Hyppää sisältöön

Erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen

Avustuksella tuetaan innovatiivisia hankkeita, joiden tavoitteena vahvistaa hyviä käytäntöjä ja luoda uusia tapoja alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriosallistumiseen. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tulee vastata hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.    

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin noin miljoonaa euroa.

Haku alkaa 7.2.2020 klo 9.30 ja päättyy 2.3.2020 klo 16.15.

Päätökset tehdään maaliskuun aikana.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta voivat hakea taiteen ja kulttuurin alojen valtakunnalliset toimijat, kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset sekä muut taide- ja kulttuuritoimijat. Mikäli hakemukseen sisältyy toimintaa lasten parissa, hakijalta edellytetään näyttöön perustuvaa osaamista lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Hakijan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö.

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta ja kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuurista. Avustuksilla tuetaan hyvien käytäntöjen levittämistä, uusien menetelmien kehittämistä ja yhteistyötä toimijoiden välillä, esim. yhteistyö koulujen kanssa. Innovatiivisten hankkeiden tulee edistää lastenkulttuurin toimintatapojen uudistumista, lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia toimia omaehtoisesti taiteen ja kulttuurin tekijöinä ja kokijoina sekä vastata lasten ja nuorten toiveisiin, kiinnostuksen kohteisiin sekä uusiin osallistumistapoihin.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

1. Hakukohtaiset perusteet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan seuraavat edellytykset ja arviointikriteerit

 • hankkeen tarve on selkeästi kuvattu ja tietoperusteisesti osoitettu
 • hankkeen tavoitteet ovat selkeä ja toteutus on yhteydessä tavoitteisiin
 • sisällön laatu ja innovatiivisuus: hakemukseen tulee liittää suunnitelma, johon sisältyy kuvaus toiminnan taide- ja kulttuurisisällöstä, lista suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavista henkilöistä sekä aikataulu
 • vaikutus lasten taide- ja kulttuuriosallistumiseen: hankkeeseen osallistuvien lasten määrä ja ikäjakauma, hankkeen vaikutus olemassa olevaan taide- ja kulttuuritarjontaan sekä osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksiin
 • hankkeen tuottamien tulosten hyödynnettävyys ja levitettävyys
 • lapsi- ja nuorilähtöisyys: hankkeen yhteys lasten ja nuorten toiveisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet toteutuksessa ja heiltä saadun palautteen hyödyntäminen 
 • hankkeen yhteistyökumppanit: miten hanke vahvistaa lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen toimijoiden keskinäistä ja/tai lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen toimijoiden yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (esimerkiksi yhteistyö koulujen kanssa)
 • hanke ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet, toimijat sekä aiemmissa hankkeissa tuotetut sisällöt ja hyvät käytännöt
 • hakijan ammattitaito suhteessa hankkeen sisältöön, osaaminen ja aiempi kokemus
 • hakijan taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Hanke on voinut alkaa 1.1.2020 lähtien ja sen tulee päättyä viimeistään 30.6.2021.

Avustusta ei voi siirtää eteenpäin toisen tahon käytettäväksi.

Muu rahoitus katsotaan hakemuksen eduksi.
 

2.  Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7  

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.


3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

 

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

Kulttuuri

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Iina Berden, [email protected],
puh. 02953 30069

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset