Hyppää sisältöön

Utlysningarna av coronabidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsområdet avslutades – besluten i maj-juni

Undervisnings- och kulturministeriet 26.5.2020 16.03 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 17.08
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet stöder i aktörer inom kultur-, idrotts- och ungdomsområdet med ett s.k. coronabidrag. Tilläggsstödet beviljas för verksamhet som försvårats eller förhindrats av de begränsningar som införts 13.3.-31.5.2020 på grund av coronapandemin. De sista ansökningarna om understöd avslutades den 22 maj, med undantag för den om bidrag för grundläggande konstundervisning.

Coronabidrag för aktörer inom kultur och konst  

Sammanlagt inkom 831 ansökningar från olika aktörer inom kultur och konst, och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick 48,2 miljoner euro. Utlysningarna som riktade sig till sammanslutningar fick in 605 ansökningar. Totalt 152 museer, teatrar och orkestrar samt nationella konstinstitutioner får statsandelar. Dessutom ansökte 74 läroanstalter inom grundläggande konstundervisning. Dessutom mottog  Centret för konstfrämjande sammanlagt 5458 stipendieansökningar från enskilda personer, och Finlands filmstiftelse 78 ansökningar från filmbranschen.

Samtliga tre nationella kulturinstitutioner, dvs. Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och -balett samt Finlands Nationalteater, ansökte om sammanlagt 3,6 miljoner euro i understöd.

Bland museer, teatrar och orkestrar som är berättigade till statsandel ansökte 149 aktörer om understöd för inemot 18,2 miljoner euro. För närvarande är 124 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar berättigade till statsandel.

För verksamhet som bedrivs av professionella inom kreativa branscher, konst och kultur söktes bidrag av cirka 605 aktörer till ett belopp om sammanlagt 23,1 miljoner euro.

Ministeriet anvisade därtill Centret för konstfrämjande (Taike) 8,7 miljoner euro som delas ut till enskilda personer i form av s.k. coronastipendier och Finlands filmstiftelse en miljon euro som ska beviljas filmbranschen. Ansökningstiden för stipendierna gick ut den 15 maj, och ansökningstiden för tilläggsstöd för biografer som beviljas av Finlands filmstiftelse den 14 maj.

Undervisnings- och kulturministeriet har för avsikt att fatta beslut om coronabidragen senast den 18 juni 2020.

Coronabidrag för idrott och motion 

För att trygga idrotts- och motionsföreningars verksamhet ansöktes om sammanlagt över 25 miljoner euro. Sammanlagt inkom 1 008 ansökningar. Stöd söktes för  att lindra coronaepidemins skadeverkningar och täcka verifierade kostnader, såsom lönekostnader, hyror och uteblivna intäkter för olika evenemang. Beloppen som söktes varierade från under tusen euro till över 200 000 euro. Avsikten är att besluten om understöd fattas inom juni månad.

Sammanlagt 314 idrotts- och motionsföreningar ansökte om understöd för alternativ verksamhet. Det sammanlagda beloppet som söktes uppgår till 2,6 miljoner euro. Ansökningarna gällde kostnader i anslutning till ordnandet av distansträning och distanshandledning, såsom lönekostnader och anskaffning av utrustning. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta beslut om beviljande av understöd före mitten av juni.

Ansökningar om understöd för tävlingsserier och grenförbund på högsta inkom från de alla viktigaste förbunden som ordnar serier inom bollsporter. Ifråga om individuella grenar ansökte Finlands skidförbund om bidrag. Avsikten är att ansökningarna ska behandlas i början av juni.

Bidrag som riktade sig till riksomfattande idrottsutbildningscenter söktes av samtliga 11 utbildningscenter.  Totalt ansökte de  om 2,4 miljoner euro. Stödet är avsett för att kompensera för det underskott coronaviruset förorsakar. Avsikten är att besluten gällande utbildningscentren ska fattas inom maj månad.

Coronabidrag till ungdomsområdet

Aktörerna på ungdomsområdet stöds med tre olika slags understödsanslag i syfte att lindra coronaviruskrisens konsekvenser för deras verksamhet.

En av utlysningarna var avsedd för ungdomscentraler som är berättigade till statsunderstöd. Understöd kan beviljas för att kompensera ungdomscentralerna för det underskott i den allmännyttiga verksamheten som coronaviruspandemin förorsakat. Det finns nio sådana centraler, och de har alla ansökt om understöd. Sammanlagt har de ansökt om närmare 1,9 miljoner euro i understöd. Anslaget uppgår till 1,5 miljoner euro. Avsikten är att  besluten om understöd ska fattas i månadsskiftet maj-juni.

Det andra anslaget är avsett för stödberättigade organisationer på ungdomsområdet. Syftet med understödet är att trygga organisationernas funktionsförmåga i exceptionella förhållanden och därigenom säkerställa att organisationerna kan erbjuda unga en meningsfull och trygg verksamhet samt stöd även under förändrade förhållanden. Sammanlagt har 15 organisationer ansökt om understöd. Det sammanlagda beloppet som sökts uppgår till närmare 430 000 euro. Anslaget får användas i år och nästa år, och uppgår sammanlagt till en miljon euro. Avsikten är att fatta beslut om ansökningarna före mitten av juni.

Det tredje anslaget (1,5 miljoner euro) är avsett för merkostnader för verkstadsverksamhet för unga till följd av coronaviruspandemin och för det ekonomiska underskottet i mars–maj. Understöden beviljas via regionförvaltningsverken. Sammanlagt inkom 61 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 1,7 miljoner euro. Avsikten är att fatta beslut om ansökningarna senast den 12 juni.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april.

För kultur och konst beviljades ett tilläggsanslag på 40,3 miljoner euro i understöd, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro i understöd och för idrott 19,6 miljoner euro i understöd. Ansökningarna om coronaunderstöd som öppnades i slutet av april anknyter till detta tilläggsanslag.

Mer information

Överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur- och konstpolitik), tfn 0295 3 30 129.
Överdirektör Esko Ranto, (ungdoms- och idrottsärenden), tfn 0295 3 30 115.

På andra webbplatser

Coronastipendier för privatpersoner (Centret för konstfrämjande) 

Tilläggsunderstöd för biografer (Finlands filmstiftelse) (på finska)