Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaamiseen

Erityisavustus on tarkoitettu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sellaisten koulutusten toteuttamiseen, joilla vastataan positiivisen rakennemuutoksen ja kasvavien toimialojen osaajatarpeisiin. Erityisavustusta voi hakea 1) joko muuntokoulutukseen tai 2) muuhun korkeakoulututkintoon johtavaan tai tutkinnon osista muodostuvan osaamiskokonaisuuden koulutuksen järjestämiseen.

Muuntokoulutukset johtavat yliopiston alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon ja ne on tarkoitettu aiemman osaamisen uudistamiseen henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet korkeakoulututkinnon Suomessa tai muualla, opistoasteen tutkinnon tai joilla on muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto enintään kahdessa vuodessa. Muuntokoulutuksella vastataan erityisesti teknologisen kehityksen aiheuttamiin muutos- ja osaamistarpeisiin ja niillä tuetaan erityisesti ICT-osaamisen hyödyntämistä eri aloilla. Avustuksen kohteena olevat koulutukset voivat olla kestoltaan enintään kaksivuotisia.

Muun rahoitettavan koulutuksen, joka johtaa korkeakoulututkintoon, erikoistumiskoulutukseen tai tutkinnon osista muodostuvien osaamiskokonaisuuksien suorittamiseen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Koulutus rahoitetaan korkeakoulutukseen tarkoitetulla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta siirtyvillä määrärahoilla. Avustuksen kohteena olevat koulutukset voivat olla kestoltaan enintään kaksivuotisia.

Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutushankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2018. Koulutuksia voidaan toteuttaa verkostomaisesti usean korkeakoulun yhteistyönä. Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille.

Hakuaika:
Hakuaika alkaa 6.11.2017
Hakuaika päättyy 7.12.2017 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat, positiivisen rakennemuutoksen korkeakoulutettujen osaajatarpeisiin vastaamiseen tarkoitettuihin avustuksiin voidaan käyttää enintään:

 • 10 miljoonaa euroa muuntokoulutushankkeiden avustuksiin
 • 3,3 miljoonaa euroa muihin korkeakoulututkintoon, erikoistumiskoulutukseen tai tutkinnon osien suorittamiseen tähtäävien koulutushankkeiden avustuksiin

Muuntokoulutushankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä joulukuussa 2017 ja muita hankkeita koskevat päätökset alkuvuodesta 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001). Koulutuksiin ja opiskelija ottamiseen sovelletaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain (558/2009) säännöksiä.

Hallitusohjelman yhtenä strategisena painopisteenä on tukea suomalaisen yhteiskunnan uudistumista. Erityisavustuksen tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen. Tavoitteena on turvata korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja uusintamista erityisesti kasvavilla toimialoilla ja positiivisen rakennemuutoksen alueilla.

 1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista koulutuksista. Hankkeilta ei edellytetä korkeakoulun omarahoitusosuutta. Avustus voi olla enintään 8 000 euroa opiskelijaa kohden vuodessa. Hankkeen budjetti tulee laatia erilliselle talousarviolomakkeelle kokonaiskustannusmallin mukaisesti kuitenkin niin, että yleiskustannuskerroin on 30%.

Avustuksen kohteena olevat koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 • Tutkinnon myöntävällä korkeakoululla on koulutusvastuu esittämäänsä koulutukseen.
 • Opiskelijaksi valittavien opintojen loppuun saattamisen arvioidaan edellyttävän enintään kahden vuoden opintoja.
 • Perustellut työvoima- ja osaamistarpeet sekä koulutuksen kohderyhmän että työllistymismahdollisuuksien ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta.
 • Hankesuunnitelman selkeys: kustannustehokas ja realistinen suunnitelma hankkeen toteuttamisesta.
 • Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävä yhteistyö ELY-keskusten, TE-palveluiden, yritysten ja työelämän kanssa.
 • Innovatiiviset ja joustavat koulutustavat ja mahdollinen verkostomainen yhteistyö korkeakoulujen kesken.
 • Toimenpiteet, joilla varmistetaan koulutuksen hyvä läpäisy.
 1. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 1. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 1. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustus voi olla enintään 8 000 euroa opiskelijaa kohden vuodessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten ehdoista ja rajoituksista (OKM/4/091/2017) poiketen 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille, ja hänellä on edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka. Kilpailuttamisraja projektin hankinnoille on 30 000 € ehdoissa mainituista rajoista (7000 €) poiketen. 30 000 € (+alv) ylittävissä, mutta hankintalain 60 000 € kynnysarvon alle jäävissä hankinnoissa tulee tehdä vähintään kevyt kilpailutus, jossa pyydetään muutamalta tarjoajalta hinta-arviota ja muita tietoja vertailun tekemiseksi. Edelleen ehdoista ja rajoituksista poiketen hankkeelle voidaan kirjata yleiskustannuksia kokonaiskustannusmallin  30%:n yleiskustannuskertoimella. Henkilösivukertoimena käytetään joko hakijakorkeakoulun kerrointa tai toteuttajakohtaisia kertoimia.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

Mikäli hankkeessa on tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen esimerkiksi yhteishankkeen muille osapuolille, on valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten hakemuksessa annettava seuraavat tiedot: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Päätökseen ei voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Bosquet, puh. 0295 3 30375, [email protected]

Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara,  puh. 0295 3 30111,  [email protected]

Opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120, [email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta:
http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta