Hyppää sisältöön

Erityisavustus muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 13.3. – 15.8.2020 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2020 saakka. 
 
Valtionavustusta voidaan myöntää koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle (esim. rekisteröity yhteisö tai säätiö), joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta. 
 
Haettavalla valtionavustuksella on mahdollista kattaa ensisijaisesti taiteen perusopetuksen järjestämisestä muodostuneita kustannuksia, jotka liittyvät hankintoihin, henkilöstökuluihin tai muihin vastaaviin eriin. Lisäksi avustusta voi hakea taiteen perusopetusoppilaitoksen muun kuin taiteen perusopetuksen opetustoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka liittyvät hankintoihin, henkilöstökuluihin tai muihin vastaaviin eriin. Avusta on mahdollista hakea myös uusien, esimerkiksi lähiopetusta korvaavien toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 


Kyseessä on erityisavustus. Hakemukseen tulee liittää muun muassa kuvaus hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä, perustelut avustuksen myöntämiselle, laskelma valtionavustuksen tarpeesta ja kohdentumisesta sekä selvitys poikkeusolosuhteiden aiheuttamista muutoksista toimintaan ja rahoitukseen.

 

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 25.5.2020 klo 16:15.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 3 miljoonaa euroa.

Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätökset kirjallisesti.


Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa koronapandemian johdosta vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta ja tukea taiteen perusopetuksen saatavuutta maan eri osissa.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet: 
 
  • Valtionavustusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle, joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta.
  • Taiteen perusopetus oppilaitoksessa järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaisesti. 
  • Taiteen perusopetusta oppilaitoksessa annetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaan.  
  • Lisärahoituksen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. hakijan taiteen perusopetuksen järjestäminen ja järjestämisen edellytykset, hakijan taiteen perusopetuksen opetustoiminnan vakiintuneisuus, hakijalle koronapandemian johdosta aiheutunut taloudellisen tuen tarve ja hakijan toiminnan kustannusrakenne. 
  • Lisäksi huomioidaan muun kuin taiteen perusopetuksen toiminnan peruuntumisista sekä lähiopetuksen keskeytymisestä aiheutuvat toiminnan muutokset, lisäkustannukset ja todennettavissa olevat tulonmenetykset. Lisärahoituksen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon myös mahdolliset poikkeusoloista aiheutuneet taiteen perusopetuksen järjestämisen kustannussäästöt (esim. näytöskulut, tilavuokrat sekä lomautukset). 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. 
 

 Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
 
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):
  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 
 

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.  

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä. 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan:
http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Liite hakemukseen

Lisätietoliite 5

Myönnetyt avustukset

2020
Kulttuuri Yleinen

Lisätietoja

Tiedusteluihin vastataan 4.5.-22.5. välisenä aikana tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14-16 numerossa 0295 330 320.  

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset