Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille osaajapulaan vastaamiseksi nopeavaikutteisten toimenpiteiden kautta

Erityisavustus on tarkoitettu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sellaisten koulutusten toteuttamiseen, joilla vastataan osaajapulaan eri aloilla. Rahoitettavat koulutukset voivat olla tutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumiskoulutusta tai lyhempiä, tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia. Tarkoituksena on toteuttaa kestäviä toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti vastata muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Rahoitus on tarkoitus kohdentaa koulutuksen laajentamiseen osaajapula-aloilla, kuten ICT-alalla, ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Korkeakoulujen tulee suunnitella ja toteuttaa nopeavaikutteiset koulutushankkeet tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä alueen työvoimahallinnon kanssa, ja yhteistyömalli tulee kuvata hakemuksessa.

Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutushankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2019. Koulutuksia voidaan toteuttaa verkostomaisesti usean korkeakoulun yhteistyönä. Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille. Koulutukset tulee toteuttaa kolmen vuoden kuluessa päätöspäivästä.

Hakuaika:
Hakuaika alkaa 8.10.2018
Hakuaika päättyy 9.11.2018 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat, nopeavaikutteisiin toimiin osaajatarpeisiin vastaamiseksi tarkoitettuihin avustuksiin voidaan käyttää enintään 30 miljoonaa euroa, josta vähintään 10 miljoonaa euroa tulee käyttää koodarikoulutukseen.

Koulutushankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä joulukuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001). Koulutuksiin ja opiskelija ottamiseen sovelletaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain (558/2009) säännöksiä.

Hallitusohjelman yhtenä strategisena painopisteenä on tukea suomalaisen yhteiskunnan uudistumista. Erityisavustuksen tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen. Tavoitteena on turvata korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja uusintamista erityisesti osaajapula-aloilla.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista koulutuksista. Hankkeilta ei edellytetä korkeakoulun omarahoitusosuutta. Avustus voi olla enintään 165 euroa/opintopiste. Hinnan arvioinnissa on huomioitu, että haku suuntautuu erityisesti osaajapula-aloille joiden koulutuskustannukset ovat keskimääräistä korkeampia. Hankkeen budjetti tulee laatia erilliselle talousarviolomakkeelle kokonaiskustannusmallin mukaisesti kuitenkin niin, että yleiskustannuskerroin on 30%.

Avustuksen kohteena olevat koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 • Tutkinnon myöntävällä korkeakoululla on koulutusvastuu esittämäänsä koulutukseen.
 • Perustellut työvoima- ja osaamistarpeet sekä koulutuksen kohderyhmän että työllistymismahdollisuuksien ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta.
 • Hakemuksessa osoitettu koulutuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehty yhteistyö ELY-keskusten, TE-palveluiden, yritysten ja työelämän kanssa.
 • Hankesuunnitelman selkeys: kustannustehokas ja realistinen suunnitelma hankkeen toteuttamisesta.
 • Innovatiiviset ja työelämälähtöiset joustavat koulutustavat ja mahdollinen verkostomainen yhteistyö korkeakoulujen kesken.
 • Suunnitelma siitä, miten seurataan koulutuksen vaikutusta osaajapulan helpottumiseen.
 • Toimenpiteet, joilla varmistetaan koulutuksen hyvä läpäisy.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustus voi olla enintään 165 euroa/opintopiste. Koulutukset tulee toteuttaa kolmen vuoden kuluessa päätöspäivästä. Erityisavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten ehdoista ja rajoituksista (OKM/3/091/2018) poiketen 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille, ja hänellä on edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka. Kilpailuttamisraja projektin hankinnoille on 20 000 €. Avustuksen saaja voi noudattaa oman hankintaohjeensa mukaista pienhankintarajaa, vaikka se olisi ministeriön asettamaa rajaa alhaisempi. 20 000 € (+alv) ylittävissä, mutta hankintalain 60 000 € kynnysarvon alle jäävissä hankinnoissa tulee tehdä vähintään kevyt kilpailutus, jossa pyydetään muutamalta tarjoajalta hinta-arviota ja muita tietoja vertailun tekemiseksi. Ehdoista ja rajoituksista poiketen hankkeessa voidaan käyttää kokonaiskustannusmallia. Yleiskustannuskerroin on kaikille 30%. Henkilösivukertoimena käytetään hakijakorkeakoulun kerrointa.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

Mikäli hankkeessa on tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen esimerkiksi yhteishankkeen muille osapuolille, on valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten hakemuksessa annettava seuraavat tiedot: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Päätökseen ei voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta.

Lisätietoja

Opetusneuvos Päivi Bosquet, puh. 0295 3 30375,
[email protected]

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, puh. 0295 3 30111, 
[email protected]

Opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120,
[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta:
https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta