Hyppää sisältöön

Erityisavustus kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille

Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuriviennin edistämiseen.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Hakuaika alkaa 27.9.2018 ja päättyy 1.11.2018 klo 16:15

Kulttuuriviennin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 950 000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään marraskuun 2018 aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Arviointiryhmä antaa asiantuntijalausunnon kulttuuriviennin hakemuksista.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Kulttuuriviennin avustuksella vahvistetaan luovien alojen markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan ja viennin mahdollisuuksia. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa lisääntyvä vienti ja työpaikkojen syntyminen.

Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä työryhmille.

 

Kulttuuriviennin avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvion ja opetus-ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita parantaa taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä. Hallituksen puoliväliriihen päätöksen mukaisesti pyrkimys on parantaa luovien alojen toimintaedellytyksiä, lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Tällä valtionavustuksen hakukierroksella tavoitteena on edistää merkittäviä hankkeita, jotka vahvistavat kulttuurin eri aloilla tapahtuvaa vientiä. Etusija annetaan laajoille ja kunnianhimoisille yhteishankkeille ja hankkeille, jotka edistävät useiden yritysten / yhteisöjen vientiä. Esimerkkejä tuettavista hankkeista ovat merkittävät kansainväliset myynti-, markkinointi- tai verkostoitumistapahtumat sekä useille yrityksille / yhdistyksille kohdistettavat ohjelmamuotoiset vienninedistämishankkeet.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemuksia arvioidaan ja vertaillaan seuraavien kriteerien pohjalta:

  • asianomaisella kulttuurin sektorilla tapahtuvaan liiketoimintaan ja vientiin kohdistuva todennettu tarve ja/tai kysyntä
  • hankkeen oletettavissa oleva vaikutus viennin kehittymiseen kohdemarkkinoilla
  • arvioitu kerrannaisvaikutus viennin edistämiseen asianomaisella kulttuurin sektorilla laajemmin
  • hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää kestävää kehitystä.

Avustus kohdistuu tyypillisesti markkinointi- ja PR -kuluihin, ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden kuluihin sekä matka- ja verkostoitumiskuluihin. Avustusta voidaan kohdistaa myös vienninedistämis- tai verkostoitumistapahtumien järjestämiskuluihin ja palkkoihin tai palkkioihin mikäli tämä on hankkeen kannalta peruteltua.

Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio, josta käy ilmi hankkeen muun rahoituksen osuus. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös hankkeen arvioitu toteutusajankohta. Lähtökohtana on, että tällä valtionavustuksen hakukierroksella tuetut hankkeet tapahtuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Valtionavustus voidaan myöntää myös valtionavustuslain 7§ mukaisesti käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.

Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon aiemmin mahdollisesti tehty työ, kuten selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset. Lisäksi tulee osoittaa, että hankkeella on toimivat ja kattavat yhteistyökumppanit ja -verkostot.

Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta ja talouden tasapainoinen.

Hakijayhteisöllä tulee olla kulttuurivientiin liittyvää asiantuntemusta, toimivat seurannan ja arvioinnin välineet sekä kykyä, halua ja edellytykset kehittää hankkeeseen liittyvää toimintaa myös jatkossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 2018 |

Lisätietoja