Hyppää sisältöön

Erityisavustus nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden toimintojen ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin

Erityisavustus on tarkoitettu valtionapukelpoisille nuorisokeskuksille toiminnan turvaamiseen, koronatilanteesta johtuen. Tarkemmat ohjeet kohdassa hakukohtaiset myöntöperusteet.
Avustusta voidaan hakea sellaisiin koronavirustilanteesta aiheutuneihin menoihin, jotka ovat syntyneet peruuntuneista toiminnoista ja esim. seuraavilta osa-alueilta:

 • Vuosisuunnitelmaan kuuluneiden nuorisokeskuksen kehittämistoimenpiteiden peruuntumiseen ja toimintojen uudelleen kohdentamiseen
 • Ennakoimattomiin menoihin, jotka muodostuvat nuorisokeskustoiminnan päivä- ja vuorokausimäärien lisäämisestä korona-ajan jälkeen 
 • Turvallisuuteen liittyvistä ennakoimattomista kuluista, kun toimintaa on alettu käynnistämään poikkeustilan jälkeen.
 • Tai muihin ennakoimattomiin kuluihin, jotka aiheutuvat toiminnan käynnistämisestä

Avustusta voivat hakea valtionapukelpoiset nuorisokeskukset.

 

Hakuaika alkaa 14.9.2020.
Hakuaika päättyy 5.10.2020 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään lokakuun puoliväliin mennessä 2020.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016) ja valtionavustuslaki (688/2001).
 

Erityisavustus on tarkoitettu valtionapukelpoisille nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden toimintojen ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin. Avustusta voidaan hakea yhteen tai useampaan kokonaisuuteen.

Myönnetyllä avustuksella turvataan nuorisokeskusten toimintojen ylläpitoa ja toimintaedellytyksiä ja varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Nuorisokeskusten harkinnanvaraisia valtionavustuksia voidaan myöntää neljässä eri hakukategoriassa, jotka ovat:

1.    Vuosisuunnitelmaan kuuluneiden nuorisokeskusten nuorisotyön kehittämistoimenpiteiden peruuntumiseen ja toimintojen uudelleen kohdentamiseen

Avustuksen tarkoituksena on koronaepidemian aiheuttaman vuosisuunnitelmaan kuuluneen nuorisotyön kehittämisen heikkenemisen ja pandemian aiheuttaman tauon jälkeen lisätä nuorisotyön laatua, kehittää henkilöstön osaamista sekä turvata nuorisotyöllisen toiminnan laatu ja tunnettuus jatkossa.

2.    Ennakoimattomiin menoihin, jotka muodostuvat nuorisokeskustoiminnan päivä- ja vuorokausimäärien lisäämisestä korona-ajan jälkeen 

Koronatilanteesta johtuen nuorisokeskustoiminnan päivä- ja vuorokausimäärät putosivat rajusti esim. koulujen peruuttaessa aiemmat varauksensa. Avustuksen tarkoituksena on saada lisättyä päivä- ja vuorokausimääriä nuorisokeskustoiminnoissa.

3.    Turvallisuuteen liittyvistä ennakoimattomista kuluista, kun toimintaa on alettu käynnistämään poikkeustilan jälkeen.

Nuorisolain mukaisesti nuorisokeskuksien tulee olla turvallisia lapsille ja nuorille. Edelleen koronavirus on aiheuttanut lisäkuluja turvallisuuden ylläpidolle, mm. siivous-, jäte-, yms. puhdistukseen ja hygieniavaatimuksiin liittyvät lisäkulut, mm. turvaväleihin liittyen. Avustuksella voidaan tukea turvallisen nuorisokeskustoiminnan jatkuvuutta. 

4.    Muihin ennakoimattomiin kuluihin, jotka aiheutuvat toiminnan käynnistämisestä

Avustus on tarkoitettu muihin ennakoimattomiin kuluihin, joihin ei ole osattu varautua koronaepidemiasta johtuen.

 

Avustusta voidaan myöntää enintään 95 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.


2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti. 

 

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).


4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.
 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Nuoriso

Lisätietoja

Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset