Hyppää sisältöön

Erityisavustus varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen

Avustusta voivat saada harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen ne yliopistot, joilla on koulutusvastuussaan varhaiskasvatuksen opettajankoulutustehtävä.

Hakuaika alkaa 4.2.2019 ja päättyy 11.3.2019 klo 16.15.

Jaettavissa oleva euromäärä on enintään 1 200 000 euroa.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustuksen tavoitteena on toteuttaa vuosina 2019–2020 kokeiluja, jotka tuottavat malleja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen kuuluvan harjoittelun kehittämiseksi.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja tavoitteet nostaa lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen aiheuttavat muutoksia päiväkotien henkilöstörakenteessa. Ne synnyttävät myös tarvetta uudistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogista osaamista. Henkilöstörakenteen muutokset ja pula varhaiskasvatuksen opettajista ovat edellyttäneet varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen huomattavaa laajentamista. Tämä aiheuttaa kasvavaa tarvetta koulutukseen kuuluvan harjoittelun ja sen ohjauksen laadun tutkimusperäiseen kehittämiseen, jolloin harjoittelupäiväkotien ja niiden verkostoitumisen merkitys kasvaa.

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen yhteys muuhun opettajankoulutukseen edellyttää vahvistamista lapsen koulutuspolun yhtenäisyyden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Varhaiskasvatuksen asiantuntijatarpeet synnyttävät täydennyskoulutuksen kehittämistarpeita. On varmistettava, että varhaiskasvatuksen henkilöstö voi nykyistä systemaattisemmin vahvistaa ammatillista osaamistaan. Myös näissä toimissa harjoittelupäiväkotien merkitys on suuri.

 1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 • Kokeilu tukee harjoittelun ohjauksessa tarvittavan asiantuntijuuden vahvistumista yliopistoissa ja harjoittelupäiväkodeissa.
 • Kokeilu voimistaa varhaiskasvatusta koskevan tutkimustoiminnan ja varhaiskasvatuksen kentän välistä dialogia.
 • Kokeilu tuottaa malleja varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.
 • Kokeilu vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen yhteyttä yliopistojen muuhun opettajankoulutukseen ja siihen kuuluvaan harjoitteluun.
 • Kokeilulla  on selkeä ja kustannustehokas toteutussuunnitelma, johon  sisältyy suunnitelma kokeilun johtamisesta, työnjaosta ja yhteistyöstä sekä kokeilussa kehitettyjen toimintamallien ja muiden tulosten ja tuotosten levittämisestä opettajankoulutukseen sekä  varhaiskasvatuksen muihin koulutuksiin ja kentälle.
 • Kokeilusuunnitelmassa esitetään, miten toteuttaja seuraa ja arvioi kokeilua ja sen vaikutuksia koko toteutuksen ajan ja millaisia kriteereitä tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa käytetään.
 • Tutkimusta hyödynnetään kokeilun tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
 • Yliopistolla on yhteistyökumppaninaan sopivaksi katsomansa määrä kunnallisia ja/tai yksityisiä päiväkoteja.
 • Kokeilun toteutuksella on omarahoitusta.

Avustusta ei saa siirtää toisen tahon käytettäväksi.

 1. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 1. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 1. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. Korkeakoulurahoituksen piirissä olevien toimijoiden avustuksissa sallitaan kokonaiskustannusmallin käyttö kiinteillä kertoimilla: yleiskustannuskerroin enintään 30 % ja henkilösivukulukerroin enintään 50 %.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

Korkeakoulutus ja tiede Varhaiskasvatus

Lisätietoja

Opetusneuvos Armi Mikkola, puh. 0295 3 30214

Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 3 30365

Sähköpostiosoitteet muodossa [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta