Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteelliseen kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen johdosta syntyviin lisäkustannuksiin.

Avustus on erityisavustus, jota voidaan myöntää vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, jotka ovat tehneet lainvoimaiset päätökset ylläpitämänsä kansalaisopiston tai kansanopiston yhdistämisestä toiseen ylläpitäjään tai koulutuksen järjestäjään ja joiden yhdistymishankkeeseen liittyvät lupahakemukset opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt. Hakijan tulee edelleen järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopisto- tai kansanopistokoulutusta. Kustannusten, joihin avustusta myönnetään, tulee kohdistua vapaaseen sivistystyöhön.

Avustusta voidaan myöntää valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 29.10.31:

 • kansalaisopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €
 • kansanopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €

Hakuaika alkaa 1.10.2020 klo 8.00 ja päättyy 4.11.2020 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Avustuksella tuetaan vapaan sivistystyön ylläpitäjä- ja oppilaitoskentän tiivistymistä ja vahvistumista. Avustuksella parannetaan kansalaisopistojen ja kansanopistojen toimintaedellytyksiä kattamalla rakenteellisesta kehittämisestä aiheutuneita lisäkustannuksia.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Rakenteellisen kehittämisen avustusta voidaan myöntää seuraaviin yhdistymisestä johtuviin lisäkustannuksiin:

 • päällekkäiset palkkakulut ylimenokauden aikana
 • tietojenhallintajärjestelmän kehittämiseen kohdistuneet lisäkustannukset
 • päällekkäiset kiinteistökustannukset ylimenokauden aikana
 • asiantuntijapalkkiot
 • muut yhdistymisestä aiheutuneet tilapäiset kustannukset

Hakemuksessa tulee esittää perustelut rakenteellisen kehittämisen avustukselle sekä selvitys ja erittelyt hankkeen kokonaiskustannuksista ja niistä kustannuksista, joiden kattamiseen avustusta haetaan. Tarvittaessa selvitys tehdään eri liitteellä. Hakemukseen tulee liittää viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat, talousarvio kuluvalle vuodelle sekä aiheeseen liittyvät mahdolliset muut selvitykset.

Avustusta voidaan myöntää enintään kahden kalenterivuoden kustannuksiin alkaen vuodesta 2020. Avustettavia vuosia voivat olla

 • vuosi, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö tekee yhdistymisestä aiheutuvat lupapäätökset
 • oppilaitosten yhdistymisvuosi
 • yhdistymistä seuraava vuosi

Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle ylläpitäjälle korkeintaan kahdella hakukierroksella yhdistymishanketta kohti. Ensisijaisesti avustusta myönnetään yksityisten oppilaitosten ylläpitäjille.

Avustusta ei saa siirtää eteenpäin.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.  

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom). 

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

Lisätietoja

Opetusneuvos Annika Bussman (kansanopistot)
puh. 029 533 0407
[email protected]

 

Asiantuntija Petra Heikkinen (kansalaisopistot)
puh. 029 533 0068
[email protected]

 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]  

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://minedu.fi/avustukset