Hyppää sisältöön

Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Avustusta voidaan myöntää kunnalle. Kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille.

Avustusta ei voi käyttää kunnan tai yhdistysten hallintokulujen kattamiseen. Kunta ei voi myöntää avustusta edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.

Hakuaika alkaa 19.8.2019
Hakuaika päättyy 30.9.2019 klo 16:15.

Avustusta haetaan aluehallintovirastojen kautta.

Valtion vuoden 2019 talousarviossa on avustukseen osoitettu 1 000 000 euron määräraha.

 

Hakuohjetta on muokattu 26.8.2019 klo 11:00; "Kirjalliset sopimukset tulee toimittaa valtionavun myöntäneelle aluehallintovirastolle ennen avustusten maksua kunnille."

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Valtion vuoden 2019 talousarviossa tähän on osoitettu 1 000 000 euron määräraha.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle. Kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Kunnalta tai yhdistykseltä ei edellytetä hankkeen toteuttamiseen omarahoitusta.

Avustusta ei voi käyttää kunnan tai yhdistysten hallintokulujen kattamiseen. Kunta ei voi myöntää avustusta edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.

Kunnan tulee laatia valtionavustushakemuksen liitteeksi hankesuunnitelma, jossa kuvataan, miten ja millä perusteilla avustukset jaetaan. Suunnitelmassa tulee ilmoittaa vahvistetut kumppaniseurojen ja -yhdistysten tiedot. Kunnan on tehtävä kirjallinen sopimus avustusta saavien yhdistysten kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §). Ohje kirjallisesta sopimuksesta löytyy tämän hakuohjeen lopusta ja aluehallintovirastojen yhteiseltä verkkosivulta. Kirjalliset sopimukset tulee toimittaa valtionavun myöntäneelle aluehallintovirastolle ennen avustusten maksua kunnille.

Avustukset myönnetään kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä ja kuntien tulee käyttää avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Avustuksen hakuaika alkaa 19.8.2019 ja päättyy 30.9.2019 klo 16:15.

Hakemus ja hankesuunnitelma tulee olla perillä viimeistään 30.9.2019 klo 16.15 sen aluehallintoviraston kirjaamossa, jonka toimialueella kunta sijaitsee. Aluehallintovirastojen toimialueet ja yhteystiedot ovat tämän ohjeen lopussa. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla ko. aluehallintoviraston kirjaamoon.

Hakemus hylätään, jos se saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Kunnille myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kunnan tulee hankesuunnitelmassa kuvata, miten ja millä perusteilla se aikoo jakaa avustukset edelleen rekisteröityneille yhdistyksille ja seuroille ja kuinka monen lapsen ja nuoren harrastusta avustuksella suunnitellaan tuettavan. Suunnitelmassa tulee myös kuvata, kuinka varmistetaan avustuksen kohdentuminen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamiseen. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Kunnan seuroille ja yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa. Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Erityisesti on huomioitava, ettei avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ylitä 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Avustusta voidaan myöntää vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon avustuksen yleiset edellytykset.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Valtionavustuksen maksaminen, selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä

Valtionavustuspäätöksessä ilmoitetaan tarkemmin avustuksen maksatusaikataulusta, minä aikana avustus on käytettävä ja mihin mennessä käyttöä koskeva selvitys on toimitettava avustuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle.

Mikäli hankkeeseen tulee oleellisia muutoksia verrattuna päätöskäsittelyssä olleeseen hakemukseen, on kunnan ehdottomasti ilmoitettava näistä muutoksista avustuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ennen kunnalle myönnetyn valtionavustuksen käyttöä.

Selvitys avustuksen käytöstä tehdään erillisellä lomakkeella viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Lomake löytyy aluehallintovirastojen yhteiseltä verkkosivulta. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Avustuksen palautus ja takaisinperintä

Kunnan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Kunnan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei ole käytetty valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se voidaan jättää palauttamatta.

Valtionavustuksen takaisinperinnästä säädetään valtionavustuslain (688/2001) 21 ja 22 §:ssä.

Palautettavalle tai perittävälle määrälle suoritettava korko

Kunnan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään aluehallintoviraston asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Ennen avustuksen palautusta kunnan tulee olla yhteydessä avustuksen myöntäneeseen aluehallintovirastoon.

Tarkastusoikeus

Avustuksen myöntäneellä aluehallintovirastolla on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia (valtionavustuslain 688/2001, 16 §). Jos valtionavustus on myönnetty käytettäväksi muun kuin avustuksen saajan omaan hankkeeseen tai toimintaan, aluehallintovirastolla on oikeus tarkastaa myös tämän avustuksen käyttäjän taloutta tai toimintaa.

Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle viranomaiselle ja tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.

Lisätietoja

Avustushakemukset ja hankesuunnitelmat osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Lapin aluehallintovirasto toimii Lapin maakunnan alueella:
Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 300 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 500 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663

Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla:
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Mikkelin päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 016 800 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 450 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822, ja ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Turun päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 000 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen puh. 0295 018 303

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuri -vastuualue
puh. 0295 016 000 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559