Hyppää sisältöön

Korona-avustus kulttuurialan yhteisöille

Avustuksen hakuaikaa on jatkettu 19.5. klo 16.15. saakka. Myös puhelinneuvontapalveluajat jatkuvat 19.5. saakka.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 9,3 miljoonaa euroa.

Älä jätä hakemuksen tekoa viimeiseen hakupäivään 19.5.  – Sähköinen hakujärjestelmä kuormittuu muutoin liiaksi useasta meneillään olevasta korona-avustushausta, joiden hakuaika päättyy samana päivänä.

Avustus on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.-31.5.2020.

Avustusta voidaan myöntää koronapandemiasta johtuvaan lisärahoitustarpeeseen taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muille taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Avustusta ei voida myöntää sellaisille edellä mainittujen alojen yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.

Avustusta voidaan käyttää 31.12.2020 saakka.

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta. Avustusta eivät myöskään voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Avustusta voidaan hakea joko toiminnan lisärahoituksena jo myönnettyyn yleisavustukseen tai erityisavustuksena, eli hankerahoituksena. Hakijan tulee valita, kumpaa avustusta haetaan. Molempia ei voida hakea samanaikaisesti. Valinta tehdään hakulomaketta valittaessa.

 • Jos hakija on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Taiteen edistämiskeskukselta toiminta-avustusta (yleisavustus) vuodelle 2020, avustusta tulee hakea yleisavustuksena (toiminnan lisärahoitus). 
 • Jos yhteisö ei ole saanut toiminta-avustusta, avustusta haetaan erityisavustuksena hankkeeseen, kuten toiminnan, tuotannon, esitysten, näyttelyiden yms. suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen tai jakeluun, tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen yhteisön toimintojen turvaamiseksi.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset sekä muu mahdollinen rahoitus, kuten lainat.

Sovellettavat säännökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja EU:n komission antaman yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (asetus (EU) n:o 651/2014), jäljempänä RPA, mukaisia säännöksiä. Avustettavan toiminnan tulee täyttää RPA:n 1 – 9 artiklojen yleiset säännökset ja 53 artiklassa (tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen) säädetyt ehdot. Avustusta ei myönnetä, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä, eikä RPA:n 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Tavoitteena on, että koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöjen toimintaedellytyksiä voidaan pitää yllä. 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

1.Hakemusten arviointi ja myöntöperusteet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat hakukohtaiset myöntöperusteet.

Lisä- ja hankerahoituksen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon:

 1. koronapandemiasta aiheutuneet muutokset toiminnassa ja niiden vaikutukset hakijan taloudelliseen tilanteeseen ja mahdollisuuksiin selviytyä poikkeustilanteesta
 2. mahdolliset samaan aikaan syntyneet kustannussäästöt, kuten näytöskulut, tilavuokrat ja vierailijapalkkiot, lomautuksista syntyvät säästöt sekä muut kustannussäästöt
 3. hankerahoituksessa toimien tarpeellisuus suhteessa toiminnan turvaamiseen. 
 4.  toiminnan lisärahoituksen ehtona on, että hakija on toimittanut vuoden 2019 yleisavustuksesta tehtävän selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriöön tai Taiteen edistämiskeskukseen.

Avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.


2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Kulttuuri

Lisätietoja

Lisätietoja avustuksen hakemiseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.

Puhelimitse numerosta: 02953 30333 arkisin klo 9-11.30 ja 14-16

Sähköpostitse tulleisiin tiedusteluihin ministeriö ei välttämättä ehdi vastata ennen hakuajan päättymistä.