Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Haku vuodelle 2021 avautuu marras/joulukuussa 2020.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmille.


Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 1,3 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen edellä mainitun suuruisen määrärahan.


Päätökset pyritään tekemään helmi-maalikuussa 2020. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä sähköisessä asiointipalvelussa.


Avustuksia myönnetään erityisavustuksina hankkeisiin, jotka voivat olla kestoltaan 1-2 vuotta. Määrärahasta voidaan osa käyttää tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuurimatkailua koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina ja niihin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustus on tarkoitettu Suomen maailmaperintökohteiden, museoiden ja muiden merkittävien kulttuurikohteiden, taide- ja kulttuurifestivaalien sekä muun taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, uudistamiseen ja markkinointiin, kävijähallintaan ja muuhun kestävää matkailua tukevaan toimintaan.

 

Lisäksi avustuksella tuetaan teemallisten (mm. historia, perinteet, nykykulttuuri, arkkitehtuuri, muotoilu) kulttuurireittien rakentamista, erityisesti tähän liittyvää yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan kanssa.

 

Avustuksella edistetään pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman ”Osallistava ja osaava Suomi”  tavoitetta lisätä luovien alojen työpaikkoja vahvistamalla kulttuurimatkailua. Lisäksi avustuksella edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 ja vuoden 2020 valtion talousarvioesityksen tavoitetta parantaa luovan työn edellytyksiä.

Avustus tukee Agenda 2030:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitetta edistää paikallista kulttuuria, paikallisia tuotteita hyödyntävää ja työpaikkoja luovan matkailun edistämistä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:


1. Hakukohtaiset myöntöperusteet


Hankkeen merkittävyyttä arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen hankkeen tavoitteiden, vaikuttavuuden, toteuttamisen tarpeellisuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista.

 • Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten hankkeen tavoitteet vastaavat avustukselle asetettuihin tavoitteisiin ja miten välttämättömiä toimenpiteet ovat avustuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta.
 • Vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan huomioon, miten tulokset ovat jaettavissa/levitettävissä ja hyödynnettävissä laajemmin kulttuurimatkailun edistämistyössä alueellisesti ja kansallisesti.
 • Tarpeellisuudella ja ajankohtaisuudella tarkoitetaan sitä, miten hanke kytkeytyy kulttuurimatkailun ajankohtaisiin ilmiöihin, vahvistaa kulttuurimatkailun sisältötarjontaa ja matkailun ympärivuotisuutta sekä millaisen kohderyhmän tarpeisiin hanke vastaa.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomioita siihen, miten hanke edistää kestävän matkailun periaatteita, ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä.  Lisätietoa Visit Finlandin sivuilta.

Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon aiemmin mahdollisesti tehty työ, kuten selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset.  Lisäksi tulee osoittaa, että hankkeella on toimivat ja kattavat yhteistyökumppanit ja -verkostot.
Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta ja talouden tasapainoinen.

Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyössä tulee ottaa huomioon tälle toiminnalle asetetut lähtökohdat ja tavoitteet  https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.


2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.


3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

20202019

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. 0295 3 30206, sähköposti: [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.