Hyppää sisältöön

Erityisavustukset luovan työn kokeilu- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksilla edistetään luovan työn ja kansainvälistymisen edellytyksiä sekä vahvistetaan taiteen ja kulttuurin alojen välittäjätoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hakuaika on 8.3. - 19.4.2018 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käytettävissä enintään 790 000 euroa tästä hausta myönnettäviin avustuksiin.

Päätökset tehdään syksyn 2018 aikana. Hakijat saavat päätöksen haun sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta voidaan myöntää:

A. Kokeiluhankkeisiin, joilla vahvistetaan luovan työn ja kansainvälistymisen edellytyksiä välittäjätoimintaa vahvistamalla. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi taiteen ja kulttuurin alojen välittäjätoimintakokeiluihin tai uudenlaisten taide- ja kulttuurifestivaali-konseptien kehittämiseen.

Kokeiluhanke tulee toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Avustus voi kattaa pääsääntöisesti noin 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Kokeiluhankkeisiin varataan yhteensä noin 100 000 euroa.

B. Laaja-alaisiin, valtakunnallisesti merkittäviin ja useiden eri toimijoiden yhteisiin välittäjätoiminnan kehittämishankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on millä tahansa kulttuurin tai taiteen alalla toimiville ammattilaisille tai yrityksille tarjottavan, tai kulttuurimatkailuun suunnatun, välittäjätoiminnan vahvistaminen.

Avustuksia myönnetään noin 5-10 hankkeelle. Hankkeiden tulee alkaa vuonna 2018 ja päättyä vuonna 2019. Avustus voi kattaa pääsääntöisesti noin 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Välittäjätoiminnalla tarkoitetaan tässä haussa agentuuri-, manageri- tai muun vastaavan välittäjäyrityksen toimintaa, jonka tarkoituksena on saattaa välittäjäyrityksen asiakkaana olevan tuottajan tai oikeudenhaltijan kulttuurisisältö markkinoille. Toiminnan tavoitteena on tyypillisesti kulttuurisisällön markkinoille saattaminen, asiakaskunnan laajentaminen tai uusien markkinoiden avaaminen.

Laaja-alaisiin kehittämishankkeisiin varataan yhteensä noin 690 000 euroa.

Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen, taide- ja kulttuurifestivaalien ja kulttuurimatkailun parissa toimiville oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, työryhmille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille. Oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät voivat kuitenkin olla hakijan yhteistyökumppaneina tai toiminnan kohteina.

Haku kohdistuu Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueeseen luova työ ja tuotanto, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä ”taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet”.

Avustuksella toteutetaan hallituksen puolivälin tarkistuksen Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus. Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2019 tavoitetta vahvistaa luovia aloja.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi perustuu niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hankkeen tulee täyttää joko A- tai B-kohdan mukaiset myöntöperusteet. Hakulomakkeeseen tulee merkitä asianomaiseen kohtaan, kummasta kokonaisuudesta (A vai B) hankeavustusta haetaan.  

A. Kokeiluhankkeet

Hankkeen tulee vahvistaa luovan työn tekemisen edellytyksiä ja kansainvälistymistä tai kulttuurimatkailuliiketoimintaa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia asioita arvioidessaan valtionavustushakemuksia (kustakin kohdasta voi saada 0-5 pistettä):

 1. hankkeen merkitys ja tärkeys luovan työn ja tuotannon vahvistumisen kannalta
 2. toimenpiteet, joilla pyritään vastaamaan avustuksen tavoitteeseen ja todennettuun tarpeeseen, toimenpiteiden aikataulutus ja kustannusarviot sekä tulosten arvioitu vaikuttavuus
 3. hankkeen merkitys uuden luomisessa ja kokeilemisessa
 4. hakijan kokemus, ammattitaito ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

B. Laaja-alaiset kehittämishankkeet

Hankkeen tulee vahvistaa luovan työn tekijöiden tai kulttuurimatkailun välittäjätoimintaa kotimaisilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia asioita arvioidessaan valtionavustushakemuksia (kustakin kohdasta voi saada 0-5 pistettä):

 1. hankkeen merkitys ja tärkeys luovan työn tekijöiden tai kulttuurimatkailun välittäjätoiminnan kehittymisen ja tulonmuodostuksen kannalta
 2. hankkeen valtakunnallinen ja alueellinen merkittävyys, vaikuttavuus ja laajuus
 3. toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan luovan työn tai kulttuurimatkailun välittäjätoimintaa, toimenpiteiden aikataulutus ja kustannusarviot sekä tulosten arvioitu vaikuttavuus
 4. hankkeen ennakoidut laajemmat kulttuuripoliittiset vaikutukset
 5. hakijan kokemus, ammattitaito ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi
 6. yhteistyökumppaneiden määrä, ammattitaito ja kokemus vastaavanlaisen hankkeen toteuttamisessa tai osallistumisesta sellaisen toteuttamiseen. Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus hankkeeseen on eduksi.

2.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

 

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).
  Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.
 • Myönnettävä avustus kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin ja se myönnetään ns. vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena (EU komission asetus 1407/2013). De minimis -tuki on enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Avustuksen saajan eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euron enimmäismäärää kolmen peräkkäisen kalenterivuoden aikana. Hakemukseen tulee liittää selvitys kuluvan verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana saaduista de minimis -tuista.

 2018 |

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, puh. 0295 3 30067, sähköpostiosoite: [email protected]

kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, puh. 0295 3 30144, sähköpostiosoite: [email protected]

neuvotteleva virkamies Anne Mattero,puh. 0295 3 30206, sähköpostiosoite: [email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset