Hyppää sisältöön

Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille

Hakuaika alkaa 2.7.2020 ja päättyy 11.8.2020 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 9,6 miljoonaa euroa.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tekemään päätökset syyskuun loppuun mennessä.

Avustus on tarkoitettu 1.6. – 31.8.2020 koronapandemiasta johtuvista syistä peruuntuvia tai ennakoitua pienempinä toteutuvia kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaan.

Avustusta voivat hakea yhteisöt ja säätiöt, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuurifestivaaleja sekä muita taide- ja kulttuuritapahtumia.

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta. Avustusta eivät myöskään voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Avustus on tarkoitettu yhteisöille ja säätiöille, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuuritapahtumia vakiintuneesti ja säännönmukaisesti. Vakiintuneisuudella ja säännönmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että tapahtuma on järjestetty aikaisemmin vähintään kaksi kertaa ja että hakijalla on suunnitelmia tapahtuman järjestämiseksi jatkossa. Taide- ja kulttuuritapahtuman tulee olla ammattimaisesti järjestetty, tiettynä aikana ja tietyssä paikassa pidettävä, yleisölle avoin tapahtuma.

Avustusta ei voida myöntää sellaisille yhteisöille ja säätiöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.

Avustusta voidaan hakea joko toiminnan lisärahoituksena jo myönnettyyn yleisavustukseen tai erityisavustuksena eli hankerahoituksena. Hakijan tulee valita, kumpaa avustusta haetaan. Molempia ei voida hakea samanaikaisesti. Valinta tehdään hakulomaketta valittaessa.

 • Jos hakija on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Taiteen edistämiskeskukselta toiminta-avustusta (yleisavustus) vuodelle 2020, avustusta tulee hakea yleisavustuksena. 
 • Jos yhteisö ei ole saanut toiminta-avustusta, avustusta haetaan erityisavustuksena.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset sekä muu mahdollinen rahoitus, kuten lainat.  Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös mahdolliset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyt.

Avustusta on mahdollista käyttää 31.8.2021 saakka. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Euroopan komissio hyväksyi 24.4.2020 Suomen ohjelman covid-19-epidemian vaikutuksista kärsivän Suomen talouden tukemiseksi. Komission päätöksen mukaan tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa. Tukea ei saa myöntää yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo 31.12.2019 eli ennen koronaepidemian puhkeamista.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että taide- ja kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaedellytykset säilyvät koronapandemiasta johtuvien toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen soveltuvin osin. Hakija toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. 

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa. 

Asiointipalvelun käyttöohje  

Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla   

Suomi.fi-ohjeet ja tuki 

Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat hakukohtaiset myöntöperusteet.

Lisä- ja hankerahoituksen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon:

 1. koronapandemiasta aiheutuneet muutokset toiminnassa ja niiden vaikutukset hakijan taloudelliseen tilanteeseen ja mahdollisuuksiin selviytyä poikkeustilanteesta
 2. hakijan taloustilanne ennen koronapandemian vaikutuksia.
 3. mahdolliset samaan aikaan syntyneet kustannussäästöt, kuten tilavuokrien ja esiintyjäpalkkioiden poisjäämisestä syntyvät säästöt, lomautuksista syntyvät säästöt sekä muut kustannussäästöt
 4. hankerahoituksessa toimien tarpeellisuus suhteessa toiminnan turvaamiseen. 
 5.  toiminnan lisärahoituksen ehtona on, että hakija on toimittanut vuoden 2019 yleisavustuksesta tehtävän selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriöön tai Taiteen edistämiskeskukseen.

Avustus voi poikkeuksellisesti kattaa avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävät kustannukset johtuen koronapandemian torjumiseksi määrättyjen rajoitusten poikkeuksellisista vaikutuksista kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina. 

Erityisavustukselle kohdennettavien yleiskustannusten määrä voi opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksissa noudatettavista vakioehdoista poiketen olla enintään 80 prosenttia avustetun hankkeen kustannuksista.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §). Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi.  

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa. 

Lisätietoja

Asiantuntija Tiina-Kaisa Haanpää p. 0295 330075