Hyppää sisältöön

Erityisavustus Matkailu 4.0 –toimenpideohjelman kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Avustuksella edistetään hallituksen Matkailu 4.0. -toimenpideohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua, erityisesti kulttuuri- ja perintökohteiden sekä taide- ja kulttuurifestivaalien matkailullista kehittämistä. Pyrkimys on lisätä matkailun ympärivuotisuutta ja luoda palvelurakenteita. 

Hakuaika on 24.10.- 4.12.2018 klo 16.15.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 150 000 euroa vuonna 2019 edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitusta varten määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijat saavat päätöksen haun sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina ja niihin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa sijaitsevien Unescon maailmanperintökohteiden ja muiden merkittävien kulttuurikohteiden (esimerkiksi arkkitehtuurikohteiden) sekä Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuurifestivaalien kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen kansainvälisille matkailumarkkinoille ja/tai palvelurakenteiden luominen.

Hankkeelta edellytetään verkostomaista toimintatapaa. Verkostossa tulee olla mukana kulttuuri- ja matkailualojen toimijoita. 

Avustuksia myönnetään noin 3-5 hankkeelle, joiden tulee alkaa ja päättyä vuonna 2019.  Etusijalla ovat ne hankkeet, jotka ovat saaneet avustusta vuonna 2018.

Business Finland Oy/VisitFinlandin kansallinen kulttuurimatkailun Culture Finland katto-ohjelma koordinoi avustettavien hankkeiden toteuttamista ja luo yhdessä hankkeiden kanssa mittareita vaikuttavuuden kuvaamiseksi.

 

Hallitus sopi puoliväliriihessä keväällä 2017 uusista painotuksista kasvuun ja työllisyyteen. Hallituksen tarkistettuun toimintasuunnitelmaan vuosille 2017-2019 sisältyvä Matkailu 4.0 –hanke toimenpideohjelma tavoittelee osaamiseen perustuvaa nopeaa matkailun kasvua ja työllisyyttä.

Haku kohdistuu Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailuosioon, jossa tavoitteena on lisätä kulttuurin ja luovien alojen sisältöihin pohjaavaa matkailutarjontaa, lisätä matkailun ympärivuotisuutta, luoda palvelurakenteita ja edistää kestävää kehityksen tavoitteiden mukaista matkailua.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemuksia arvioidaan ja vertaillaan seuraavien kriteerien pohjalta. Hakemuksesta tulee ilmetä, että hanke täyttää nämä edellytykset.

 1. hankkeen merkitys, tärkeys, tarpeellisuus ja ajankohtaisuus Matkailu 4.0. –toimenpideohjelman kulttuurimatkailun tavoitteen toteuttamisen kannalta ja kestävän matkailun edistämisessä.
 2. hankkeen valtakunnallinen ja/tai alueellinen merkittävyys avustuksen tavoitteiden toteuttamisen ja maantieteellisen laajuuden näkökulmista.
 3. konkreettiset toimenpiteet, joilla pyritään vastaamaan avustuksen tavoitteiseen ja todennettuun tarpeeseen, toimenpiteiden aikataulutus ja tulosten arvioitu vaikuttavuus. Suunnitelmiin tulee sisältyä tavoitteet kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden kestävälle kehittämiselle.
 4. hankkeen ennakoidut pitkän ajan vaikutukset Suomen kulttuurimatkailun kehittymisen kannalta.
 5. hakijan kokemus, ammattitaito ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakijalla ja yhteistyökumppaneilla tulee olla kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen liittyvää osaamista ja kokemusta.
 6. hakijan verkostoituneisuus sekä yhteistyökumppanit ja niiden roolit hankkeen toteuttamisessa. Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus hankkeeseen on eduksi.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

 • Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):
 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

2019 I 2018

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. 0295 3 30206, sähköposti: [email protected]

Kulttuurisihteeri Eero Koski, puh. 0295 3 30228, sähköposti: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.