Hyppää sisältöön

Yleisavustus valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen.

Avustuksen hakuaikaa on jatkettu 19.5. klo 16.15. saakka. Myös puhelinneuvontapalveluajat jatkuvat 19.5. saakka.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 18,1 miljoonaa euroa. 

 

Yleisavustus on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden, orkestereiden ja teattereiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä.

 

Tavoitteena on tukea teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuuteen sekä asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen soveltuvin osin ja liittää siihen ainoastaan hakuilmoituksessa pyydetyt liitteet (ei toimiteta liitteenä tilinpäätösasiakirjoja, toiminnantarkastuskertomusta, toimintakertomusta, yhdistyksen sääntöjä eikä allekirjoitusvaltuutusta).

Hakija toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
 

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustusta myönnetään toiminnan lisärahoituksena. Ministeriö arvioi avustuksen tarvetta ottaen huomioon 13.3.-31.5.2020 voimassaolevien rajoitusten vaikutukset avustuksen hakijan toimintaan ja talouteen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat (oheisessa liitteessä)

1. Poikkeusolosuhteiden vaikutukset hakijan toimintaan ja talouteen

2. Toteutettava toiminta sekä arvio menoista ja tuloista 13.3. – 31.5.2020 välisenä aikana

a. toteutettavan toiminnan kuvaus ja kustannusarvio

3. Toiminnan arvioidut nettomenetykset

a. toiminnan supistumisesta aiheutuvat tulonmenetykset: todennetut ja arviot (lipputulot, myynti- ja oheistulot, tilavuokraus, tapahtumat, opastukset ym.)

b. toiminnan supistumisesta aiheutuvat säästöt (henkilöstö- ja toimintamenot, hankintamenot, ostopalvelut ym.)

c.  jo päätetyt lomautukset ajalla 13.3.-31.5.2020

4. Arvio henkilöstö-, tila- ja toimintamenoista, joita ei pystytä kattamaan valtionosuudella, kunnan rahoituksella tai muulla rahoituksella

5. Keskeiset toimet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

a. välttämättömien tai kriittisten toimintojen turvaaminen
b. toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestäminen muulla tavoin
c. lomautusten ja henkilöstövähennysten välttäminen
d. muu tarkoitus, mikä?

6. Tarvittavan lisärahoituksen määrä euroina

 

Avustusta ei voi käyttää valtion, kuntien tai kuntien omistamien yhtiöiden veloittamien tilakustannusten tai hallintomenojen kattamiseen eikä vuokrahelpotusten piirissä olevien yksityisten vuokranantajien vuokrien kattamiseen. Avustuksen myöntämisen jälkeen päätetyt uudet lomautukset tulee välittömästi ilmoittaa ministeriölle ja niistä voi aiheutua avustuksen palauttamisvelvollisuus.

Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää myös muu tarkoitukseen liittyvä rahoitus.

2.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Myönnetyt avustukset

2020
Kulttuuri Yleinen

Lisätietoja

4.5. alkaen:

Teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila puh. 0295 330 285 

Orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski puh. 0295 330 209 

Museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen puh. 0295 330 281