Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien koulutukseen ja ohjaukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä osaamisen tunnistamisen palveluiden kehittämistä ja laajentamista. Lisäksi hankerahoituksella tuetaan lyhytkestoisia kieli- ja lisäkoulutuksia, jotka edistävät korkeakoulutaustaisten ja korkeakouluissa opiskelevien maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja.

Rahoitusta voivat hakea tahot, joilla on edellytykset toteuttaa:

 1. korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien korkeakouluopintojen (opintojen aikaista ja opintoihin suuntaavaa) ohjausta ja -neuvontaa,
 2. korkeakouluissa hankitun osaamisen tunnistamista sekä
 3. kotimaisilla kielillä toteutettua korkeakouluopintoihin valmiuksia antavaa ja valmiuksia lisäävää koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakoulutaustaiset tai korkeakouluun pyrkivät maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida koko ohjausta ja koulutusta antavan yhteisön osaamisen kehittäminen kokonaisuudessaan.

Hakuaika alkaa 19.11.2018

Hakuaika päättyy 3.1.2019 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen lisätalousarviokäsittelyssä määrärahat, korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen avustuksiin voidaan käyttää enintään 3 miljoonaa euroa.

Hankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001).

Avustettavilla hankkeilla nopeutetaan ja sujuvoitetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsyä korkeakoulutukseen ja työhön sekä kehitetään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden korkeakouluvalmiuksia. Hankkeet edistävät opetus- ja kulttuuriministeriön Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi -selvityksen korkeakouluille suunnattujen toimenpiteiden toteutumista.

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/64983)
Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset II (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79439)

Suomeen on lyhyellä aikavälillä tullut suuri määrä maahanmuuttajia. Tarve maahanmuuttajille suunnatuille koulutus- ja tukipalveluille on kasvanut. Pitkällä tähtäimellä avustus tukee pysyvien rakenteiden luomista korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien ohjaamiseen ja koulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista hankkeista.

Koulutusavustus voi olla enintään 120€ euroa/opintopiste. Avustuksen kohteena olevat koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Rahoittavilta hankkeilta edellytetään seuraavaa:

 • Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas hankesuunnitelma
 • Kokemus toimimisesta korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksessa tai koulutuksessa
 • Hankkeelle on korkeakoulupoliittinen alueellinen tarve
 • Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneet hankkeeseen
 • Hankkeessa mallinnetaan ja luodaan pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaitsen henkilöiden korkeakouluopintoja, niissä menestymistä ja niihin pääsyä

Eduksi katsotaan lisäksi jos:

 • Hanke toteutetaan korkeakoulutusta ja -ohjausta antavien yhteistyönä
 • Hankkeen tulokset ovat avoimesti hyödynnettäviä (esim. oppimisympäristöt, materiaalit, mallit, hyvät käytännöt)
 1. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 1. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 1. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Korkeakoulutus ja tiede

Lisätietoja

Kaisu-Maria Piiroinen, [email protected], 0295 330359

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta