Hyppää sisältöön

Erityisavustukset museoille taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi

Avustus on tarkoitettu näyttelyn järjestämisen yhteydessä taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat kunnan tai muun yhteisön tai säätiön ylläpitämiä.

Museon taiteilijalle näyttelyn järjestämisen yhteydessä maksama näyttelypalkkio on korvausta työstä, jota taiteilija tekee näyttelyyn liittyen. Palkkio voi koostua mm. taiteilijan osallistumisesta näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen, taiteilijan osallistumisesta teoksensa tai teostensa ripustamiseen, taiteilijan osallistumisesta näyttelyyn liittyviin tilaisuuksiin ja oheisohjelmaan tai taiteilijalle näyttelystä aiheutuvista jälkitöistä.

Hakuaika alkaa 7.10.2020 ja päättyy 10.11.2020 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin yhteensä noin 365 000 euroa. Päätökset tehdään joulukuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustus on tarkoitettu näyttelyn järjestämisen yhteydessä taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat kunnan tai muun yhteisön tai säätiön ylläpitämiä.

Avustuksen tavoitteena on edistää taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (OKM 2016:4) loppuraportin suosituksia sopimus- ja korvauskäytännöistä sekä näyttelypalkkiokokeilun arviointiraportin (OKM 2020:19) suositusta näyttelypalkkiokorvausten vakiinnuttamisesta osaksi museoiden normaalia toimintaa.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat näyttelyt, jotka toteutetaan vuosina 2020 - 2021. Mikäli määräraha riittää, voidaan avustusta myöntää myös myöhempänä ajankohtana toteutettavaan näyttelyyn. Arvioinnissa huomioidaan avustuksen kohtuullisuus suhteessa hankkeeseen ja hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Ministeriön avustus voi kattaa enintään 80 % taiteilijalle maksettavan palkkion kustannuksista. Avustusta hakevan museon omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 %.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: tiivis kuvaus näyttelyhankkeesta/-hankkeista, joihin avustusta haetaan, hankkeen toteutusaikataulu ja kokonaiskustannukset, selvitys taiteilijalle/taiteilijoille maksettavista palkkioista sekä museon omarahoitusosuudesta. 

Avustusta ei saa siirtää eteenpäin toisen tahon käytettäväksi.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta.

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustusta ei voi käyttää tekijänoikeuslain 2 § perusteella maksettavan näyttelykorvauksen, eli ns. ”Kuvastokorvauksen” maksuun eikä taiteilijan matkakustannusten tai teosten kuljetuskustannusten korvaamiseen eikä teosten valmistamisesta aiheutuneiden materiaalikustannusten korvaamiseen.

Avustuksen saajan tulee tehdä taiteilijan kanssa kirjallinen sopimus näyttelyyn osallistumisesta ja näyttelypalkkion maksamisesta. Sopimusta ei kuitenkaan edellytetä vielä avustuksen hakuvaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

2019 I 2018 I 2017

Kultur

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, 0295 330185, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta