Hyppää sisältöön

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille

Avustuksen hakuaikaa on jatkettu 5.10.2020 klo 16.15 asti

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Älä jätä hakemuksen tekoa viimeiseen hakupäivään 5.10.2020, jotta sähköinen hakujärjestelmä ei ylikuormittuisi.  

HUOM! Sähköisiä asiointivaltuuksia koskeva palvelu on ruuhkautunut. Mikäli ette saa hakemusta toimitettua sähköisen asiointipalvelun kautta, voitte laatia hakemuksen lomakkeelle. Hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan skannattuna liitteineen opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)minedu.fi. Mikäli tiedostojen suuruus ylittää 10 megatavua, tulee lähetys jakaa useampaan sähköpostiviestiin. 

Hakemuslomake

 

 

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.


Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.


Avustusta ei voida käyttää hallintohenkilökunnan tai toiminnan vetäjien palkkoihin, muihin toimintamenoihin, lainanhoitokuluihin tai lainan lyhennyksiin. Avustuksella ei voida myöskään kattaa varsinaisten korjausinvestointien tai peruskorjaamisen kustannuksia.


Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset sekä muu mahdollinen rahoitus, kuten lainat. Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.


Kenelle avustusta myönnetään?

Avustus on tarkoitettu seurantaloa ylläpitäville oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille sekä säätiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta. Avustusta eivät myöskään voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.


Seurantaloa ylläpitävän yhteisön tulee olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, muu yhteisö, säätiö tai puolueosasto, jolla on vakiintunutta toimintaa, ja joka omistaa tai vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella seurantalomaista rakennusta.  Mikäli yhteisö on tiloissa vuokralla, tulee yhteisön vastata talon ylläpitokuluista.

Toiminnan seurantalomaisuus edellyttää, että

 • talo on rakennettu seurantaloksi tai työväentaloksi ja taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan
 • vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja
 • ainakin suurinta osaa rakennuksesta käytetään yhdistystoiminnan tilana, kokoontumistilana ja juhlatilana
 • tilojen vuokraamisesta saatavia tuottoja käytetään talon ylläpitoon, kunnossapitoon ja korjauksiin
 • tilat eivät voi olla kokonaan vuokrattuna kaupalliseen toimintaan, yritykselle tai kunnalle
   

Sovellettavat säännökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
 

Tavoitteena on, että koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana voidaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje  PDF 672kB
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet PDF 840kB
 

 • Avustusta koskeva lisäliite (docx) 
 • Viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen sisältyvä tuloslaskelma ja tase
 • Yhteisön tai säätiön säännöt

Avustus ovat harkinnanvarainen. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää hakemuksista lausunnon Suomen Kotiseutuliitolta.

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat hakukohtaiset myöntöperusteet (kustannuksia ja rahoitusta koskevat tiedot ajanjaksolta 13.3.alkaen).

 1.  koronapandemiasta aiheutuneet todennetut ja arvioidut tulonmenetykset 13.3.2020 alkaen
 2.  mahdolliset samaan aikaan syntyneet kustannussäästöt
 3.  toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tehtävät toimet
 4.  talon ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuvat kustannukset 


Avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan kuluista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.
Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.
Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 •  Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).


Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.
 

Kulttuuri

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (puh. 02953 30281),
torstaisin ja perjantaisin klo 8.30 – 10.

Suomen Kotiseutuliitto, hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö (puh. 046 567 3997) [email protected]
 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.