Hyppää sisältöön

Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet

Avustus

Understödet är avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar som främjar kulturellt samarbete och interkulturell dialog med respektive målland. Verksamheten ska vara etablerad samt ha samhälleligt och kulturpolitiskt genomslag.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökningstiden börjar onsdag 28.10.2020 och slutar onsdag 2.12.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2021.

Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2021. Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 

 

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30313

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd