Hyppää sisältöön

Erityisavustus evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon diakoniatoiminnan tukemiseen

Avustuksen tavoitteena on tukea evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakuntien diakoniatoimintaa. Avustuksella kompensoidaan koronaviruspandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä. 

Hakuaika alkaa 1.7.2020 ja päättyy 7.8.2020 klo 16.15. 

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 4 500 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään elokuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta voivat hakea evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto ja ortodoksisen kirkon kirkollishallitus. Avustus on tarkoitettu jaettavaksi edelleen seurakunnille laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkilukujen suhteessa.

Avustuksen tavoite on tukea evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla kirkoille koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi (PLM/2017/58) määritellään elintärkeät toimintokokonaisuudet, joita on ylläpidettävä yhteiskunnassa kaikissa tilanteissa. Strategian mukaan uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Avustus liittyy valtion neljänteen lisätalousarvioon ja kohdistuu talousarvion alamomentille 29.01.51

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1.    Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustus voidaan myöntää hakemuksesta evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahastolle ja ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle. 

Avustuksen saajalle annetaan lupa siirtää avustusta edelleen seurakunnille laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkiluvun mukaisessa suhteessa. Avustuksen saajan ja käyttäjän tulee laatia siirrettävän avustuksen käyttöä koskeva, valtionavustuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu sopimus opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditun mallipohjan mukaisesti. 

Avustettavan toiminnan tulee olla diakoniatoimintaa. 

Avustus voi kattaa enintään 100 % toiminnan toteutuneista kokonaiskustannuksista. 

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustus myönnetään jaettavaksi edelleen seurakunnille laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkilukujen suhteessa.  

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksestä mainittuna päivänä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).  

Katso kaikki avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talous- että tuloksellisuusraportointi. 

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Kirkollisasiat

Lisätietoja

hallitusneuvos Hanna Kiiskinen 1.-2.7. ja 3.-7.8.
johtaja Jorma Waldén 6.-22.7.
hallitusneuvos Joni Hiitola 27.-31.7.

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.