Hyppää sisältöön

Erityisavustukset museoille taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi

Avustus on tarkoitettu näyttelyn järjestämisen yhteydessä taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat kunnan tai muun yhteisön tai säätiön ylläpitämiä.

Museon taiteilijalle näyttelyn järjestämisen yhteydessä maksama näyttelypalkkio on korvausta työstä, jota taiteilija tekee näyttelyn järjestämiseen liittyen. Palkkio voi koostua mm. taiteilijan osallistumisesta näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen, taiteilijan osallistumisesta teoksensa tai teostensa ripustamiseen, taiteilijan osallistumisesta näyttelyyn liittyviin tilaisuuksiin ja oheisohjelmaan tai taiteilijalle näyttelystä aiheutuvista jälkitöistä.

Hakuaika alkaa 15.4.2019 ja päättyy 3.6.2019 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin yhteensä noin 200 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustus on tarkoitettu näyttelyn järjestämisen yhteydessä taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avustusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat kunnan tai muun yhteisön tai säätiön ylläpitämiä.

Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu uudesta avustusmuodosta, jonka tavoitteena on edistää taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (OKM 2016:4) loppuraportin suosituksia sopimus- ja korvauskäytännöistä. 

Työryhmän raportti ja suositukset

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat näyttelyt, jotka toteutetaan vuosina 2019 - 2020. Mikäli määräraha riittää, voidaan avustusta myöntää myös myöhempänä ajankohtana toteutettavaan näyttelyyn. Arvioinnissa huomioidaan avustuksen kohtuullisuus suhteessa hankkeeseen ja hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Ministeriön avustus voi kattaa enintään 80 % taiteilijalle maksettavan palkkion kustannuksista. Avustusta hakevan museon omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 %.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: tiivis kuvaus näyttelyhankkeesta/-hankkeista, joihin avustusta haetaan, hankkeen toteutusaikataulu ja kokonaiskustannukset, selvitys taiteilijalle/taiteilijoille maksettavista palkkioista sekä museon omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, perustuuko palkkion maksu taiteilijoille museolla jo vakiintuneeseen käytäntöön.

Avustusta ei saa siirtää eteenpäin toisen tahon käytettäväksi.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustusta ei voi käyttää tekijänoikeuslain 2 § perusteella maksettavan näyttelykorvauksen, eli ns. ”Kuvastokorvauksen” maksuun eikä taiteilijan matkakustannusten tai teosten kuljetuskustannusten korvaamiseen eikä teosten valmistamisesta aiheutuneiden materiaalikustannusten korvaamiseen.

Avustuksen saajan tulee tehdä taiteilijan kanssa kirjallinen sopimus näyttelyyn osallistumisesta ja näyttelypalkkion maksamisesta. Sopimusta ei kuitenkaan edellytetä vielä avustuksen hakuvaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustusta saanut yhteisö sitoutuu avustusta koskevan selvityksen yhteydessä noudattamaan päätöksessä annettuja ohjeita avustuksen käytöstä raportoimiseksi.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

2019 I 2018 I 2017

Kulttuuri Yleinen

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, 0295 330185, [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset