Hyppää sisältöön

Erityisavustus erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi avustukset erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen. Rahoituksen saamisen ehtona on, että erikoistumiskoulutuksesta on tehty sopimus yliopisto- tai ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisesti.

 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. (laki yliopistolain muuttamisesta 1172/2014, laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 1173/2014)

Valtion vuoden 2016 talousarvioon (mom. 29.30.21) sisältyy 4 miljoonaa euroa korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukemiseen. Valtion vuosien 2016 talousarvioihin sisältyy (mom. 29.30.20) 1,6 miljoonaa euroa opetushenkilöstön erikoistumiskoulutukseen.

Uuden koulutusmallin käynnistäminen edellyttää huolellista sopimusta edeltävää valmistelua yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja koulutuksen käynnistämisen suunnittelua

Vuonna 2017 tavoitteena on rahoittaa erikoistumiskoulutuksen toteuttamista seuraavasti:

 • Erikoistumiskoulutus (ei aloittaista kohdennusta) n. 3,5 miljoonaa euroa
 • Opetushenkilöstölle suunnattu erikoistumiskoulutus 1,6 miljoonaa euroa

 

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamana erityisavustuksena. Rahoitus myönnetään korkeakouluille erikoistumiskoulutusten kohtuullisiin koulutuksen käynnistämisen ja toteuttamisen kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää koulutuksen toteuttamiseksi avustusta korkeintaan 120 euroa opintopistettä ja aloittavaa opiskelijaa kohti. Lisäksi määrärahan puitteissa voidaan myöntää avustusta uusien koulutusten käynnistämisen kustannuksiin. Koulutusta ei voi järjestää voiton tavoittelemiseksi. Koulutuksesta voidaan periä maksuja ainoastaan koulutuksen käynnistämisen ja toteuttamisen kustannusten ja valtion avustuksen välisen erotuksen verran.

Hankkeilta ei edellytetä korkeakoulun omarahoitusosuutta. Esitykset pyydetään kokonaiskustannusmallin mukaisina.

Mikäli hankkeessa on tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen esimerkiksi yhteishankkeen muille osapuolille, on valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten hakemuksessa annettava seuraavat tiedot: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Päätökseen ei voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta.

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista koulutuksista. Arvioinnin lähtökohtana on lakien tavoitteita vastaava erikoistumiskoulutusta koskeva sopimus, erikoistumiskoulutusten toteuttaminen monipuolisesti eri koulutus- ja toimialoilla sekä hanke-esityksessä perusteltu koulutustarve.

Avustusta voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Haku paperilomakkeella

Avustusta on mahdollista hakea myös paperilomakkeella.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä 31.7.2017 klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Ohje paperisen hakemuksen lähettäjille

Hakulomakkeesta täytetään osiot haettava avustus, hakijan nimi ja avustusta koskevat tiedot. Hakemukseen liitetään kopio erikoistumiskoulutusta koskevasta sopimuksesta ja talousarvio. Hakulomakkeen liitteenä toimitetaan varsinainen hanke-esitys, joka laaditaan seuraavan rakenteen mukaisesti:

 1. Korkeakoulu
 2. Erikoistumiskoulutus, johon rahoitusta haetaan ja erikoistumiskoulutuksen opintopistemäärä
 3. Koulutuksen kohderyhmä
 4. Opiskelijamäärä (aloittavina opiskelijoina)
 5. Koulutuksen käynnistämisen ja toteuttamisen kokonaiskustannukset. Koulutuksen kustannukset opiskelijaa kohti.
 6. Suunnitelma kustannusten kattamisesta ja arvioitu jakautuminen opiskelijamaksuihin, korkeakoulun osuuteen, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavaan avustukseen ja mahdollisiin muihin tuloihin.
 7. Haettavan rahoituksen määrä
 8. Avustuksen suunniteltu käyttöaika
 9. Perustelu koulutustarpeelle

Ohje sähköisen asiointipalvelun kautta asioijille

Sähköisessä asiointipalvelussa annetaan tiedot haettava avustus, hakijan nimi ja avustusta koskevat tiedot: erikoistumiskoulutus, johon rahoitusta haetaan ja erikoistumiskoulutuksen opintopistemäärä, koulutuksen kohderyhmä, opiskelijamäärä (aloittavina opiskelijoina), koulutuksen käynnistämisen ja toteuttamisen kokonaiskustannukset, koulutuksen kustannukset opiskelijaa kohti, suunnitelma kustannusten kattamisesta ja arvioitu jakautuminen opiskelijamaksuihin, korkeakoulun osuuteen, opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavaan avustukseen ja mahdollisiin muihin tuloihin ja perustelu koulutustarpeelle.

Asiointipalvelussa toimitetaan kopio erikoistumiskoulutusta koskevasta sopimuksesta. Erikoistumiskoulutusta koskevan sopimuksen voi lähettää kahtena liitteenä siten, että allekirjoitussivut ja varsinainen sopimusteksti lähetetään erikseen. Hakija voi liitteiden lähettämisen sijaan liittää hakemukseensa linkin erikoistumiskoulutuksesta tehtyyn sopimukseen, mikäli sopimus on saatavana korkeakoulun verkkosivulla.

Liitteiden enimmäiskoko on toistaiseksi 2 mb.

 

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara,
puh. 0295 3 30111
[email protected]