Hyppää sisältöön

Erityisavustus toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa. Erityisavustus on suunnattu opetuksen järjestäjille, joilla on opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä opetuksen järjestämislupa.

Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 1 000 000 euroa opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. Haku koskee esi- ja perusopetusta.

Hakuaika alkaa 21.8.2019 klo. 09.00 ja päättyy 25.9.2019 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä.

 

Valtion erityisavustusta tulee käyttää toimintatapojen kehittämiseen, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan

 • toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa,
 • ymmärtämään oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa,
 • käyttämään ja tutkimaan erilaisia tieto-ja viestintäteknologioita sekä palveluiden käyttösääntöjä ja yksityisyysasetuksia,
 • keskustelemaan erilaisten palveluiden hyödyistä ja haitoista sekä siitä, mitä sosiaalisessa, mediassa tai internetissä ei kannata julkaista,
 • arvioimaan, miltä osin sosiaalisen median käytön on hyvä olla yksityistä, miltä osin taas julkista,
 • ymmärtämään keille hän viestii käyttäessään erilaisia medioita,
 • siinä, keihin hän voi ottaa esimerkiksi koulussa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää sekä
 • siihen, miten hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

 

Avustus myönnetään opetuksen järjestäjille hakemuksen perusteella, jossa on esitetty vähintään neljään edellä olevista kohdista konkreettinen toimintasuunnitelma.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää henkilöstön palkkakustannuksiin ja muihin välttämättömiin kustannuksiin. Valtion erityisavustus on 70 % palkkakustannuksista sivukuluineen. Valtion erityisavustuksen käyttöä koskevat rajoitukset koskevat myös kustannuksia, joita opetuksen järjestäjä voi ilmoittaa omarahoitusosuutena (vähintään 30 prosenttia kokonaiskustannuksista). 

Valtionavustusta ei voi käyttää

 • toimintaan tai kohteeseen, johon on samalle ajankohdalle myönnetty jo valtion erityisavustusta. Valtion erityisavustuksella voidaan kuitenkin jatkaa aiemmin aloitettua, erityisavustuksella toteutettua vastaavaa toimintaa, joka täyttää yllämainitut kriteerit.
 • samanaikaisesti käytettäväksi vastaavan, aikaisemmille vuosille myönnetyn avustuksen, kanssa;
 • toimintaan, jolla opetuksen järjestäjä korvaa jo olemassa olevaa toimintaa.

Opetuksen järjestäjä antaa selvityksen käyttämästään valtion erityisavustuksesta 31.3.2022 mennessä.  

Valtionavustukset myönnetään momentilta 29.10.20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v).

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Kuntien ei tarvitse toimittaa tilinpäätöstään hakemuksen liitteenä.

Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

 

Lisätietoja ja ohjeistusta:

[email protected]

Valtionavustusten asiointipalvelu ja ohjeet:

https://minedu.fi/asiointipalvelu

 

 

1. Hakemukset pisteytetään sen mukaan, kuinka toimintasuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vähintään neljään edellä esitettyyn kohtaan, ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi monimediaalisessa maailmassa.

2. Esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden lukumäärä.

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustusta ei saa siirtää eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.
Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Tero Huttunen

[email protected]

puh. 0295 330 219

 

Opetusneuvos Aija Rinkinen

[email protected]

puh. 029 5330 360