Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta.

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16:15.

Avustuksina voidaan myöntää enintään 6 530 000 euroa. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään lokakuun puoleenväliin mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: hakuilmoitus (PDF)

Avustuksiin sovelletaan nuorisolakia (1285/2016) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Avustukset ovat osa koronaviruskriisin jälkeisiä elvytystoimia. Tarkoituksena on lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia sekä sujuvoittaa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen ja (koronavirustilanteesta riippuen) mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten.

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella ”Valtionavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen”.
Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus tulee jättää viimeistään 14.9.2020 klo 16.15.
Yhteisöhakijoiden tulee liittää hakulomakkeelle tehtyyn hakemukseen:
•    ajantasainen rekisteriote tai PRH:lle toimitettu muutosilmoitus 
•    viimeinen vahvistettu tilinpäätös (sis. toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase). 
•    kunnan kanssa tehty yhteistyösopimus kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta
Asiointipalvelun käyttöohjeet:
Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.  

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta. 
Tämän lisäksi asiointipalvelun kautta
•    tehdään mahdolliset hakemuksen täydennykset
•    toimitetaan päätös hakijalle
•    tehdään mahdolliset päätöstä koskevat muutospyynnöt
•    raportoidaan avustuksen käyttö
 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustus myönnetään kuntien nuorisotoimille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta. 

Avustuksen käyttöaika voi olla enintään kaksi vuotta.  Avustusta voidaan myöntää
−    kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisontyön lisäresurssointiin ja/tai
−    kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimintamallien kehittämiseen. 

Avustus voi kohdistua henkilöstökustannuksiin, ostopalveluihin ja muihin avustettavan toiminnan kannalta tarpeellisiin kustannuksiin (esim. materiaalit, matkat, viestintä jne). Mikäli avustettavaan toimintaan siirretään organisaation vakituinen tai määräaikainen työntekijä, tulee tilalle palkata toinen henkilö.

Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein:

−    Miten selkeästi avustuksen tarve on perusteltu? Kuinka avustettavassa toiminnassa otetaan huomioon koronaviruskriisin vaikutukset?
−    Miten yhteistyö opetushenkilöstön ja oppilashuollon kanssa toteutuu? Miten nuorisotyö kytkeytyy osaksi koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä?
−    Miten avustettavassa toiminnassa konkreettisesti tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä?
−    Miten avustettavassa toiminnassa otetaan huomioon lasten ja nuorten osallisuus ja toimijuus?
−    Miten avustettavassa toiminnassa otetaan huomioon eri ryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten tuen tarve ja vaihtelevat tilanteet opintojen eri vaiheissa? 
−    Miten avustettavassa toiminnassa otetaan huomioon koronaepidemian mahdollinen toinen aalto (tilanne, jossa jouduttaisiin siirtymään uudelleen etäopetukseen)?
−    Miten avustettavan toiminnan tuloksia on tarkoitus seurata ja arvioida?

Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti. 

Nämä arvot vastaavat myös nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia, jotka tulee ottaa huomioon kaikessa nuorisotyömäärärahoista avustettavassa toiminnassa.

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):
−    Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
−    Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
−    Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
−    Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle 

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia aluehallintovirastolta, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa aluehallintovirastolle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. 

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.
 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Avustuksen tavoitteesta johtuen voi avustus kattaa avustustettavan hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset täysimääräisesti.

Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 
Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Aluehallintovirastolla on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §). 

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä

−    Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 
−    Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. 
−    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).
−    Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja –rajoitukset kokonaisuudessaan avustuspäätöksestä.
 

Avustuksen saajan tulee tallentaa avustuksen käyttöä koskeva raportointi aluehallinnon asiointipalveluun (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/) heti hankkeen tai toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua avustuksen käyttöajan päättymisestä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. 

Koulutus Nuoriso

Lisätietoja

Etelä-Suomen AVI
Suunnittelija Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi 
Suunnittelija Kati Myyryläinen, puh. 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi 
Ylitarkastaja Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Itä-Suomen AVI
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
 
Lapin AVI
Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
 
Lounais-Suomen AVI
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 0295 018 827, linda.mard(at)avi.fi
 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Ylitarkastaja Elsa Mantere, puh. 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
 
Pohjois-Suomen AVI
Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi