Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön kotoutumisen tukemiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan korkeakouluja kansainvälisen henkilöstön kotoutumis- ja integroitumistoimissa.

Rahoitusta voivat hakea tahot, joilla on edellytykset toteuttaa:

 • ulkomaalaiselle korkeakoulu- ja tutkimushenkilökunnalle sekä tutkijoille tarkoitetun kansallisen tervetulopaketin suunnittelua ja pilottitoteutusta ja/tai
 • ulkomaalaisten tutkijoiden ja kv-henkilöstön verkostojen integroimista suomalaiseen työelämään ja innovaatioympäristöön ja/tai
 • kv-henkilöstön kumppanien ja perheiden integraatiotoimia suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä kaupunkien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.

Hakuaika alkaa 23.3.2020 ja päättyy 27.4.2020 klo 16:15.

Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Avustus myönnetään korkeintaan yhdelle hankkeelle. Avustukseen voidaan käyttää enintään 340 600 euroa.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001).

Hankkeen toimet kohdistuvat Suomeen muuttaneisiin ja Suomeen muuttamassa oleviin tutkijoihin, korkeakoulujen muuhun kansainväliseen henkilökuntaan ja heidän mukanaan muuttaviin ei-kantasuomalaisiin kumppaneihinsa. Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön osaamisen kehittäminen kokonaisuudessaan.

Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kaksivuotisiin hankkeisiin. Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille.

Avustettavilla hankkeilla tehostetaan ja sujuvoitetaan ulkomaalaisen korkeakouluhenkilökunnan integroitumista korkeakouluyhteisöön ja yhteiskuntaan. Hankkeet edistävät opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolut ja integrointiselvityksen korkeakouluille suunnattujen toimenpiteiden toteutumista, Talent Boost -ohjelmaa sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksen toimeenpanoa.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään seuraavaa:

 • hankkeella on selkeä ja kustannustehokas hankesuunnitelma
 • hakijoilla on kokemusta toimimisesta korkeakoulujen ulkomaalaisen henkilökunnan integraation tukemisessa
 • hankkeelle on korkeakoulu- ja tutkimuspoliittinen tarve
 • osallistuvat toimijat ovat sitoutuneet hankkeeseen
 • hankkeessa mallinnetaan ja luodaan pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat korkeakoulujen ulkomaalaisen henkilökunnan integroitumista korkeakouluyhteisöön ja ympäröivään yhteiskuntaan ja hankkeen tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä

Eduksi katsotaan lisäksi, jos:

 • hanke toteutetaan korkeakoulutusta ja tutkimusta antavien tahojen, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä

Tekniset hakukohtaiset perusehdot:

opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa 100 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.

 • avustuksen saajalle tullaan antamaan lupa siirtää avustusta eteenpäin, jolloin avustuksen saajan ja käyttäjän tulee laatia siirrettävän avustuksen käyttöä koskeva sopimus OKMssä laaditun mallipohjan mukaisesti
 • muu rahoitus katsotaan eduksi

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä, jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten ehdoista ja rajoituksista (OKM/1/091/2019) poiketen 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille, ja hänellä on edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka.

Ehdoista ja rajoituksista poiketen hankkeessa käytetään kokonaiskustannusmallia. Yleiskustannuskerroin on 30 % ja henkilösivukulukerroin enintään 50 %.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

Lisätietoja

Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
puh. 0295 3 30327
[email protected]

 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.