppilaille huhtikuun aikana.

Yleisin etäopetuksessa oleville oppilaille tarjottava kouluruoan muoto on kylmä ateria, jota tarjoaa lähes kolmasosa kunnista. Hieman yli viidennes kunnista tarjoaa etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokaa korvaavan ruokatarvikepaketin tai -kassin. Ruokatarvikepaketti ja lämmin ateria tarjotaan etäopetuksessa oleville isoissa kunnissa selvästi useammin kuin pienemmissä kunnissa (ks. taulukko liitteenä). Rahallisen korvauksen tarjoaa maksusitoumuksen tai kertakorvauksen muodossa noin 15% kunnista.

Lähiopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuudet pysyneet lähes ennallaan edellisestä viikosta

Perusopetuksen lähiopetukseen osallistui normaalitilanteeseen verrattuna 7 prosenttia 1.-3. luokkien oppilaista ja 6 prosenttia 4.-9. luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista. Edellisen viikon kyselyssä vastaavat luvut olivat 9 ja 7,5 prosenttia.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on pysynyt koko maan tasolla samana edelliseen viikkoon verrattuna; normaalitilanteeseen verrattuna 22 prosenttia lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen, ja yksityisissä päiväkodeissa normaalitilanteeseen verrattuna osallistumisprosentti on 26 prosenttia. Maakunnallisella tasolla varhaiskasvatukseen osallistumisessa on nyt jonkin verran eroja; Uudellamaalla varhaiskasvatukseen osallistuu pienin osuus, 18 prosenttia lapsista, ja Etelä-Pohjanmaalla suurin osuus eli 31 prosenttia.  

Viikoittaisella kyselyllä kerätään tilannekuvaa johtamisen tueksi

Kysely tehdään viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä kartoitetaan opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä tiedustellaan mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman kyselyn vastaukset on annettu viikolla 15, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 252 kuntaa eli 85,7 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 251 kuntaa. Vastausprosentti oli korkea ja tuloksia voidaan pitää edustavana. Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Tiedote viikon 16 kyselyn tuloksista lähetetään tiistaina 21.4.

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, [email protected], 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, [email protected], 0295 330 032

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, 0295 018 664
Opetustoimen ylitarkastaja, Anu Liljeström, 0295 016 224
Lakimies, Thomas Sundell, 0295 018 620
sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit 

Kouluruoan tarjoaminen kunnissa

Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus