Hyppää sisältöön

Erityisavustus tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta digitaalisessa ympäristössä edistäviin tiedotus-, koulutus- tai selvityshankkeisiin

Avustus on tarkoitettu hankkeisiin, joissa edistetään tekijänoikeuslainsäädännön ja –järjestelmän yleistä toimivuutta sekä parannetaan tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestelmää koskevaa tiedotusta ja koulutusta digitaalisessa ympäristössä.

Hankkeiden toteuttajien tulee olla valtakunnallisia järjestöjä, yhteisöjä tai niiden yhteenliittymiä. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Hakijalla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus tekijänoikeusjärjestelmän valtakunnallisesta kehittämisestä sekä riittävät omat taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Hakuaika alkaa 13.2.2020 ja päättyy 26.3.2020 klo 16.15

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 230 000 euroa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Vuonna 2020 tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisavustukset kohdistetaan aiempaa selvemmin hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Avustuksia myönnetään erityisesti digitalisoitumisesta johtuvien tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseen.

Avustuksella voidaan tukea tekijänoikeuden tiedotusta ja koulutusta sekä tiedotus- ja koulutusmateriaalien valmistamista. Eduksi lasketaan, että tiedotus ja koulutus koskevat ilmoituksessa painotettuja kysymyksiä. Hankkeita arvioitaessa kiinnitetään huomiota hankkeiden laajaan vaikuttavuuteen. Avustukset pyritään keskittämään muutamaan parhaiten vaikuttavaan hankkeeseen.

Erityisavustus on tarkoitettu teemaltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin tai hankkeen aloituskustannuksiin ja käynnistämiseen. Tarkoituksena ei ole, että vuosittain haettavista erityisavustuksista tulee hankkeen tai toiminnan pysyvä rahoitusmuoto. Pidempikestoisille hankkeille rahoitusta voidaan myöntää 24 kuukaudeksi. Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin tai toimintoihin, joita hakija toteuttaisi myös ilman avustusta. Toistuviin hankkeisiin on mahdollista myöntää avustusta pääsääntöisesti enintään kolme kertaa.

 

Myönnettävillä avustuksilla edistetään tiedotus-, koulutus- tai selvityshankkeita, jotka tukevat tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta digitaalisessa ympäristössä, seuraavasti:

 • teoksia ja niiden tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita koskevan metadatan laadun kehittäminen (eri teoslajit huomioon ottaen) ja parhaiden käytäntöjen muodostaminen tiedon merkitsemiselle teoksia julkaistaessa ml. vapaan käytön mahdollistamat merkinnät (CC-lisenssit, suoja-ajan päättyminen, public domain);
 • sopimuslisenssijärjestelmän toimivuuden edistäminen aineistojen rajat ylittävässä digitaalisessa käytössä;
 • uusien digitaalisten palveluiden (ml. tekoäly, virtuaalinen ja lisätty todellisuus) kehittämiseen liittyvien tekijänoikeuskysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen;
 • tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeuteen liittyvän sopimustoiminnan osaamisen lisääminen taiteen ja kulttuurin eri alojen koulutusohjelmissa (erityinen huomio käytännön taitojen hankkimisessa ja ylläpitämisessä);
 •  kokeilujen tarjoaminen, jossa keskitytään usean sektorin yhteistyöllä nykyisten palveluiden kehittämiseen ja uusien palveluiden luomiseen.

Hakija voi toteuttaa tavoitteita esimerkiksi tiedotuksella, tutkimuksella, julkaisutoiminnalla, tapahtumien järjestämisellä sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.


Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso
Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Huomioitavaa!

Katso-tunnistus päättyy valtionavustusten asiointipalvelussa. 16.3.2020 alkaen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta ja osa organisaatioista voi siirtyä Suomi.fi-valtuuttamiseen.
Ks. Asiointipalveluun kirjautuminen 16.3.2020 jälkeen: tunnistus ja valtuudet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että tuettavat hankkeet edistävät avustusilmoituksessa lueteltuja avustuksen tavoitteita. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimialan digitalisoitumisesta johtuvien tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemista.

Keskeisiä arviointikriteerejä ovat myös hankkeiden

 • tarpeellisuus
 • vaikuttavuus ja
 • tulosten jatkohyödynnettävyys tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisessä.

Hankkeen tulee lisäksi aina olla valtakunnallinen, kansainvälinen tai muutoin luonteeltaan merkittävä.

Hakemuksia arvioitaessa on eduksi, jos hakija tekee hankkeessa yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Hakemuksia arvioidaan hankkeessa asetetun tavoitteen ja haettavan rahoituksen keskinäisen suhteen perusteella. Hakemukseen tulee sisältyä  mahdollisimman yksilöity kustannusarvio koko hankeen kestolle.

Hakijan ja sen taustayhteisöjen taloudellinen tilanne tulee olla vakaalla pohjalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Omarahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa. Avustuksia ei yleensä myönnetä laitehankintoihin tai ostopalveluihin. Avustuksia voidaan myöntää hankkeelle välttämättömiin ostopalveluihin, ja tällaiset käyttötarkoitukset tulee erityisesti perustella hakemuksessa. Avustusta ei lähtökohtaisesti saa siirtää käytettäväksi toiselle toimijalle.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Tekijänoikeus

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anna Vuopala, puh. 02953 30331; [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset